English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

מכתבי יעקב יוסף 1939

 משפחת יעקב יוסף ורבקה גרשטיין פיענוח המכתבים כל המכתבים לפי סדר כתיבתם מפתח הנושאים למכתבי יעקב יוסף  
1934 1935 1936 1937 1938
  1932-3     1939 1940

  פענוח המכתבים    

אני לומד ואמכם לומדת , ובאה משרתת לעשות נקיון. בחוץ חורף בפנים חם. ברכה לצאן ולתרנגולות.

1.1.39

   

הפרנסה בצמצום אך מסתפקים במה שיש . המכתבים מתעכבים בדואר.

17.1.39

   
קבלנו את המעות ששלחתם . רצוננו לדעת מחמדת החיים אשר אתכם , אני עושה את עבודתי ואמכם בבית. 12.2.39    

ישעיהו מביא פ"ש מההורים . מרים נסעה לבית הילדות בצרנוביץ, יתן לנו ה' זרע של ישרים לתורה.

26.2.39

   

חזרתי מידניץ ( מהלוית ברכה , האם ) מרים ילדה בן בשע"ט ויקרא שמו ברוך כי שם אימנו ברכה.

29.3.39

   

( מכתב ראשון מידניץ ) הוכרחתי לבוא לקבל חזקת ש"ב מאבי ז"ל. מקבל מעות שבוע בכבוד.

10.5.39

   

"אין הדבר נכון לפני לעלות לא"י כעת " .חמדת הימים בידניץ. הבית צריך תיקון.

6.6.39

   

מכתב ארוך עם תשובות לשאלות רבות על החיים בידניץ. מומלץ לקריאה!!

9.7.39

   

" רוצה אני לנוח את גופי יותר מימי עלומי ". מרים נסעה עם ברוך יונה לבי"ח.

29.8.39

   

שנה טובה , עברנו לבית חדש. פנחס שלח כסף מברזיל למצבות. האם יש ידיעה מאחי משה אהרון ?

1.10.39

   

המעות נחוצות לבתי מרים ובתה רחלי הולכת ללמוד. מדוע לא יכתוב משה התיבה ב"ה ?

7.11.39

   
וגם כעת אנו חוסים בשלום ושלוה תחת ממשלת רוסיא המעטירה 2.12.39    

 

 

   

 

 

 

 ב"ה, יום א' לסדר ,"ויחי יעקב" והקריאה "ויחל משה" תרצ"ט, קלישקוויץ.
(עשרה בטבת תרצ"ט, ‎1.1.1939)

ישע רב והצלחה, בריאות טובה וברכה, לזרעי ולזרע-זרעי, היקרים ואהובים: משה, מלכהלי, שלמה לי, זהבה, חנוך, ישראל, לאהלי, שרהלי כלכם תזכו לחיים טובים, בישועת ציון וירושלים, ובישועת כלל ישראל.

הנה השני פ"ק שלכם מן כ"א כסלו ומן א' דחנוכה קבלנו לנכון, ובוודאי אין לשער ולתאר גודל צוף דבש אשר טעמנו בדבריכם הנעימים. יתן השי"ת, שנזכה בקרוב לשמוע מכם בשורות טובות, כאשר לבנו משתוקקים ומאחלים ומצפים לשמוע בקרוב.
אצלנו, בוודאי רב תודה לד', אשר אנו הולכים על רגלינו, ונותן כח לנו לעשות מעשינו המוטל עלי ועל אמכם. וכפי הקרירות בחוץ יש לנו בגדים טובים וחמים, ובבית תנור החורף החם בספאלנו (בחדר השינה), ואצל השולחן העומד שם אני לומד כפי כוחי, ואמכם ג"כ לומדת, ותעשה מה שנצרך. וגם בכל שבוע תבוא לנו משרתת לעשות בבית נקיות. וגם במלאכתי מלאכת השו"ב, יש לי כעת עזר רב מגיסי ישראל. יתן הד', שגם הפרנסה תהיה בהרחבה ובבריאות שלימה.
והנה כעת אנו מבקשים מכם ג"כ, להודיענו מכל פרטי החיים אשר אתכם: משלומכם, ומעבודתכם. איך ומה אתם עובדים?
ופליאה בעיני, כי כתבתם שכבר אין לכם פאסט מאיתנו. הלא כתבנו לכם מכתב רחב, אשר בו היה רצוף ג"כ מכתב לאחיכם שמואל, וברכנו אתכם ליום הולדת שלכם. וגם שלחנו לכם שני פ"ק ,"חנוכה געלד".
וכעת אברך אתכם על הצאן אשר קניתם שיהיה בהצלחה, כאשר היה עם אבותינו, אשר היו ג"כ רועי-צאן ואנשי-מקנה. ורצוני לידע, היכן התרנגולים והאינדיקיס (תרנגולי הודו ) והבהמות אשר היו לכם כבר? וגם הזריעה אשר זרעתם כעת מה היא? ואם יכולים לגדל הצמחים בטוב בעת החורף?
וגם אברך נכדינו היקרים, שילכו וילבשו הבגדים, שעשתה להם בתי זהבה בבריאות טובה, ויזכו הוריהם לגדלם בנקל, ולעשות בגדי-החתונה שלהם. וגם אודיעכם, כי אחיכם ליב-אברהם וישעיו, עשו מסחר גדול מהפלאמון ומפאווידיל אשר קנו כאן ע"י איש אחד מענדיל קנאפ, וע"י אמכם ת'. השי"ת יתן להם הצלחה. וגם מאחותכם מרים ת' היה לנו מכתב טוב.
השי"ת יתן לה בריאות טובה, ותלד בנקל זש"ק( זרע של קדושים ), ופרנסה ברווח, ותוכל לגדל את זרעה הנעימים בנקל ובנחת.

