English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

מכתבי יעקב יוסף 1940

  פיענוח המכתבים כל המכתבים לפי סדר כתיבתם מפתח הנושאים למכתבי יעקב יוסף  
1934 1935 1936 1937 1938
 1932-3      1939 1940

  פענוח המכתבים

לשמואל חזק ואמץ לבך וקוה אל ה' , כבר ראיתי עזר ה' בכמה הרפתקאות שעברו עליך.

3.1.40

" עגמה נפשי כי אתם כותבים ואין אנו מקבלים " ב"ה החיים והשלום שלמים איתנו.

21.3.40

" יתן ה' שתזרח עלינו ועל כל ישראל השמש הטובה בכל האופנים ". האם שלמה התפייס עם אביו?

15.4.40

מכתב אחרון שהתגלה עבור שמואל נכתב במשותף בידי סיריל לייב אברהם וישעיהו

20.12.40

 
בעזה"י, אור ליום שהכפיל בו כי טוב, כ"ב טבת לסדר "והבאתי אתכם אל הארץ וכו' ".
(כ"ב טבת ת"ש ‎3.1.40)


חיים וברכה, שפע והצלחה, בריאות מתמדת, בעונג ונחת מוצמדת לבני יקירי ואהובי, הנצמד בקירות לבי, כמר שמואל נ"י, ולכלתי היא ז' מ' אלטא ת', ולנכדתי החביבה מרת שושנה תח', ולנכדי חנוך וחנן - כלם אהובים ונחמדים, לראות אתכם בטוב.
הנה הפ"ק שלך מפ' ויגש, אשר בו כתבת לנו הבשורה הטובה, כי בעזה"י קנית לכם איזה נחלה, ובבטחון בהשי"ת כי מזה יבוא לכם ג"כ מנוחה טובה. אך מה שכתב לי בני יקירי, שהקניה היתה שלא ברצונכם השלם אין אני יכול להבין פתרון הדברים: כי מי זה האיש אשר היה ביכולתו לכוף אותך על דבר זה? ומסתמא היו לזה ג"כ הסכמת ב"ב וכל החבורה שלנו. ומה שיש לך יסורים, שלא נשאר לך במזומנים איזה צרור הכסף לבנות בית וכל שאר הצטרכות מסתמה כאשר ירחם השי"ת על כל נפוצות בית ישראל בכל ארץ מגוריהם, ובפרט על ארץ ישראל, להיות יושבים בשלום ושלוה והשקט ובטח גם אתה תוושע בכל פרטי החיים. חזק ואמץ לבך וקוה אל הד'.
וגם במכתבך הקצר, אשר נשלח רצוף במכתב מהחבורה שלנו כתבת, כי פרטי החיים שלכם אינם עוד מסודרים ואין סיכויים לסידורם גם במהרה. אמנם כעת תראה בעצמך, כי התחיל השי"ת לעזור לך. ולמתחיל אומרים לו "גמור", והוא יגמור בכי טוב. רק צריך לזה אמונה ובטחון. וצריך אתה לומר: "מודה אני לפניך על כל החסד שעשית עמדי, ואשר אתה עתיד לעשות עמי". ובפרט, שכבר ראית עזר השי"ת בכמה הרפתקאות שעברו עליך בחייך. יתן הד', שאזכה בקרוב לראות מכתב טוב מכולכם בני היקרים, בתוך ככ"י.
ואבקש להודיע, היכן נמצאת מקום הנחלה? אם לא רחוק מערי יהודא הידועים לנו? וגם מי המה החברים והמשפחות אשר נמצאים שם?
ותח"ג אתן לנכדתי שושנה ת', על הפ"ש שכתבה לי במכתב. ומאד מתוקים ונעימים עלי דבריה הקצרים. וגם תודה לנכדי חנוך וחנן על הפ"ש. ופליאה לי, שלא היתה לי עוד תשובה על מכתבנו הרחב אשר שלחנו ריקאמינדאט לחבורה שלנו. ומסתמא נתנו החבורה לכם ג"כ המכתב לקרוא, כי גם לכם כתבנו. וברכתי גם אותך בברכת-השנים ליום הולדת, ובקשתי לקבל הברכות ע"ח מעות חנוכה.
והנה תודה להד' על בריאותנו, החיים והשלום אשר אתנו. ויתן לנו שלימות הבריאות בתמידות, ונזכה לשמוע רק בשורות טובות מכל זרענו שיחיו, בכלל כל ישראל.
דברי אביכם הדורש שלומכם וחפץ בהצלחתכם באמת.
יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

 למעלה(י"א אדר ב' ת"ש, ‎21.3.1940)

בעזהי"ת, אור ליום ב', י"א יום לאדר שני, שנת ת"ש, יעדיניץ.

