English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

מכתבי יעקב יוסף 1938

  פיענוח המכתבים כל המכתבים לפי סדר כתיבתם מפתח הנושאים למכתבי יעקב יוסף  
1934 1935 1936 1937 1938
  1932-3     1939 1940

  פענוח המכתבים    

בשעה טובה שמואל התישב בבית עובד. מחר חתונתה של רחל , ישלחו איתה מתנות לנכדים.

10.1.38

   

מז"ט לחתונת חוה וישראל אלקיס . התפללנו עם פקידי הממשלה . קראנו על ההתקפה על טירת צבי.

13.3.38

   

" כאן לא ראינו ולא נעשה עלינו איסור זביחה אך קבלנו עלינו עול מלכות ".

26.4.38

   

גיסי ישראל הפסיק לעשות עבודתו , מבקש אני מהשי"ת שיתן לי כח לעבוד. הבית עומד ביופיו.

10.5.38

   

קבלנו עלינו עול מלכות , אך לא נאסרה השחיטה . חגגנו פסח כשר ושמח.

16.5.38

   

הננו מברכים אתכם שיהיו כל מעשיכם בנקל ובהצלחה ותשבו לבטח בארצכם בהרחבת הדעת.

31.5.38

   
יתן הד' אשר כל הבנינים והתישבות שלכם עד השדות והפרדסים שמקודם ואשר ניתן לכם מחדש יהיו בידכם וברשותכם בלי מורא ופחד ח"ו 21.6.38    

קיבלתי מכתבכם. מטירת צבי כתבו שניתן להם רכוש גדול מקק"ל. ניתן לי מחדש " בורגיר רעכט ".

12.7.38

   

מכתב קצר שחוזר על עצמו במכתב הבא חנוך בן שמואל בר מצוה 

7.38

   

רכוש הגרמנים שהיו ליד טירת צבי (משפחת קופ) עבר לקבוץ

31.7.38    

אודות הענין שלי עם גיסי ישראל , אין לי מה לתאר לכם. השי"ת יתן לי כח לעבודתו.

8.8.38

   

היה אורח בן הרב שלמד עם ישראל . נהנה שלומדים דף יומי . מז"ט לחנוך בר המצוה.

17.8.38

   

קבלנו תמונות של שרה. אמא מבקרת בנובוסליץ לצורך קניות.

19.9.38

   

שלום בית עם גיסי ישראל. שמחה שאתם לומדים דף יומי , לי קשה ללמוד מחמת טירדתי.

28.11.38

   

ישראל כתב שבא משמירת המחנה , וזהבה עושה מלבושים לילדים. מז"ט לחנוך.

20.12.38

   

 

 


ב"ה, אור ליום שהכפיל בו כי טוב, לסדר "התיצבו וראו את ישועת הד' אשר יעשה לכם. ה' ילחם לכם ואתם תחרישון". פה קלישקוויץ.

(ח' שבט תרצ"ח, ‎10.1.1938)

יהי שלום בחילך, שלוה בארמנותיך. אל בני בכורי ויקירי כמר שמואל, עכב"ב היא רעיתו הנחשבת כבתי מ' עדה ת', ובתם שושנה, וחנוך, וחנן כלכם תהיו ברוכים ומוצלחים בארץ ישראל, לאכול מפריה ולשבוע מטובה. הנה כבר קבלתי הפ"ק מבני משה ומלכה, ומנכדי משהלי אשר שלח לזקנתו חאנצי, ומהם נודעתי, כי בשעה טובה ומוצלחת התישבתם בביתכם ובמושבה שלכם בבית עובד ובוודאי היה למשיב נפשי. ונתתי תודה לד' ע"ז, ואתחנן לו כי בקרוב אקבל ידיעה טובה מכם, כי תשבעו עונג ונחת מישיבתכם שם, כי באתם אל הנחלה ואל המנוחה.
וכל זה אדע ע"י כתב-יד ממש של בני שמואל עם כב"ב. אמנם, לא זכיתי עוד לזה, ולא אוכל להבין מה זה ועל מה זה, ורבות מחשבות לאיש. וגם לא קיבלתי עוד המכתב הרחב מבני משה, שנתן לי ידיעה בפ"ק שלו אשר כבר התחיל לכתוב לנו מכתב גדול, שבו יודיע לנו הרבה דברים, מתהלוכות והתנהגות כל דרכי החיים, מכל זרעי שיחיו.
ולבסוף, לא ראיתי ולא שמעתי, וגם לא קבלתי עוד שום תשובה על מכתבנו הרחב ששלחנו לטירת-צבי. והשי"ת יעזור, שנשמע ונתבשר בקרוב בשורות טובות, וישועות ונחמות מכם. וגם אנחנו נוכל לבשר לכם כל טוב בישועה גמורה, שיסתום פיות מקטריגנו ומסטיננו כאן, ולא יוכל שום אדם להרע ח"ו לשום אדם מישראל. ונראה עין בעין ישועות הד', ואז נשיר לו שיר חדש. הללויה.
ועתה אודיעכם, כי ביום מחר יום ג' פר' בשלח תהיה אי"ה החתונה אצל מח' בנאוויסעליץ, לבתו רחלי. ואי"ה ביום החמישי יהיו נוסעים הזוג לשלום לארץ ישראל. ותוכלו, אי"ה, לקבל מהם הפ"ש מאיתנו. אף כי אין אני יכול לנסוע על החתונה כי גיסי ישראל אינו הולך בחוץ לעבוד עבודת השו"ב, ורק עלי בעצמי מוטל לעשות. אך אמכם ת' נסעה לנאוויסעליץ עם כל החפצים אשר שלחנו עבור בתי זהבה, ועבור נכדינו הקטנים שרהלי ושלמהלי, שיחיו בטוב. וגם שלחנו עבורכם מטבעות שמירות, עוד מאדמו"ר זלל"ה. כ"ז תוכלו לקבל מהזוג הנ"ל.
כעת אתן תודה לד' על בריאותנו, החיים והשלום אשר אתנו. ואף כי אצלנו הקור גדול למאוד אך ב"ה יש לנו עצים, ובבית חם. ויש לנו מלבושים חמים. וב"ה יש לנו ידיעות טובות מיעדיניץ, ומבתי מרים מליפקאן. וגם לקחה אצלה נכדתי היא בתה רחלי.
ואבקש להודיע לנו, איך כעת אצלכם האויר? וגם אם מכרתם הפירות מגנכם במקח טוב? וגם אם מח' יקירי הוא אביכם משה יבוא אצלכם לשלום?
דברי אביכם, המצפה לישועה בקרוב, ודורש בשלומכם הטוב. יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
פ"ש לכם מגיסי ישראל, ופ"ש לכל הדורשים בשלומכם הטוב.