וזאת אבקש מכם, אם אפשר לכם לשלוח את הפ"ק הזה לאחיכם שמואל בוודאי מה טוב. ואני שלחתי לו פ"ק, ולא היתה לי שום תשובה. השי"ת יצליח אותו בפרדס שלו, ולגדל זרעו בנקל ובטוב. וגם אברך את נכדי משהלי, שיחיה בטוב. וגם לנערה אהובה תחי'.
ואסיים בטוב. יעזור השי"ת, שנוכל ג"כ לבשר בשורות טובות, מהישועה אשר בכאן ומישועת כל ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

דברי אביכם, הדורש שלומכם, וחפץ לראותכם בכל טוב יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

 למעלה


(התאריך נקבע לפי המכתב הקודם, שחוזר על מה שנאמר בו)
בעזהי"ת, אור ליום שהכפיל כי טוב, כ"ו טבת, לסדר "וגם אני שמעתי את נאקת בנ"י וכו', וגאלתי אתכם בזרוע נטויה וכו', ולקחתי אתכם לי לעם". (‎17.1.1939, כ"ו טבת תרצ"ט)
ברכות שמים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדים ורחם, בארץ אשר הד' נותן לכם. ברכה והצלחה בכל משלח ידכם, ושלום ושלוה בסביבותיכם, הלא המה זרעי היקרים, הנעימים והישרים: משה, מלכהלי, שלמהלי, חנוך, זהבה, ישראל, לאהלי, שרהלי. כולכם תהיו בשלמות הבריאות, ולהשמיע לנו כל טוב וישועות.
תודה לד' על החיים והשלום אשר אתנו כעת, ויוסף הד' לימים הבאים, להתמיד בריאותנו בשלמות, ולשמוע רק בשורות טובות וישועות, אצלנו ובכל העולם. אמן.
הנה הפ"ק שלכם מיום ח' טבת קבלנו לנכון, ותודה רבה לכם, אשר כל אחד מכם בא בחתימת ידו. ובוודאי היה למשיב נפשנו, בראותנו גלילות ידכם על הפ"ק, להודיענו מבריאותכם ומשלומכם הטוב. השי"ת יזכנו לשמוע מכם בשורות טובות, הן מעבודתכם בארץ, והן משלום כל הארץ, ואשר ישלח לזהבה ולחנוך זיווגים טובים, כמאמר הכתוב: "וראה בנים לבניך, שלום על ישראל".
ומה שכתבתם בפ"ק הנ"ל, אשר זה זמן רב שלא קבלתם שום פאסט, ובוודאי יש לכם היסורים בחנם על לא דבר. כי כבר עוד קודם חנוכה כתבנו לכם מכתב רחב, אשר ברכנו את בני משה ליום הולדת, וגם לבני שמואל לו לבדו במכתב, וגם כתבנו תשובה על הדברים הנאמרים מקרב ליבה של בתי זהבה - על אשר אתם אוחזים הכוס בידיכם ושותים. ותושיטו את ידכם לנו בברכת "לחיים טובים", כי באותו הזמן (=התאריך) היו החתונות של בני משה ובני ישראל בזווגם הטובים. והיתה התשובה - כי אנו שומעים ומסכימים לזה מלב עמוק, ואומרים: אמן. והנה אחר שליחת המכתב הנ"ל - כתבנו לכם שני פ"ק, וברכנו אתכם ג"כ על הצאן שקניתם, ושאלנו אם נמצאים עוד בידכם הבהמות והאינדיקיס והעופות שהיו אצלכם מכבר. ואם כל זה לא קבלתם - בוודאי חבל על דאבדן ולא משתכחין. אך מסתמא, יתן הד' היסורים הללו על פדות נפשנו - שלא יהיו לנו שום יסורים בנפשיות ח"ו, ונוכל עוד לבשר זל"ז בשורות טובות.
גם מעניין החורף כבר השבנו לכם, כי יש לנו ב"ה מלבושים חמים, כמו טוליפ ופאלטאה, וגם פאסטין עם קאלאשאן. וגם יש לנו עצים להסקה. וגם בכל פעם אנו יושבים בהספאלניו אצל השולחן הקטן ואצל תנור החורף, הן ללמוד והן לכתוב, והן לאכול בחול. ועל השולחן הגדול בבית - אוכלים אנו רק בשבת קודש, או אם יבוא אצלנו אורח חשוב. וגם בחוץ, זה שני שבועות שהקור קטן מאד, והשלג אשר נפל מכבר - נמס למדי.
ואודות הפרנסה שלנו אוכל לכתוב, כי כעת אצלנו הכנסת השו"ב מצומצם, ובפרט אחר אשר אני נותן לגיסי חצי הכנסה. אך תודה לד', כי אין אני נעשה בע"ח (בעל חוב), ואנו מסתפקים במה שיש לנו. אך יעזור השי"ת, וישלח לנו בריאות טובה, וימלא כל משאלותינו לטובה.


 למעלה


 

ב"ה, יום א', לסדר "והפדה, לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה" אה"ח (אור החיים?)
(כ"ג שבט תרצ"ט. ‎12.2.1939)
חיים ושפעת ברכה, בריאות מתמדת והצלחה, שלום שלום וגם שמחה, לזרעי היקרים והנחמדים, במעמקי לבי המה נצמדים, ומרחוק את שמם אברך בברכת אבות. בכל עת נקבל בשורות טובות, ומכל ישראל ישועות. הלא המה: משה, מלכהלי, שלמהלי, זהבה, חנוך, ישראל, לאהלי, שרהלי, שיחיו בנעימים.
אודיעכם, כי מכתבכם הרחב מפר' "שמות" החביב עלינו, אשר בו ישמח לבנו ותגל נפשנו, בכתב יד של כאו"א בראותנו מכל חמדת החיים אשר אתכם להודיענו, וגם הפ"ק בעניין הצאן והעופות - לנכון קבלנו. וגם היום קבלנו מכם סך ‎1500 לעי - אך בלי שום כתיבת יד. ובוודאי אין לשער ולתאר גודל תודתנו לכם עבור כל זה. ואנחנו מודים ומשבחים להשי"ת, שנתן לנו בנים ישרים, שעושים רצון קונם והורים.
ורצוני ג"כ לידע, איך כעת חולבים בשבת הבהמות והצאן? וגם אם שליחת המעות אלינו אתם עושים יותר מכוחכם, ח"ו? אך אם תוכלו בנקל לשלוח ג"כ איזה סכום לאחותכם מרים תח' בוודאי מה טוב. וכבר כתבתי לכם, שהשי"ת יעזור לאחותכם, שתלד בנקל זש"ק קודם פסח. ויתן לחתני ראובן פרנסה ברווח, שיוכלו לגדל זרעם בנקל ובנחת - הערשילי, רחלי, חיים לי - המה חכמים וטובים מאד, ונוכל להבין כי נכדינו שרהלי ושלמהלי בוודאי חכמים ביותר - כי "אווירא דא"י מחכים".
והנה, מסתמא קבלתם את מכתבנו הרחב הנשלח באחריות, ובו רצוף ג"כ מכתב לאחיכם שמואל. ואנו מייחלים ומצפים הן לתשובתכם - והן לתשובת בני שמואל, וכל ב"ב, אשר המה מקמצים את ידם מלכתוב לנו, ולהודיענו בכל עת מפרטי החיים אשר אתם, להחיות את נפשנו. ורצוני לידע ג"כ, אם נכדי חנוך לומד עוד בישיבה? והיכן לומד נכדי חנהלי? ואני תפילתי לך הד', שתהיה עת רצון לפניו, שנקבל כל טוב מכל זרעי שיחיו, ובפרטות שנזכה לשמוע שזהבה וחנוך, משהלי ושושנה, ואפילו העלמה אהובה - הנחשבת לנו כאחת ממשפחותינו - כלכם נתקשרתם בקשר זיווגים טובים, כראוי וכנכון לחבורת-תורה-ועבודה. לקיים מה שכתוב בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ. ויקויים בכם מה שכתוב בקריאת שמע "והיה אם שמוע וכו' - ואכלת ושבעת".
אצלינו, כבר כתבנו לכם, כי ב"ה עבור החיים והשלום אשר אתנו. ואני עושה עבודתי - עבודת השו"ב - ואמכם היא בתהלוכות הבית. השי"ת יתן לנו בתמידות השלימות והבריאות וכט"ס אמן. ותדעו ג"כ, כי המכתב שלכם, אשר בו כתב בני משה מז"ט לר' חיים שטארינבארג - לא קבלנו. ופליאה לי, שלא קיבלנו עוד המכתב אשר בנינו חנוך וישראל כתבו אותו בשותפות.
גם רצוני לידע, אם מאצלכם - או מאחיכם שמואל - תוכלו לבוא זה לזה באיזה פעם?
ובזה אסיים ואומר שלום לכם ובכל הארץ ובכל העולם, בישועת כלל ישראל.
אביכם, יעקב יוסף גרשטיין, שו"ב.
ואבקש מבתי מלכהלי, ליתן עבורנו פ"ש לאמה חנה תח'.
וגם בתי לאהלי תתן פ"ש לאחיה מאיר יח', ולאחותה רחל ובעלה. וגם אפרוס בשלום כל החבורה שלכם, ובפרט להשו"ב.
וזכור אזכור עוד, לברך את בתי זהבה ליום הולדת שלה. שתזכה לראות טוב כל ימי חייה, לאריכות ימים ושנים טובים.