ששון ושמחה, צהלה ושמחה, אור לכל היהודים, ובתוכם הלא המה זרעי וזרע זרעי, אשר אקרא אותם בכאן בפי, ומנשק אותם בנשיקות חמות.
אודיעכם, כי הפ"ק מיום ד' אדר ראשון קבלנו. וגם היום קבלנו הפ"ק מיום ט"ז אדר, ובוודאי היו למשיב נפשנו, כאשר נקבל איזה ידיעה טובה מכם. אך זאת עגמה נפשנו בקראי את דבריכם, כי אתם כותבים בכל שבוע ואין אנו מקבלים. וגם זאת שלא קיבלתם את מכתבנו הרחב, אשר בו היו ג"כ שתי תמונות מנכדי שמשון הגיבור. וגם הפ"ק שלנו שכתבנו שלש פעמים, להודיעכם כי ב"ה חיים והשלום שלמים אתנו. וגם כי ב"ה אנו נשמרים מהקור הגדול אשר אצלנו, בבגדים חמים ובבית חם. ואני ואמכם עושים את כל מעשנו המוטל עלינו. וגם כי קבלנו המעות ששלחתם לנו, מטשערנוביץ… ושאלתי ג"כ, איך הולך המסחר מבני שמואל? הן מהפרות שלו, והן מהלול של העופות? ואך אתם עושים עם הבהמות בטירת-צבי? ומה עשה בני משה בחיפה? וגם בקשתי לכתוב עבורי פ"ש להמחת' אם מלכהלי. כלל הדברים שהשי"ת יעזור, שנשמע ונתבשר בשורות טובות זה מזה, בישועת כל ישראל. ויתן לנו פורים שמח ופסח כשר ושמח., ובריאות טובה כל הימים, ולזכות בביאת ג"צ (גואל צדק) . אמן.

דברי אביכם, הדורש שלומכם וחפץ בהצלחתכם יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

ד"ש לבן גיסי, העלם הנכבד כמר שלמה יחי', ולכל הדורשים בשלומנו.
 למעלהבעזה"י, יום ב' ז' ימים לחדש ניסן, יעדיניץ.
(ז' ניסן ת"ש, ‎15.4.1940)

שלום וברכה וחיים, בכל מעשיהם יהיו מוצלחים, לכל זרעי וזרע-זרעי היקרים, ולקבל את חג הפסח בנעימים. אמן.
תבענה שפתי תהלה לה' על החיים והשלום אשר אתנו. יתן ה' בריאותנו טובה בישועת כלל ישראל, ובכל טוב סלה.
הנה הפ"ק אשר כתבו רק משה הגדול וזהבה קבלנו. ורצוני לידע אם נכדי שלמהלי התפייס עם אביו, ואוהב אותו לישב עמו איה"ש על הסדר?
וגם אנו ממתינים לקבל את המכתב מכם. יתן הד' לקבל בשורות טובות זה מזה. ורצוננו ג"כ לידע איך משתמש העת אצלכם אם חם אם קר? כי כל עבודתכם בחוץ. אצלנו הקור והשלג והבלאטיס(בוץ) ברחוב עוד מרובים. יתן הד', שתזרח עלינו ועל כל ישראל השמש הטובה בכל האופנים.

דברי אביכם, דורש שלומכם והצלחתכם יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

ומחמת שאני כותב הפ"ק הלז בבית אחותכם סעריל תח' - אני כותב לכם פ"ש עבור אמכם ת'. ולפרוס בשלום כל הדורשים בשלומנו הטוב.
 למעלה


בס"ד

גלויה שנשלחה לשמואל, נכתבה ב‎20.12.1940 (התאריך מופיע בראש הגלויה שנשלחה כנראה רק אחרי כמה ימים, בתחילת ינואר ‎1941. על הגלויה בול וציור רוסי)
נכתב במקור באידש תורגם ע"י אהובה בתרגום חופשי.
לפי התאריך, המכתב נכתב כחצי שנה לאחר הפלישה הרוסית לבסרביה.

יקירנו, קבלנו את המכתב וגם את הפ"ק. זה משמח אותנו מאד. אי אפשר לתאר עד כמה.
אנחנו כתבנו לכם הרבה וכנראה לא קבלתם. אולי תקבלו לפחות מכתב זה.
אנחנו בריאים ומרוצים, כתבנו שני מכתבים לאמא של מלכה. המצב שלהם השתפר מאד, הם עובדים ומרוצים. אנחנו מקווים בימים אלו לענות להם.
מדוע שושנה אינה כותבת? מה שלומה? איפה נמצא משהל'ה?
אני מבקשת לכתוב לעיתים קרובות.
אנו רוצים לדעת גם איך שרל'ה ושלמהל'ה גדלו, האם הם כבר לומדים?

היו בריאים אחותכם סריל.

ד.ש. מכל הלב. חג חנוכה שמח. היינו ביחד עם ההורים בחנוכה.
תהיו בריאים, דרישת שלום מכולם.
לייב אברהם, ביילה ושמשון.

דרישת שלום מכל הלב אהרון.

איחולי הטובים ישעיהו.

למעלה