 למעלהב"ה, יום א', פ' "צו" פירש"י: "אין צו אלא זירוז מיד ולדורות. זריזין מקדימין למצוות". שנת בנין ירושלים.

(י' אדר ב' תרצ"ח ‎13.3.1938)

מז"ט מז"ט מהחתונה של חוהלי, בת מחותני מנאוויסעליץ, עב"ג ש"ב מאטיל (מרדכי) בן ש"ב ישראל מיעדיניץ. ובמהרה יישמע בערי יהודא ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, מזרעי שיחיו. וגם אני אברך את בן מח' כמר מאיר - שיצליח במעשה ידיו, ויזמין לו הד' זיווגו הטוב. בקול תודה אתן לד' הטוב על בריאותנו, החיים והשלום אשר איתנו, ועל הטוב והחסד שעשה לעמו ישראל. שהיום נאספו כל היהודים עם פקידי הממשלה לבית הכנסת, להודות ולהלל על הניסים והנפלאות שעשה עמנו ולברך את שם מלכנו יר"ה, על משפטיו ודיניו הטובים, שעשה לטובת כל החוסים בצילו ברומניה. ויה"ר שנשמע ונתבשר בשורות טובות, מכל אחינו בנ"י בכל מקומות מושבותיהם ובלצ"ג. אמן.
ותדעו, כי נכתב על מכתב העתים (בעתונים), אשר בקבוצה שלכם בטירת צבי היתה פגישת מלחמה עם שונאיכם אשר סביבותיכם. ובוודאי היה זה למרת נפשנו, אך בהתחזקות הבטחון בד' הטוב, שבוודאי עזר לכם, שלא לנגוע בנפשותיכם חלילה. וישמור אתכם מכל פגע רע ח"ו, ויפרוש עליכם סוכת שלום, מעתה ועד עולם. זאת היתה נחמת ליבנו. ובפרט אחר קבלת הפ"ק מבתי מלכהלי ומבתי לאהלי, ומבני ישראל שמתכוננים לנסוע עם הילדים היקרים לטירת-צבי. וגם קבלת הפ"ק מבני משה ומגלדה ומחנוך, אשר כתבו ג"כ כך בוודאי היו למשיב נפשנו. ואני תפילתי לך הד', שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, ושתהיה ישיבתכם שם בענג ונחת.
וגם מקודם קבלנו מכם שני פ"ק , ותשח"ג אתן לכם עבור זה. אך לפלא בעיני, שלא נכתב עוד שום תשובה על הפ"ק ששלחנו לכם לטירת-צבי, ובקשתי היתה לשלוח הפ"ק לכל אחד מזרעי שיחיו, למקום ושבו. וגם לא היתה לנו תשובה על מכתבנו הרחב הנשלח לט"צ ריקאמאנדאט, ובו היה רצוף מכתב לבני שמואל, ומכתב לאמה של בתי מלכהלי. ואנו מצפים לקבל המכתב גדול שכתבתם, בנותי, עכב"ב של בני שמואל, בעת שהייתם שם ובתל-אביב. ובוודאי, רצוננו לידע כל פרטי מעשיכם שעשיתם במקומות הללו. ומי יתן והיה, שנקבל בשורות טובות ודברים נחומים מכל אחד ואחד מכם בשבוע זו, שנוכל לשמוח בשמחת פורים. ויהיה נחשב לנו כמעדני מלכים. ואבקש מכם ג"כ, שיהיה הפ"ק הלז נחשב בעיניכם כמשלוח מנות מיני מטעמים ומאכלים ערבים ומתוקים.
ואבקש כעת, לשלוח הפ"ק הזה לבני שמואל, כי מחמת טרדתי וכוחי, אין ביכולתי לכתוב לו בפני עצמו.
והנה אברך את בת מחותני רחלי, עב"ג אנטשיל, שיהיה בואם לשלום וברכה לארץ ישראל, בתוך עם ישראל, ולהתנהג ככתוב בתורת ישראל. כי זאת תורת העולה: אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמרו ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ.
ומסתמא, תקבלו הפ"ש מאתנו, אשר שלחנו לכם על ידם. וגם המתנות לנכדינו הילדים האהובים שרהלי ושלמהלי, ולזהבה. ובטוחני חזק, כי לא יהיו לכם שום תרעומות עלינו, מדוע לא שלחנו מתנות לכל אחד ואחד מאתכם כראוי לו, ובפרט לנכדי משהלי ולנכדתי שושנה ולחנוך ולחנןלי, כי בוודאי לפי מצב הפרנסה אין אנחנו יכולים ליתן כפי רצוננו.
ואסיים בטוב. כי אמכם היתה בנאוויסעליץ עם אחיכם ישעיו על החתונה. והשמחה היתה שלימה. רק אני לא הייתי שם, מפני כמה טעמים. ותדעו, כי אמכם כתבה לכם פ"ק בפני עצמה, כדי לקיים בזה מצוות "שלוח מנות".
דברי אביכם, הדורש שלומכם וחפץ בהצלחתכם, ומצפה לישועת הד' בקרוב יעקב יוסף גרשטיין.