למעלהבעזה"י, יום א', ז' אדר לסדר "למאור להעלות נר תמיד", קלישקוויץ.
(ז' אדר תרצ"ט, ‎26.2.1939)

שפע ברכה, חיים והצלחה, עונג וגם שמחה, לזרעי היקרים והאהובים: בני בכורי שמואל, עדה, שושנה, חנוך, חנן, משה, מלכה, שלמהלי, זהבה, חנוך, ישראל, לאה, שרהלי כולם יעמדו על הברכה בשים שלום וחיים וחסד.
הנה כבר אודיעכם אשר הסך ‎1500 לע"י קבלנו אך בלי שום כתיבה מכם. וגם זאת לפלא בעיני, כי בפ"ק אשר כתב בני משה י"ד שבט, וגם בפ"ק אשר כתבה מלכהלי ט"ו בשבט לא נזכר מזה. אך זאת בודאי, שהיה לנו עונג ונחת בקראנו את דבריכם הנעימים עלינו. ולדעת מבריאותכם ומשלומכם הטוב. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, מכל אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ויקוים בנו מאמר חז"ל "משנכנס אדר מרבים בשמחה". וימי הפורים הבאים עלינו יהיו ליהודים שמחה וששון ויקר.
וכבר כתבתי, כי מכתבכם עם המז"ט לר' חיים שטערנבארג לא קבלנו. אך אנו מצפים ומייחלים לקבל את המכתב הרחב, אשר בני חנוך וישראל רוצים לכתוב ולשלוח לנו. ולקבל ג"כ מכתב מבני שמואל ומכל ב"ב, כדי להחיות את נפשנו, אשר אנו מבקשים מבורא כל העולמים, כי לעת זקנותנו יחזק את כוחנו להיות בתמידות בשלמות הבריאות, ולקבל עכ"פ מרחוק תענוג ונחת מכל זרענו, שיחיו בטוב בכלל כל ישראל. וזה יהיה תחבושת לנפשנו, הנמצאים כאן בבדידות. ויהי נחשב לנו כמדברים עמכם פא"פ.
ואודיעכם, שאחיכם ישעיו היה כאן בשבוע העבר, על לינת לילה. כי לא היה לו פנאי להתעכב עוד, עבור מסחרו בחאטין ובטשערנוביץ. ורב תודה לד' על הפ"ש שהביא לנו מהורי היקרים, ומכל זרענו שיחיו בטוב. וגם אנו מתפללים ומבקשים מהשי"ת עבור אחותכם מרים תח', אשר כעת נסעה לטשערנוביץ לבית-היולדות (גיביר הויז), שתלד בנקל זש"ק. ומסתמה, שלחנו לה איזה סכום מעות עבור זה. וקבלנו מכתב ממנה, שלא לחשוב שום מחשובת שונות ח"ו, רק ראתה כי זה דרך הטוב לה בטשערנוביץ. וכעת, אני נותן תח"ג לבתי מלכהלי, על הפ"ש שכתבה לנו מאמה היא המחותנת תח'. ומבקש אני לכתוב לה ג"כ פ"ש מאתנו, מעומקא דליבא.
גם בתנו לאהלי תתן פ"ש עבורנו לאחיה ולאחותה. ובוודאי אבקש ג"כ ליתן נשיקות חמות לנכדינו האהובים שלמהלי ושרהלי, שיחיו בטוב.
ואסיים בברכות התורה: אשר נתן לנו הד' זרע ישרים, ללמוד תורת אמת, אשר היא מגנא ומצלא. ותזכו ללמוד בהרחבת הדעת. ויהיו לכם תורה ועבודה בנקל ובנחת.
דברים אביכם דו"ש ומצפה לישועה בקרוב יעקב יוסף גרשטיין.
פ"ש לכל החבורה, ולכל יודעי ומכרי.
ואפשר תוכלו ליתן לי איזה ידיעה טובה מידידי, הרב שלנו מירושלים, בוודאי יהיה טוב.


 למעלה

 

 בעזה"י, יום ד' פ' צו, תשעה יום לחדש ניסן תרצ"ט, קלישקוויץ.
(ט' ניסן תרצ"ט, ‎29.3.1939)

יאר הד' פניו אליכם, ותתברכו במעשה ידיכם, הלא המה זרעי היקרים והנחמדים, בקירות לבי נצמדים: שמואל, עדה, שושנה, חנוך, חנן, משה, מלכהלי, שלמהלי, זהבה, חנוך, ישראל, לאהלי, שרהלי כלכם אקרא בשמותיכם כראות פניכם, ותעמדו לפני.
הנה כבר בעת שבאתי מיעדיניץ כתבתי פ"ק, ומסתמא קיבלתם. וכעת באתי לבשר לכם בשורות מז"ט, כי אחותכם היא בתי מרים תח' ילדה כאן בשע"ט בן זכר בשבוע זה, יום ב', השי"ת יעזור, שיהיה למז"ט לכל המשפחה בישועת כל ישראל. הבר"מ יהיה, אי"ה, ערב פסח, ויקרא שמו בישראל "ברוך" כי שם אמנו היה "ברכה". יעזור השי"ת, שברוך יהיה לכל העולם, לקבל את חג המצות בדיצות ובכשרות. וב"ה יש לי "שמירה מצות" לרוב, אשר שלח לי מחותני היקר מבאטאשאן. וגם לקחתי כאן מצות פשוטות. ומסתמא יהיה כאן על פסח חתני, ראובן, אשר יבוא לבר"מ של בנו יחי'.
ועתה אודיעכם, כי הסך ‎1500 לעי ששלחתם אלינו קבלנו לנכון בשבוע זה. ובוודאי רב תודה ותח"ג לכם על טוב לבכם, להיות בעזרת אבותיכם, שיהיה לנו להצטרכות הוצאות הלידה לאחותכם, וגם להכין מיני מתיקה וגם משקה על שבת ועל הבר"מ. ותודה לד', כי יתפזרו המעות בסיבה טובה. אך דאגתי בלבי, ולחשוב מחשבות איך באו לידכם המעות מעבודתכם הקשה? וזאת נחמתי הג' ברכות "ואספת דגנך" נהוג בה מנהג ד"א (דרך ארץ) דברי ר"י. והרבה עשו כר"י ועלתה בידן.(ברכות לה:)
הפ"ק מבני שמואל עכב"ב שיחי', ששלחו לנו בתורת "שלוח מנות" קבלנו, ובוודאי היה למשיב נפשי. אך מחמת טרדתי ומזעיר כוחי אין ביכולתי לכתוב לו פ"ק בפע"צ (בפני עצמו). ע"כ אבקש מכם, לראות שיבוא לידו הפ"ק הזה, כאשר כמ"כ עשיתם כן. יעזור השי"ת שיוכל לישב במנוחת שלום ושלוה בביתו ובנחלתו גם לשמוע מכלכם בש"ט (בשורות טובות).
דברי אביכם דו"ש והצלחתכם יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

פ"ש לכם מאחותכם מרים תחי'. גם אפרוס בשלום כל דורשי שלומנו, ובפרט להמחת' חנה אמה של מלכהלי.
.
 למעלה

 

 
בעזה"י, יום ד' פ' ב"ב, כ"א אייר, חסד שביסוד, תרצ"ט, יעדיניץ
(בהר-בחוקותי, כ"א אייר תרצ"ט ל"ו לספירת העומר ‎10.5.1939)


ברכה וחיים ושלום לזרעי האהובים והיקרים, בעמקי ליבי נקשרים, כולם בשמותיכם, לדבר עמכם פנים אל פנים: משה, מלכה, זהבה, חנוך, ישראל, לאה, שרהלע, שלמהלע. ברוכים תהיו בכל טוב.
הנה המכתב שלכם הנעים והמתוק אלי, ואשר נשלח ג"כ באחריות לקלישקוויץ קיבלתי אתמול כאן. כי כבר הודעתי לכם, ע"י מכתב ג"כ באחריות, כי תומ"י אחר הפסח הוכרחתי לבוא לכאן, לקבל את חזקת השו"ב מאבי ז"ל. ומפאת זאת שלא ביתי בקלישקוויץ ע"כ הפאסט בעצמו שלח המכתב לכאן. וזאת צריכים לידע, כי באדרעס על המכתב ופ"ק לא תכתבו רק שמי- יוסף- לבד, כי בהבילעט (תעודה) שלי, אני נכתב בשמי יאנקיל לבד. ע"כ ראוי לכתוב באדרעס(בכתובת) יעקב יוסף גרשטען, כאשר אני נכתב בבירגר רעכט שלי (בתעודת הזהות).
וגם זאת אודיעכם, כי אני מקבל ה"מעות שבוע" בכבוד מהקהילה, סך ‎550 לעי. אחר מכיון הפרישעפציע (העיריה), ואני עוסק בכל עבודות השו"ב: בגסות, ודקות, ועופות. ואף שיש לכל דבר ודבר עת וזמן לעבודה, צריך אני לבקש מהשי"ת שיתן לי כח וגבורה לעבוד, בלי שום רפיון ידיים ח"ו (הוא היה אז בן ‎68). ומעניין חזקת השו"ב והבית בקלישקוויץ אין אני יודע עוד מה לכתוב לכם. ובני, הוא אחיכם ישעיו יחי', נסע בשבוע זה לטשערנוביץ אודות מסחרו, ויהיה ג"כ בקלישקוויץ, וידבר ג"כ עם גיסי ישראל הידוע. וכעת, אני יושב בבית שנשאר מהורי ע"ה. ומסתמא יבוא עת וזמן לעשות ג"כ תיקון הבית, אשר נצרך לתקן אותו.
וזאת אבקש מכם להודיענו באמת משלומכם אשר אצלכם, ומשלום כל הארץ. יתן הד' שנשמע ונתבשר בשורות טובות וישועות ונחמות על כלל ישראל, ונוכל להתראות פא"פ בלב טוב ושמח.
דברי אביכם דו"ש וחפץ בהצלחתכם לנצח יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
 למעלה


 ב"ה, יום ד', יט סיון לסדר "עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה", יעדיניץ.
(י"ט סיון תרצ"ט, ‎6.6.1939)