למעלהב"ה, אור ליום שהכפיל בו כי טוב אחר פסח, שנת צ"ח, קלישקוויץ.
(כ"ה ניסן תרצ"ח, ‎26.4.1938)
שפעת ברכה, חיים, בריאות והצלחה, וגם ענג ושמחה, אל כבוד בני בכורי ואהובי, מחמד לבבי, כש"ת מו"ה שמואל גרשטיין נ"י, ולרעייתו - היא כלתי הנחשבת כבתי, אשת חיל - מרת עדה תחי'. ולבנם - הוא נכדי היקר, הלומד בתורה, כמר חנוך נרו יהל ויזרח, ולנכדי הקטן המושלם במעלות - כמר חנן יחי'.
בני יקירי: הפ"ק שלך, שנשלח אלי קודם פסח - קיבלתי לנכון. ובוודאי, בראותי כתב ידך ממש - נתת שמחה בלבי. אך בקראי את דבריך, אשר אתה דואג ומחשב עבורי בעניין איסור הזביחה - עמדתי נבהל ומשתומם. אמת, כי אצלנו נשמע איזה קול מרחוק בענין הזה - אך בעזה"י, כאן לא ראינו, ולא נעשה עלינו שום גזירה ח"ו. אך קיבלנו עלינו עול מלכות, וב"ה עשינו פסח כשר ושמח. והיו לי "מצות שמורה" לרוב, אשר שלח לי מח' מבאטאשטן, כאשר שולח לי בכל שנה ושנה. ועל ימים האחרונים של פסח, באו לנו אורחים חשובים -היינו, אחיכם ל"א עם ביילה ועם בנם הוא נכדי הנעים שמשון הגבור. יתן הד' שנשמע ונתבשר בשורות טובות, מכל זרעי וזרע-זרעי, בישועות ונחמות על כל ישראל בקרוב. וכבר כתבתי לך מכתב, אשר נשלח ע"י זרעי בטירת צבי, אשר בו אצלתי את ברכתי אליכם, על חנוכת וישיבתכם בביתכם בשעה טובה. וגם כעת אברך אתכם, שיהיו כל מעשיכם בהצלחה, והארץ תתן את פריה הטובים, ותוכלו להתענג מהם בברכת הבית ובהרחבת הדעת והלב. שלא תצטרכו לעבוד עוד עבודת-חוץ, ולא לידי הלוואה מיד בשר ודם - אך מידו של הקב"ה הטובה והרחבה. ויפרוס עליכם סוכת שלום ושלוה, ותשבו במנוחה והשקט, ובכל טוב.
אצלנו - תודה לד' על החיים ועל השלום אשר כעת, ויעזור עוד להבא, ברוב עוז ותעצומות בכל פרטי החיים בגופניות וברוחניות, ונזכה עוד לראות ולהיראות פא"פ בלב שמח ובאופן טוב.
דברי אביכם דו"ש והצ"ל יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
פ"ש לכם מעמקא דליבא בנשיקות חמות מאמכם רבקה תח'.
המכתב שלך ע"י זרעי שיחיו, והפ"ק שלך הקודמים - קיבלתי לנכון.

למעלה


 

ב"ה, יום שהכפיל בו כי-טוב לסדר בהר סיני, שנת צ"ח קלישקוויץ.

(ט' אייר תרצ"ח, ‎10.5.1938)