שלום ושלוה וחיים ברוכים, ובכל עסקיהם יהיו מצליחים, הלא המה צאצאי וצאצאיכם: שמואל, עדה, שושנה, חנוך וחנן. משה, מלכהלי ושלמהלי, זהבה, חנוך, ישראל, לאה ושרהלי, וגם אחרון חביב משהלי הקטן יהיה מבורך.
הנה כבר כתבנו לכם פ"ק, תשובה על הפ"ק שקבלנו מכם, שנכתב ביום ערב שבועות. והיום קבלנו פ"ק מבני שמואל, שנכתב ביום יוד לחדש הזה. וגמרתי בלבי, שלא לעכב התשובה, מלכתוב לכם הפ"ק הלז. שלא להמתין על מכתב רחב עם תמונות אשר רצוננו לשלוח לכם כי התמונות עוד לא נגמרו, ואינם עוד בידינו.
גם אודיעכם, כי קבלנו הפ"ק מבני משה, אשר כתב כי לפי האמת אין נכון הדבר לפני, להיות ברצוני לעלות כעת לא"י. גם אני מבין בעצמי, כי מחמת גודל השמועות הלא טובות אשר שומעים אנחנו מכל ארצכם ע"י מכתבי העתים בוודאי אין לחשוב עכשיו מזה כלום. יעזור השי"ת, שבקרוב נשמע ונתבשר בשורות טובות מכם ומכל א"י ומכל העולם ואז נכון הדבר לצפות ולקוות, להתראות פא"פ בלב טוב ושמח. אך זאת אבקש מכם, לכתוב לנו בכל פעם איזה פ"ק. ואפשר שכל אחד יכתוב, עכ"פ איזה פ"ש, ולהודיענו מבריאותכם ומשלומכם הטוב, כדי להחיות את נפשינו. אכי"ר.
ועתה אודיעכם, כי רב תודה לד' על הטוב והחסד אשר אצלנו, ועל כל חמדת החיים אשר לכלנו. היינו: אני ואמכם, ואחותכם סייריל, אהרילי, ישעיו, מאניו, ליב-אברהם, ביילא, שימשילי. ובכל יום ובכל עת אנחנו באים זה לזה, לקבל תענוג זה מזה. ואני ואמכם יושבים בבית של הורי ע"ה, אף שנצרך לעשות לו תיקון גדול. ומסתמא, בעזה"י יהיה הכל על נכון. גם נמצאת אצלנו בת אחותכם מרים תח' רחלינו תח', והיא הולכת לגן הילדים, והיא ילדה טובה. ואמכם תח' עוסקת בבית בכל הדברים הצריכים. ואני עוסק בענייני השו"ב הן בגסות הן בדקות ועופות, ואני מקבל מעות שבוע ‎550 לעי. יתן הד' לנו בריאות בשלימות בתמידות, ולקבל תענוג ונחת מכל זרענו שיחיו, ובישועה על כ"י.
מעניין הבית שלנו ומחזקת השו"ב אשר יש לנו בקלישקוויץ אין לי עוד מה להודיעכם מזה. רק בני ישעיו יסע בקרוב לשם, ומה שיוכל לעשות לקבל עכ"פ מעט סכום מעות עבור כל זאת בוודאי יהיה טוב. והנה, מסתמא תשלחו ג"כ הפ"ק הזה לאחיכם שמואל יח'.
דברי אביכם הדורש שלומכם וטובתכם כל הימים ולשמוע מכם כל טוב יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
 למעלה


 ב"ה, יום א', פרשת מטות-מסעי, כ"ב תמוז שנת צ"ט, יעדיניץ (תמוז תרצ"ט ‎9.7.39)


חיים טובים וברכה, עונג בשלום והצלחה, מאלוקי השמחה ומערכה. אל כבוד זרעי היקרים, בקירות לבי נקשרים. אשר מרחוק אדבר עמהם, וכל אחד ואחד בשמותם אקראם. הלא המה: שמואל, עדה, שושנה, חנוך, נאנילי (חנן), משה, מלכהלי, שלמה לי, זהבה, חנוך, ישראל, לאהלי, שרהלי, ונכדי הגדול משהלי. ועל כולם אברך ד'.
בראשית כתיבתי אבקש מכם, לבל תחשבו שום מחשבות שונות ח"ו, על עכבת תשובתי אליכם, עוד על המכתב מיום כ' סיוון, ועל הפ"ק שכתבתם לנו כל אחד מכם. כי לא מחמת מכשולים אשר לא טובים ח"ו, שגרמו לזה אך מחמת תפילתי בציבור, וללמוד משניות, ולומר קדיש, וגם ללמוד הגמרא שנתנו לי חבורת הש"ס, וגם טרדתי בעניין השו"ב בכל הפרטים. וגם, לעת זקנה, צריך לנוח מעט יותר מימי הבחרות כל זה היו הסיבות שלא כתבתי עד היום תשובה על המכתב הנ"ל. ועתה באתי להשיב גם על המכתב השני שקיבלנו מכם, ובפרט על ה‎16- שאלות ששאלתם מאמכם ת'.
‎1. מעניין פטירת אבי מורי ע"ה: זה היה דבר חידוש. אשר מוכרח לומר, כי גם בעולם העליון לא יכלה אמי מורתי ע"ה לחיות שם בלא בעלה בגן-עדן. ונעשה חולה, ושכב על מטתו ארבעה- חמישה ימים, ונפטר ביום שלושים לפטירתה ע"ה. ואני באתי לכאן תיכף אחרי פסח, כראוי לבן לירש את חזקת אביו. כמו שכתב הספר "כלי יקר" על התורה בפר' פנחס, בפסוק "עלה אל הר העברים". וגם רצוני ורצון זרעי שיחיו, להיות עמהם (עם המשפחה שחיים ביעדיניץ. שרה) השי"ת יעזור, שנזכה לקבל עונג ונחת זה מזה. אמן.

‎2. דמי שטיב בקלישקוויץ: בני ישעיו היה שם, ולא יכול למכור אותה. אך הניח אותה סגר ומסוגרת, בלי שום בעה"ב עליה. ומה שיעשה הזמן יעשה השכל.

‎3. מעניין חזקת השו"ב בקלישקוויץ: כפי הנראה, אין לקוות שאקבל איזה סכום מעות עבור חזקתי. כי עד עכשיו לא היה לי איזה שו"ב, למכור לו. וגיסי ישראל אינו רוצה ליתן פרוטה חדא עבור חזקתו. והוא מקבל כל הכנסות השו"ב לידו.

‎4. התמונות לחיים שטרנברג, ללויקלישץ: קיבלתי אותם כאון, ושלחתי לו.

‎5. אודות בריאותנו: תודה לד' עבור בריאותי ובריאות אמכם ת', אשר יכולים אנחנו לעשות חובותינו.אני בעניין השו"ב, ואמכם במעשה ידיה, בעבודות הבית. ובוודאי צריכים לבקש מהשי"ת "אל תשליכנו לעת זקנה", וליתן לנו תמיד בריאות טובה. סעריל ואהרן נסעו כעת לטשערנוויץ, ושם ישאלו לאיזה דאקטיר (דוקטור), מה המקום הטוב שיסעו לסם, שיקבלו עליהם האוויר הצח והיפה, ולעסוק ברפואות. וגם ליב-אברהם ובילה נסעו לבאטאשאטן עם בנם הנעים שמשילי (שמשון). ומשם יסע ל"א לבאדאקי. השי"ת יעזור שיבואו כולם ברפו"ש ובבריאות השלימה בתמידות.