בריאות מתמדת, וברכה משולשת, לזרעי האהובים והיקרים, העושים רצון קונם והורים, לכולם בשמותם אקראם, שיחיו בטוב ובנעימים: בני היקר משה מיט מלכהלי, אייער פ"ק פין עש"ק ה' אייר האבין מיר מקבל גיוועהין. רב תודה לכם עבור זה. כי המכתב השלישי עם הצייטיג (עיתון) וגם הפ"ק לא קבלנו. ותוכלו להבין בעצמכם, איך היה למשיב נפשנו הפ"ק הנ"ל, לידע מבריאותכם ומשלומכם הטוב. וגם קבלנו פ"ק מאחיכם הוא בני שמואל עם עדה. ובוודאי היה לנו ג"כ לעונג ונחת. השי"ת יתן לו בריאות טובה ופרנסה, ולגדל את זרעם בנקל ובנחת, לתורה ולחופה ולמעש"ט.
והנה כבר התחלנו לכתוב לכם מכתב רחב, ולברך את כלכם בברכת הורים, אשר יוצאים מעמקי לבבנו. ובפרט לנכדנו שלמהלי ליום הולדת. יתן הד', שיקויים בכם בקרוב. אך מחמת טרדתנו היינו, שאמכם ת' צריכה בעצמה להיות עקרת הבית, וגם אני מוטרד מאד בעניין עבודת השו"ב כי גיסי ישראל תיכף אחרי הפסח הפסיק לעשות עבודתו כי אמר שאינו בקו הבריאות, ויש לו די סיפוקו מאשר זרעו מפעראה (מפרו) שולחים לו. ועכשיו אומר אם תהיה לו חצי הכנסה אזי שוב יתחיל לעבוד. ומה שיהיה במשך הזמן אין אני יודע בעצמי. ולע"ע מבקש אני מהשי"ת שיתן לי כח לעבוד, ושלא יהיה לי מזה שום יסורים ח"ו, אך יהיה הכל בשלום. ומחמת כל הנ"ל אין אנו יכולים למצוא את מקום מכתבינו הנ"ל, וגם להתחיל לכתוב לכם מכתב רחב אחר. ותקוותנו חזקה, כי גם זה הפ"ק יהיה לכם לנחת. שתדעו מבריאותנו ומכל חמדת החיים אשר אתנו. כי בוודאי רב תודה לד' על הטוב והחסד שעשה אתנו, ואשר עתיד לעשות עמנו ועם זרענו וזרע-זרענו. שיתן לנו חסד ורחמים, ולהשמיע ולשמוע בשורות טובות זה מזה, בישועת כלל ישראל.
ותדעו, כי אחותכם היא בתי מרים ת' היתה אצלנו, ולקחה אצלה את נכדנו הערשילי. כי בליפקאן יכול ללמוד מה שנצרך לו. ובעזה"י יקבל הלימוד בנקל, והשי"ת יתן להם פרנסה ברווח ובריאות טובה, ולגדל את זרעם בנחת.
דברי אביכם, הדורש שלומכם, ומצפה בכל עת לשמוע מכם כל טוב יעקב יוסף שו"ב.
הבית שלנו הוא ב"ה שוב ביפיו ובהדרו. ובכל פעם יבואו אלינו אורחים ללין. האילנות הוציאו ציצים ופרחים מגאטיס ופלאמין, ואגוזים, ואנשול. בין האילנות נזרע כל מיני ירקות, ובין לפנים ובין לאחור אנו שואפים רוח צח ויפה וטוב.
אבקש ליתן עבורנו נשיקות הרבה לכל זרענו, ונזכה לראות אותם באופן טוב. דברי הנ"ל.

 למעלה


 

בעזה"י, יום ד' פ' "אמור" אצלנו, כ"ה תברכו לספירת העומר, נצח שבנצח, שנת צ"ח, קלישקוויץ.
(י' אייר תרצ"ח, ‎11.5.38)
שפעת חיים וברכה, שלום וישע רב והצלחה, לזרעי האהובים והנחמדים, בקירות לבי נצמדים.
ב"ה עוד הפעם, יום שהכפיל בו כי טוב, פ' "במדבר", תפארת שבמלכות שמים.
זרעי היקרים - לכל יהיה לפלא בעיניכם הרשומות מהימים הנ"ל, אשר המה רחוקים זה מזה. כי כבר כתבתי לכם פ"ק, כי אני ואמכם התחלנו לכתוב לכם מכתב רחב. וכאשר מצאתי המכתב, שהנחתי אותו באיזה ספר - ואין הזמן מספיק לי כעת לכתוב לכם באריכות, ולדבר עם זרעי היקרים דברים הרבה, הקשורים בקרב לבי. ומוכרח אני להסתפק בכתיבת אמכם באריכות, ובפ"ק שכתבתי לכולכם: לבני שמואל, ולטירת-צבי. ורב תודה ותשח"ג אתן לבני שמואל, על הפ"ק שכתב לנו. הן מכ"ד אייר - שכבר השבנו לו, והן מפר' "קדושים". וגם לזרעי מטירת-צבי, עבור שני פ"ק שקיבלנו מכם, והננו מברכים אתכם, שיהיו כל מעשיכם בנקל ובהצלחה, ותשבו לבטח בארצכם, ותוכלו לשבוע נפשותיכם בהרחבת הדעת, הגוף והנפש, מפירות ומתבואות אדמתכם, ובישועת כל ישראל. ובעזהי"ת, שנוכל לבשר זה לזה בשורות טובות.
דברי אביכם דו"ש והצלחתכם לנצח, ומחבק ומנשק אתכם מרחוק - ובפרט לנכדינו הקטנים שרהלי ושלמהלי שיחיו בטוב - יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

למעלה
בעזה"י, יום ב' פ' "בהר" בחו"ל. ט"ו אייר שנת צ"ח. קלישקוויץ.

(ט"ו אייר תרצ"ח, בא"י פרשת בחוקותי , ‎16.5.1938)

החיים והשלום, ברכה והצלחה, יתן הד' מידו הרחבה, לזרענו היקרים, אשר בלבנו נצמדים, כש"ת מו"ה שמואל נ"י, ולז' היא כבת מרת עדה ת', שושנה, חנוך, חנןל'י כלכם תעמדו על הברכה.
בני החביב, הפ"ק שלך מפ' "קדושים" בא"י קיבלתי שבוע העבר ביום ד'. אך טרדת הזמן גרמה לי, שלא כתבתי תיכף לכם הפ"ק הלז כי זה שני שבועות, שגיסי ישראל עזב את מלאכתו מלאכת השו"ב. כי זרעו אשר המה בפעראה (פרו) שולחים לו די סיפוקו. רוצה עבור חזקתו ‎3000 לעי. ומסתמא יבוא איזה שו"ב לכאן. ולע"ע רק עלי מוטל טרדת השו"ב. השי"ת יתן לי כוח, ויהיה הכל בשלום.
והנה תח"ג ורב תודה לך על טוב לבך, לכתוב לנו הפ"ק. כי ממש היה זאת לנו תענוג ולמשיב נפשנו, בראותנו ובקראנו את מכתבי זרעי שיחיו. יתן הד', שתוכלו לבשר לנו בשורות טובות, בישועת כלל ישראל. ויתן לכם בריאות טובה, וכח, ופרנסה ברווח ובנקל, שלא תצטרכו לעבוד עבודות קשות. ובפרט אצל אחרים. ותוכלו לשבוע מטובה ולאכול מפריה רק מהשדה ומהפרדס שלכם. ולחנך את הילדים ברוח התורה והיהדות, ולגדלם בנקל לתורה ולמעש"ט. ופליאה לי עליך בני יקירי, שלא נתת לנו שום פ"ש משם זרעך היקרים ומנכדי הקטון משהלי יחי'. וכל אחד ואחד היכן נמצאים? ובמה המה מתעסקים כעת?
והנה היום קיבלנו פ"ק מטירת-צבי, אשר כתבו אותו רק בני משה ומלכהלי. אך כתבו, שכבר שלחו לנו מכתב הדפוס, וגם פ"ק. אמנם לא קיבלנו אותם, וחבל על דאבדין ולא משתכחין. וגם כתבו לנו, שישלחו לכם את הפ"ק ששלחנו להם ומסתמא תקבלו. וכבר כתבתי תשובה על המכתב הגדול, שנכתב מעת שהיו אצלכם האורחים חשובים. וגם אצלנו, ב"ה, היו על ימים אחרונים של פסח - ליב אברהם עם בילה, ובנם היקר שמשולי הגבור, וב"ה היו לנו לענג ונחת. והשי"ת יתן לכלנו בריאות טובה בתמידות, ושנזכה לשמוע ולהשמיע כל טוב. ובקרוב יזמין השי"ת לבתי זהבה זיווגה הטוב. ואפילו לנכדי משהלי וגם לשושנה והנה מרחוק אני מחבק ומנשק את כל נכדינו האהובים והישרים. ממני אביכם, המצפה לגאולה שלימה, ומבקש מהשי"ת לראותכם עוד באופן הטוב יעקב יוסף גרשטיין, שו"ב.

אבקש להודיע לי מחנוך היכן הוא כעת? אני נותן לו ג"כ את פריסי שלום.

 למעלה


בעזה"י, יום ד' פ' "אמור" אצלנו, כ"ה תברכו לספירת העומר, נצח שבנצח, שנת צ"ח, קלישקוויץ.
(א' כסלו תרצ"ח, ‎31.5.38)
שפעת חיים וברכה, שלום וישע רב והצלחה, לזרעי האהובים והנחמדים, בקירות לבי נצמדים.
ב"ה עוד הפעם, יום שהכפיל בו כי טוב, פ' "במדבר", תפארת שבמלכות שמים.
זרעי היקרים - לכל יהיה לפלא בעיניכם הרשומות מהימים הנ"ל, אשר המה רחוקים זה מזה. כי כבר כתבתי לכם פ"ק, כי אני ואמכם התחלנו לכתוב לכם מכתב רחב. וכאשר מצאתי המכתב, שהנחתי אותו באיזה ספר - ואין הזמן מספיק לי כעת לכתוב לכם באריכות, ולדבר עם זרעי היקרים דברים הרבה, הקשורים בקרב לבי. ומוכרח אני להסתפק בכתיבת אמכם באריכות, ובפ"ק שכתבתי לכולכם: לבני שמואל, ולטירת-צבי. ורב תודה ותשח"ג אתן לבני שמואל, על הפ"ק שכתב לנו. הן מכ"ד אייר - שכבר השבנו לו, והן מפר' "קדושים". וגם לזרעי מטירת-צבי, עבור שני פ"ק שקיבלנו מכם, והננו מברכים אתכם, שיהיו כל מעשיכם בנקל ובהצלחה, ותשבו לבטח בארצכם, ותוכלו לשבוע נפשותיכם בהרחבת הדעת, הגוף והנפש, מפירות ומתבואות אדמתכם, ובישועת כל ישראל. ובעזהי"ת, שנוכל לבשר זה לזה בשורות טובות.
דברי אביכם דו"ש והצלחתכם לנצח, ומחבק ומנשק אתכם מרחוק - ובפרט לנכדינו הקטנים שרהלי ושלמהלי שיחיו בטוב - יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

למעלה


 כב סיוון תרצ"ח    21.6.38

בעזה"י יום שהוכפל בו כי טוב לסדר מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל שנת צ"ח קלישקאוויץ

שלום וברכה ישע רב והצלחה בריאות מתמדת בברכה המשולשת, לזרעי היקרים והישרים, ובקרב לבי נקשרים, היושבים בארץ אבותינו ומצפים לגאולתנו, ומה נשמח כולנו בישועתנו, אכי"רצ.