‎6. אצל אחותכם מרים: צריכים לרחמים רבים, לפרנסה ברווח ולברה"ג בשלימות, לכל ב"ב. הן לראובן, והן להילד הקטון. והערשילי צריכין לעשות לו בצווארו ריפיראנציע על פלאמין. אך הוא חכם, וגם מקבל את לימודו בנקל ובטוב. ובתם רחלי היא אצלנו, והולכת לגן הילדים, ומקבלים אנחנו עונג ממנה.


‎7. מברזיל: אחי פנחס לא נתן לי אפילו תשובה, שכתבתי לו מעניין הורינו ע"ה. אך מאחותי מרים ומאחותי חייקה קיבלתי פ"ק.

‎8. הפרנסה אצל סעריל ואצל ליב-אברהם, ב"ה היא בטוב. ויעזור השי"ת שהרווח מחנותם לא ילך למקום אחר, אך לעונג ונחת בביתם, ולכל דבר טוב. לע"ע ל"א נסע לבינדאי אצל שפת הים, לעסוק שם בכמה ענייני רפואות, ולבוא לביתו ברפו"ש. וז' היא כלתי ביילה עם שימשילי נסעו לבאטאשאן על שבוע אחד. ובוודאי, אחיכם ישעיו עם מאנילע, המה טרודים מאד, לעסוק בהשני חנויות.

‎9. העונג והנחת שאנחנו מקבלים בעת בואנו זה לזה הוא כמעט בכל יום ויום.

‎10. ה"מעות שבוע" שלי: כבר כתבתי, כי ‎550 לעי אקבל בכבוד. ובזה השבוע שאני הולך ל"הבונה" (הסכם) עם שמואל שו"ב, אני מקבל חלקי בבשר. וגם בכל יום, אני הולך על כמה שעות לבית המטבחים של עופות. השי"ת יחזק את כחי, ולעשות בלי טורח ועמל גדול, רק בנחת.

‎11. המעביל (רכוש) מקלישקוויץ ומכאן: כמה חפצים נתתי לענים והשולחן של אבי ע"ה נתתי כאן להמושב-זקנים אשר נעשה, והשולחן נחוץ להם, וקבלו אותו בכבוד.

‎12. כמה מעות צריכים לפזר על תיקון הבית כאן. בוודאי צריך הבית כמה תיקונים, אך העקר לתקן הגג מפני הגשם. ואין אנו יכולים לדעת כמה מעות יהיו נצרכים. והקאנטלאר מהפריפשעפציע בא למדוד הבית, ולהעריך אותו כמה שווה, כדי לקבל חלק בירושה. ומסתמא יעזור השי"ת לתקן אותו ג"כ. כי צריך אני לישב בו. כי הוא בשכנות עם שמואל שו"ב, וגם קרוב להמרחץ, וקרוב לבית הכנסת אשר אבי מורי ע"ה היה מתפלל שם, וגם אמי ע"ה. והמישור תחת הבית, נזרע בכמה מינים של ירקות. ובהבית עומדים שני שאפות מלאים ספרים: הן מאבי ז"ל, והן שלי מקלישקוויץ.

‎13. היכן אמכם ת' מבשלת? הלא כבר שלחתם לנו המאשינדיל (מכשיר) אשר מבשל על גאז, והוא טוב מאד. והלחם על שבת אמכם ת' אופה בעצמה בתנור, כי לא נוכל ליקח אצל האופה, מחמת כמה טעמים. אך המאכלים והטעה (תה) על שבת אין צריכים להציגם בתנור. כי יש לנו תיבה שנשארה בירושה, ובתוכה עומד הלאפ (אש) סגור. ועל התיבה עומדים המאכלים, והם חמים וטובים מאד.

‎14. אנו לוקחים מים אצל המוליך-מים. וגם ערל מביא מים. וערלת רוחצת כותנות ובגדים.

‎15. כבר כתבתי, שיש לי בכל יום כמה שעות לנוח, ללמוד ולכתוב, אך צריך לעזרת השי"ת.

והנה זרעי האהובים, מסתמא תבינו בעצמכם, כי לא ביום אחד כתבתי כל המכתב הזה. והיום הוא יום ב', שני ימים לחדש מנחם אב. ובאתי להודיעכם, כי קיבלנו כל המכתבים והפ"ק שלכם. כמעט שלא נאבד אחד מהם. והיום קיבלנו הפ"ק מיום כ"ג תמוז. ולהשיב לכם בפרוטרוט לכל אחד על כתיבתו אי אפשר לי. אך כפי דעתי מסתמא תקראו, כ"א מכם, את המכתב הזה, ותקבלו בו את תשובתכם על כל דבר אשר אתם רוצים לדעת.
ואני מברך לכל אחד בברכה הנובעת מקרב לבי כי השי"ת יתן לכם בתמידות בריאות בשלימות, ותוכלו לעשות עבודתכם בנקל ובלב שמח. שלא שום אדם יוכל להרע לכם ח"ו, וצל החיים והשלום יפרוש עליכם ועל כל הארץ. ובני שמואל יהיה יושב בביתו בשלום ובנחת, ופרי נחלתו יהיה מספיק על כל הצטרכותו, שלא יצטרך לעבוד אצל אחרים. והוא עם ז' ת' יזכו לגדל זרעם בנקל ובנחת, בארץ ישראל ובתורת ישראל. וגם נכדי הקטנים שלמהלי ושרהלי יזכו הוריהם לגדלם בנקל ובנחת. ואני מנשק ומחבק אותם מרחוק.
ואודות עלייתנו לא"י בוודאי מה טוב ומה נעים היה, להיות עמכם פא"פ, ולקיים ג"כ מצוות יישוב א"י. אך מה אומר ומה אדבר? מחמת כמה טעמים, הידועים לי ולכם אין כעת לדבר מזה כלל. ומי יתן והיה, כי לשנה הבאה עלינו לטובה בישועת כלל ישראל, שנוכל בלב טוב ושמח להתעניין בזה העניין. ובעת הזאת צריכים אנו לבקש מהשי"ת, שיתן לנו כאן חיים טובים, לשמוע ולהשימיע בשורות טובות זה מזה, בישועת כלל ישראל.

דברי אביכם יעקב יוסף גרשטען שו"ב.