בקול תודה רבה אתן להשי"ת ותשואת חן גדול לכולם על הטוב והחסד שהגיע לנו שקבלנו אתמול את המכתב רחב שנשלח לנו באחריות ובטוב לבכם --- כל אחד אחד בכתיבת ידו ממש בדבריכם הנעימים אלינו אשר רצוף בהם אהבה רבה ואהבת עולם. וזאת שמחת לבבנו בעת הזאת שנקבל עכ"פ מכתב שלום להודיענו מכל חמדת החיים אשר אתכם מבריאותכם ומשלומכם הטוב.

ויה"ר מלפני אבינו שבשמים שנשמע ונתבשר בשורות טובות מכם ומשלום כל הארץ. יתן הד' אשר כל הבנינים והתישבות שלכם עד השדות והפרדסים שמקודם ואשר ניתן לכם מחדש יהיו בידכם וברשותכם בלי מורא ופחד ח"ו. ויתן לכם כח וגבורה לעשות ולעבוד בהם כרצונכם. ולא יהיה לכם מרבה נכסים מרבה דאגה ח"ו. אך תקיימו מאמר הגמרא בברכות דף לד ע"ב ת"ר ואספת דגנך מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן ת"ל ואספת דגנך הנהג בהן דרך ארץ דברי רבי ישמעאל ועד אמר אביי הרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידן. וע"ז נאמר לשמור ולעשות ולקיים. וטוב תורה עם דרך ארץ. ומסתמא תתנהגו עמנו ג"כ בדרך הטוב כאשר עד עכשיו כי בכל פעם יכתוב אחד מכם פ"ק אלינו ולפעמים תכתבו כל אחד ואחד מכתב רחב ותוכלו לבשר טוב. ובוודאי אין לשער ולתאר גודל השעשועים שהיו לנו בעת שראינו בהמכתב התמונות מנכדינו האהובים יעזור השי"ת לגדל אותם בנקל ובנחת ונזכה כולנו לראות מהם דור ישרים יבורך ובישועה שלמה בקרוב.

ועתה מודיעכם כי אני ואמכם ת' עושים כל מעשינו וצרכינו בלי רפיון ידים ח"ו והכל נעשה בטוב הן בבית והן בחוץ אך בכל יום ויום מבקשים אנו מהש"ית ליתן לנו בריאות והטוב ולבשורות טובות מזרעינו.

פליאה לי שבני משה כתב שאין לכם ידיעה מהפוסט שנשלח לנו על שבועות הלא כבר כתבתי לכם שקבלנו.

דברי אביכם הדו"ש ומצפה לישועת הד' בקרוב ושנוכל להתראות עוד פא"פ בלב שמח וטוב.

יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

ומבקש להטריח בשבילי ליתן כמה נשיקות לנכדי הנעימים.ב"ה, לסדר "הנני נותן לו את בריתי שלום", שנת תרח"ץ.
(פר' פנחס, יג' תמוז תרצ"ח ‎12.07.1938)
יצו הד' את הברכה, חיים בריאות והצלחה, אל כבוד בני יקירי וחביבי כמר שמואל, נרו יהל ויזרח, ולז' הנחשבת לנו כבת מ' עדה ת', ולזרעם המה נכדינו הנאהבים והנעימים: שושנה, וחנוך וחנן. שיחיו לגדלם בנקל ובנחת ובכל טוב סלה.
אודה לד' בכל לבב, על החיים והשלום אשר אתנו. יתן הד' בריאות טובה ומתמדת, ולשמוע בשורות טובות, ולכל ישראל ישועות ונחמות.
הנה הפ"ק שלך מפ' חוקת - ר"ח תמוז קיבלנו. ותח"ג אתן לך עבור זה. ובוודאי היה למשיב נפשנו, מידיעת בריאותכם ומשלומכם הטוב. ובפרט בעת הזאת - אשר נשמע בכל פעם מא"י שמועות לא טובות ח"ו, מצפים אנו בכל עת לידע משלומכם הטוב, ומכל מעשיכם בארץ: יתן הד' שתוכלו לשבוע מטובה ולאכול מפריה בנחת, ויקויים בכם מקרא שכתוב "ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד".
גם אודיעך, כי קבלנו ג"כ מכתב רחב באחריות מטירת-צבי וגם כמה תמונות, וכל אחד מהם בכתב ידו ממש, ודבריהם הנעימים היו לנו לעונג ונחת. כי רק הכתב והמכתב המה הבריח התיכון, המבריח את הרחוקים מקצה אל הקצה. וגם כתבו, כי מחדש ניתנה להם רכוש גדול, אשר קק"ל לקחו אותו אצל "א דאטש משכונם". ויה"ר שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. השי"ת יתן להם כח וגבורה, לעשות ולעבוד כרצונם, אך שיעשו ג"כ רצון קונם. ובפרט זהבה וחנוך - לקיים הפסוק "לא לתוהו ובוהו יצרה - אלא לשבת יצרה" וד"ל.
ומה שכתבת, להודיעך מעבודתי - עבודת השו"ב - אין לי מה לכתוב בפרוטרוט. אך בכלל - השי"ת יתן לי כח לעבודתי, ובלי שום מכשול ורפיון ידיים ח"ו. כי גיסי ישראל אינו רוצה ואינו יכול לעשות מלאכת השו"ב כמו אני. אך רוצה לעשות מעט, וליקח שכרו בשווה לי. השי"ת יעזור שיהיה הכל לטובה.
וגם זאת אוכל להודיע, כי מחדש ניתן לי כאן בירגיר-רעכט. כי יש כמה אנשים אשר לא יכלו לקבל הבירגיר-רעכט מכמה טעמים, ואינם יכולים לידע מה יצמח מזה. וכבר ידעתי, כי גם אצלכם, כל מי שיש לו בירגיר-רעכט מה טוב.
דברי אביכם המצפה לכל טוב, ולישועת ככ"י בקרוב - יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
פ"ש לנכדי הנצמד בקירות לבי, כמר משהלי' יחי'. השי"ת יתן לו בריאות טובה והצלחה במלאכתו . וראוי ונכון ג"כ לו, שיהיה בשלימות ברוחניות וגשמיות, ויחזר אחרי פלג-גופו, ואז יהיה אדם השלם.
ואבקשו לכתוב לי ג"כ איזה פ"ק.
פ"ש לכם עבור אמכם רבקה תח'. אני כותב בשבילה, כי רוצה אני להניח הפ"ק בהפאסט, ואין אני יודע אם תהי יכולה לכתוב בעצמה הפ"ש.

 למעלה
בעזה"י, יום א' לסדר "אלה הדברים", שנת תרח"ץ, קלישקוויץ.

(ג' אב תרצ"ח, ‎31.7.1938)

שפעת שלום וברכה, השקט ורב הצלחה, תחול על ראש בני וב"ב היקרים, מפז ומפנינים ערכם. שמואל עדה שושנה חנוך וחנן. אני מברך אתכם בברכת שפתיים והשי"ת יברך אתכם מברכות שמים. ואודיעכם כי מאד מלאתי גיל בקראי את הפ"ק שנשלח אלינו, להודיע לנו מבריאותכם הטובה. ובפרט הידיעה אשר בעהש"י ביום כ' בחדש, הגיע העת של נכדי האהוב חנוך יח' להיעשות בר- מצוה, להניח תפילין, שיש בהם ניסים ונפלאות שעשה עם אבותינו ועמנו כן יעשה הד' עמנו כעת ישועות ונחמות בכל מושב בני ישראל, ובפרט בארץ ישראל. וממצוות התפילין יתמשך על נכדי חיים ארוכים ומחשבות קדושות, ולגדלו בנקל ובנחת.
וכעת אוכל הודיעכם, כי רב תודה לד' על החיים והשלום אשר איתנו, כי יש לנו בורגיר-רעכט. ואני עושה בשו"ב יותר מקדם כי גיסי ישראל אינו רוצה לעשות בשו"ב באיתגליא רק באיתכסיא. השי"ת יתן לי כח גברא, ויהיה הכל לטוב. והנה מסתמא קיבלתם הפ"ק ששלחתי לכם, קודם קבלת הפ"ק שלכם. וגם כבר כתבנו מכתב רחב לטירת-צבי באחריות יעזור השי"ת שבקרוב נשמע ונתבשר בשורות טובות מכם.
דברי אביכם דו"ש והצ"ל יעקב יוסף גרשטיין.
מעומק לבי אביע רב תודה ות"ח לנכדי אהובי ומחמדי, כמר משהלי יחי', על דבריו המתוקים אלינו, הנרשמים בהפ"ק. וכמו כן נתעורר בנו אהבת אבות לבנים. יתן הד' שנוכל לשבוע נפשנו, עכ"פ לשמוע אך טוב, מכל מעשיך: הן מבריאותך, והן משלומך ומצבך הטוב. דברי הנ"ל.

למעלה


 

ב"ה, לסדר "הנני נותן לו את בריתי שלום", שנת תרח"ץ.

(פר' פנחס, תמוז תרצ"ח, ‎7.1938)