ש"ב העלקיו תח', נסעה מכאן אצל אמה למאליניץ, והיתה כאן מחמת כמה שידוכים שנתנו עבודה. השי"ת יתן לה זיווגה הטוב.
פ"ש לכל אנשי הקבוצה, ובפרט להעלמה הנחשבת לנו כבת מרת אהובה, שתחיה בטוב.
 למעלה

 

 
ב"ה, יום שהכפיל בו כי-טוב לסדר "וישמע הד' את קולנו", יעדיניץ.
(י"ד אלול תרצ"ט ‎29.8.1939)

הנני באתי לברך בברכת השנים, לזרעי האהובים והנעימים, שיכתבו ויחתמו לחיים טובים וברוכים, ובכל מעשה ידיהם ובכל מפעליהם יהיו מוצלחים. השי"ת ישמור אותם מכל אויביהם, ושלום ושלוה ישכון באהליהם, בנחמות ציון וירושלים.
עתה באתי להודיעכם, כי כל המכתבים והתמונות והפ"ק שכתבתם לנו הן מטירת צבי והן מרחובות קיבלנו לנכון. ובוודאי רוב תודה לכם על כתיבתכם בתמידות. כי בעת שקראנו את דבריכם הנעימים לנו תשבע נפשנו בעונג ונחת, ותחשב בעינינו כמו שאנו עומדים עמכם ושומעים את דבריכם.
ואל תאשימוני, מדוע לא אכתוב לכם כ"כ בתמידות, כי לזה גורם רק טרדתי בעבודת השו"ב, הן מבהמות והן מעופות. ובעת הפנאי מעבודה רוצה אני לנוח את גופי, יותר מימי עלומי. וגם ללמוד גמרא, ובספרי יראים.
וגם, מה שלא אשיב לכם על כל פרט שאתם שואלים אותי הסיבה לזה כי בעת שאקבל מכתב או פ"ק מכם, אזי זרעי ונכדי שיחיו, לוקחים אותם עד שאין אני זוכר מה להשיב… ובוודאי עקר תשובתי אליכם כי תודה לד' הנותן ליעף כח, ונותן לי כח לעשות עבודתי, ולקבל שכרי בכבוד. ואמכם ת', עשתה על שבת פר' "תצא", היר"צ של אדמו"ר ע"ה מסג.(מסדיגורה) הייתי בטשערנוביץ, וישבתי בשולחן הטהור עם החסידים ובני האדמו"ר, וקיבלתי מהם ג"כ הברכות. אך זאת היתה לדאבון נפשי כי דודתנו שרה כבר שבקה לן חיים (נפטרה). וגם אחותכם מרים ת' עם בנה הקטן היתה שם, לרפאות את בנה ברוך-יונה בהבאלניצי (בית חולים) השי"ת יעזור לכל ב"ב, בריאות טובה ופרנסה ברווח, וגם חתני ראובן עשה לו איזה ריפיראצי (ניתוח). ואני נתתי להם חמישה אלף לעי, וממכירת הבית אשר בקלישקוויץ נשאר לי מעות רק מעט-מעט. וחזקתי בשו"ב נשאר בחינם.
מברזיל קיבלתי מכתבים, וכעת קיבלתי פ"ק מבני שמואל, ומסתמא הוא יושב כעת בביתו ובנחלתו. השי"ת יעזור, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, ושלום בארץ ובכל העולם, בישועת כלל ישראל.
דברי אביכם דו"ש והצ"ל כ"ה, וחפץ לראותכם באופן הטוב יעקב יוסף.
אבקש לחבק ולנשק את נכדי החביבים שלמהלי ושרהלי, ולכתוב פ"ש עבורי לאמם מלכהלי, וליתן פ"ש לאהובה ת', ולכל דורשי שלומי הטוב.
 למעלה


 בעזה"י, יום א', ב' דחוה"ס בחוץ לארץ, שנת תשועה שלימה, יעדיניץ.
(י"ח בתשרי ת"ש, ‎1.10.1939)


גמר חתימה טובה, לשנה ברוכה וטובה, לזרעי ולזרע-זרעי הנחמדים, בקירות לבי נצמדים. לכלכם אברך בברכת-אבות, שהשי"ת ישפיע עליכם ברכות והצלחות, ובכלל ישראל ישועות ונחמות.
הנה אודיעכם, כי הפ"ק מערב ראש-השנה, אשר נכתב בכתב ידיהם מבתי מלכהלי ומבני ישראל ומבני משה ובדבריהם הנעימים כתבו וחתמו בשם כל זרענו שיחיו בוודאי היו למשיב נפשנו. כי בכל עת ועונה, אנו רוצים לדעת מבריאות ומשלום כ"א ואחד, ובפרט בעת ובזמן הזה אשר אנו מצפים ומייחלים להיות שלום בארץ ובכל העולם, בוודאי מה טוב ומה נעים לקבל מכתב שלום מכם.
ועתה באתי להודיעכם, כי רב תודה להשי"ת על החיים והשלום אשר אתנו, ולראיה וסימן טוב ע"ז אני מודיע לכם, כי הבית מירושת אבות, שאנו יושבים בו כעת הוא מקולקל מאד, וצריך טירחא גדולה, וכמה סכום מעות לתקן אותו. ע"כ החלפנו אותו בבית אחר, ברחוב אשר קרוב יותר לזרענו שיחי' .ואני נתתי עבור החליפין סך ‎25 אלפים לעי. השי"ת יעזור לנו לישב בהבית בבריאות טובה ובהרחבת הדעת, ולקבל בשורות טובות מזרענו וממשפחתנו בכלל כל ישראל.
מאחי פנחס מברזיל, קבלתי מכתב, וכותב שבדעתו לשלוח אלי איזה סכום מעות, כדי שיהיה לו חלק בכבוד האחרון שעשיתי להורינו ע"ה בהעמדת המצבות. וגם שואל אם יש לי איזה ידיעה מאחינו משה-אהרון. ואפשר יש לכם איזה ידיעה? אזי תכתבו לו. וכבר כתבתי לכם מחזקת השו"ב בקלישקוויץ אין לי לצפות לקבל איזה תשלומין. וגם ביתי שם נמכר בזיל-זול. ונתתי לבתי מרים ‎5000 לעי, כי שעתא דחוקא לה טובא. וגם שילמתי החובות שהייתי חייב שם. אך תודה לד', שאני מקבל בכבוד בכל שבוע ‎550 לעי שכר השו"ב, והשי"ת יתן לי כח וחזוק, לילך ולעשות עבודתי בלי שום מכשול ח"ו, הן מעופות והן מבהמות.
וגם כבר כתבתי תשובה על המכתב ועל התמונות. וזאת אבקש מכם לשלוח הפ"ק הזה לאחיכם שמואל ג"כ. כי מחמת טרדתי אין בכחי לכתוב לו בפני עצמו. וגם הפ"ק הלז נתעכב אצלי עד היום יום א' פ' נח.
ואסיים בטוב, כי ב"ה היה לנו יו"ט שמח וטוב, ואנו שמחנו כאן עם זרענו והם עמנו.
דברי אביכם, המצפה לישועה, ולקבל בש"ט מכל הפרטים יעקב יוסף גרשטיין.
פ"ש לכל הקבוצה, ולאהובה, ולנשק נכדינו שיחיו בטוב.
 למעלה


ב"ה, יום ג' כ"ה לחודש חשוון, שנת ת"ש, יעדיניץ
(כ"ה חשוון ת"ש ‎7.11.1939 )

חיים וברכה, שלום והצלחה מאלוקי המערכה לזרעי ולזרע זרעי היקרים והישרים אשר בלבי המה נקשרים. והשי"ת יקבל את תפילתנו ובקשתנו, ליתן ישועות ונחמות בימינו, ושנוכל לעלות בנקל לארצנו, ולראות אתכם פא"פ כחמדת לבנו.
ראשית אודיעכם כי רוב תודה לד' על החיים והשלום אשר אתנו כעת. ואנו מייחלים ומאמינים, כי גם הימים הבאים יהיו לנו שלום ושלווה. וייתן לנו בריאות טובה, ולשמוע בשורות טובות מכל זרענו, בכלל כל ישראל. גם אודיעכם, כי הסכום מעות אשר שלחתם לנו, לא קיבלנו. ואדרעס שלי הוא רק יענקיל גרשטיין, כי כן נכתב אני בהבילעט שלי. וכבר כתבתי לכם פ"ק בתשובה, כי קיבלנו מכם כל המכתבים והתמונות והפ"ק. וגם מבני שמואל ומנכדי משהלי. ופליאה לי, מדוע לא יכתוב משהלי על הפ"ק שלו התיבה ב"ה בראשית הכתיבה?
וגם תדעו, כי עשינו כמו שכתבה זהבה ת' והחלפנו את הבית אשר מהורי בבית אחר, אשר עומד מעט יותר קרוב לזרעי שיחיו. ואני נותן עבור החילוף ס"ך ‎26 אלפים לעי. וצריכים לעשות איזה כתיבה ע"ז מהממשלה. ואי"ה, כאשר תהיה ישיבתנו בהבית שהחלפנו מסתמא אכתוב לכם.
וכבר כתבתי לכם, כי דודתנו שרה בטשערנוביץ כבר שבקה לנו החיים.
ואם אקבל עוד המעות ששלחתם אזי אתן לאחותכם מרים תח' כי נחוץ לה. ובתה רחלי היא אצלנו, הולכת ללמוד יודיש ורומנית. גם אודיעכם כי אחותכם סעריל ואחיכם ישעיו וליב אברהם עוסקים בחנותם ובשאר מסחרם, ותודה לד' כי יש להם פרנסה. אך השי"ת יתן בריאות טובה לאחיכם ליב אברהם וגם יתן לנו בריאות טובה, שאוכל לעשות עבודת השו"ב בנקל, ואמכם עבודת הבית בנקל.
ואבקש מכם לכתוב לנו בכל פעם, על כל פנים איזה פ"ק, ולהודיענו מבריאותכם ומשלומכם הטוב, ולבשר לנו ג"כ בשורה טובה, אשר בתי זהבה ובני חנוך יש להם זיווגם הטוב. וגם משהלי ושושנה. ולפי דעתי, אין להם לחפש במקומות אחרים. הלא יש לכם משפחתנו אצלכם. וד"ל.
ואבקש ג"כ לשלוח הפ"ק הזה לאחיכם שמואל, כי אין הזמן מספיק לי לכתוב לו בפ"ע (בפני עצמו). ואברך אותו ג"כ בהצלחה, שלא יצטרך לעבוד אצל אחרים.
דברי אביכם דו"ש יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
פ"ש לשלמה בן גיסי, וגם ליתן פ"ש עבורי לאם מלכה, ולאהובה, ולכל הדורשים בשלומי הטוב.
תעיינו במס' יבמות דף ס"ב:, במאמר רבי תנחום, עד "וידעת כי שלום אהלך, ופקדת נווך ולא תחטא".


בעזהי"ת יום א' פרשת שמות י' בטבת ת"ש 2.12.39

בבשורה מזט אשר נולדה בת לבני ישעיה מנכדתי היא מרת הענדיל הנקראת מאנילו תחי' נקראה את שמה בש"ק פ' ויחי יעקב שמה לאה והיו לנו השבת לעונג ונחת.

ותודה רבה לה' הטוב שזכיתי לחיות ולראות נכד מבתי סעריל תחי' ואני מצפה ומבקש עוד מהשי"ת שאזכה בקרוב לשמוע ג"כ מכם שאתם בבריאות השלמות ומתענגים מטוב הארץ וגם בבשורות מז"ט מזהבה ומחנוך משושנה ומשה שיקבלו להם זיווגם הטוב שיהיו נקראים בונים את העולם

והנה כבר כתבתי לכם בשורה על השני פ"ק שקבלנו כבר, ופליאה מדוע לא מקבל בתמידות בכל פעם איזה ידיעה טובה מכם כדי להחיות את נפשותינו. ואין לכם להמתין על כתיבתנו לכם כי ב"ה אתם הרבים. ובפרט כי אף ומוסכם בינינו לעת זקנה ובוודאי תודה רבה לד' על בריאותנו שאנו יכולים לעשות את כל מעשינו והמוטל עלינו לעשות. אך תוכלו להבין כי אחר כל המעשים צריכין אנו ליתן מנוחה לנפשנו יותר מימי הבחרות.

ותדעו כי קבלתי שני מכתבים מהמחותנת תחי' היא אמה של מלכה אך לא השבתי לה תשובה מחמת טעם הנ"ל ואי"ה מסתמה לא אמנע הטוב מבעליו מלכתוב לה ג"כ מכתב אך מבקש אני מבנה משה לכתוב לה פ"ש עבורנו.

ועתה באתי להודיעכם כי אף שהקור גדול אצלנו אך יש לנו ב"ה עצים להסקה וגם כעת אנו חוסים בשלום ושלוה תחת ממשלת רוסיא המעטירה ומקלישקוויץ ומנובוסליץ ומליפקאן יש לנו ידיעות טובות אך ה' יתן בריאות הטוב לבתי מרים ת' ויוכלו לגדל את זרעם הנחמדים בנקל ובנחת ובכל טוב

דברי אביכם אשר כלכם נקשרים בליבנו ומצפה להטוב.

יעקב יוסף גרשטיין

אתן פ"ש הטוב לכל הדורשים בשלומנו הטוב ובפרט שכלנו פורסים בשלום הבתולה ליבא תחי' בטוב ובשלום ש"ב ובשלום מח' מאיר ביחי ובטוב.