יצו הד' את הברכה, חיים בריאות והצלחה, אל כבוד בני יקירי וחביבי כמר שמואל, נרו יהל ויזרח, ולז' הנחשבת לנו כבת מ' עדה ת', ולזרעם המה נכדינו הנאהבים והנעימים: שושנה, וחנוך וחנן. שיחיו לגדלם בנקל ובנחת ובכל טוב סלה.
אודה לד' בכל לבב, על החיים והשלום אשר אתנו. יתן הד' בריאות טובה ומתמדת, ולשמוע בשורות טובות, ולכל ישראל ישועות ונחמות.
הנה הפ"ק שלך מפ' חוקת ר"ח תמוז קיבלנו. ותח"ג אתן לך עבור זה. ובוודאי היה למשיב נפשנו, מידיעת בריאותכם ומשלומכם הטוב. ובפרט בעת הזאת אשר נשמע בכל פעם מא"י שמועות לא טובות ח"ו, מצפים אנו בכל עת לידע משלומכם הטוב, ומכל מעשיכם בארץ יתן הד' שתוכלו לשבוע מטובה ולאכול מפריה בנחת, ויקויים בכם מקרא שכתוב "ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד".
גם אודיעך, כי קבלנו ג"כ מכתב רחב באחריות מטירת-צבי וגם כמה תמונות, וכל אחד מהם בכתב ידו ממש, ודבריהם הנעימים היו לנו לעונג ונחת. כי רק הכתב והמכתב המה הבריח התיכון, המבריח את הרחוקים מקצה אל הקצה. וגם כתבו, כי מחדש ניתנה להם רכוש גדול, אשר קק"ל לקחו אותו אצל "א דאטש משכונם". ויה"ר שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. השי"ת יתן להם כח וגבורה, לעשות ולעבוד כרצונם, אך שיעשו ג"כ רצון קונם. ובפרט זהבה וחנוך לקיים הפסוק "לא לתוהו ובוהו יצרה אלא לשבת יצרה" וד"ל.
ומה שכתבת, להודיעך מעבודתי עבודת השו"ב אין לי מה לכתוב בפרוטרוט. אך בכלל השי"ת יתן לי כח לעבודתי, ובלי שום מכשול ורפיון ידיים ח"ו. כי גיסי ישראל אינו רוצה ואינו יכול לעשות מלאכת השו"ב כמו אני. אך רוצה לעשות מעט, וליקח שכרו בשווה לי. השי"ת יעזור שיהיה הכל לטובה.
וגם זאת אוכל להודיע, כי מחדש ניתן לי כאן בורגיר-רעכט. כי יש כמה אנשים אשר לא יכלו לקבל הבורגיר-רעכט מכמה טעמים, ואינם יכולים לידע מה יצמח מזה. וכבר ידעתי, כי גם אצלכם, כל מי שיש לו בורגיר-רעכט מה טוב.
דברי אביכם המצפה לכל טוב, ולישועת ככ"י בקרוב יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
פ,ש לנכדי הנצמד בקירות לבי, כמר משהלי' יחי'. השי"ת יתן לו בריאות טובה והצלחה במלאכתו . וראוי ונכון ג"כ לו, שיהיה בשלימות ברוחניות וגשמיות, ויחזר אחרי פלג-גופו, ואז יהיה אדם השלם.
ואבקשו לכתוב לי ג"כ איזה פ"ק.
פ"ש לכם עבור אמכם רבקה תח'. אני כותב בשבילה, כי רוצה אני להניח הפ"ק בהפאסט, ואין אני יודע אם תהי יכולה לכתוב בעצמה הפ"ש.

 למעלה


ב"ה, יום ב' לסדר ואתחנן, י"א אב תרח"ץ, קלישקוויץ.

(פר' ואתחנן, י"א אב תרצ"ח, ‎8.8.1938)

יהי כבוד ד' חופף, וברכה כנחל שוטף, ישועה ושנות חיים, שפע והצלחה משמים, אל כבוד זרעי היקרים, שיחיו בטוב ובנעימים.
אודיעכם, כי הפ"ק מר"ח מנחם אב, הנכתב ע"י זהבה, חנוך, לאה קיבלנו היום. תש"ח גדול על טוב לבכם, להחיות את נפשנו בכל פעם. כי בכל עת ורגע, אנו משתוקקים לידע מבריאותכם ומשלומכם הטוב. אף כי, בוודאי רצוננו לראות פניכם ג"כ, אך מה שהרצון חושק אין היכולת עושק. ועכ"פ צריכין אנו להודות לד' הטוב על הטוב והחסד שעושה עמכם ועמנו, שנותן לנו בריאות וחיים ושלום. יתן הד', שנוכל בשר זל"ז בשורות טובות, בישועות כלל ישראל.
גם אודיעכם, כי אחותכם, מרים תח', עם זרעה הערשילי, רחלי, חיים-לייבילי, היום נסעו מכאן לביתם. וב"ה היה להם הרבה שינוי לטובה בבריאותם. גם חוה בת מחותני, היתה אצלנו כמה ימים, גם עליה פעל האויר הצח שלנו לטובה.
והנה קיבלנו ג"כ פ"ק מאחיכם שמואל יחי', ובוודאי היה לנו ג"כ למשיב נפש. ובפרט שכתב לנו, כי בחודש זה נכדי חנוך הוא נעשה בר מצוה להניח תפילין. השי"ת יעזור, וזכות המצווה תגן עליו, לגדלו בנקל ובנחת לתורה ולחופה ולמעש"ט, בלב טוב ושמח, אמן.
והנה פליאה לנו, מדוע לא קיבלנו עוד תשובה על מכתבנו הרחב, אשר שלחנו לכם באחריות. ומסתמא נקבל עוד, בקרוב.
ואודות העניין שלי עם גיסי ישראל אין לי מה לתאר לכם. כי בכל פעם יש לו מחשבות שונות. ובפרט לז (הוא), אשר הוא ממשפחה הידועה, ורוצים רק ליתן לו חצי הכנסה שלי. אף כי אינו יכול לעזור לי בעבודתי. שאוכל לנוח עכ"פ איזה יום או שבוע, שאוכל לנסוע ליעדיניץ לראות בשלום הורי שיחיו. וגם אין רוצה למכור חלקו, כדי שיוכל לבוא איזה שו"ב הגון, וליתן לו חצי הכנסה מקלישקוויץ, ואני אקח חצי הכנסה. השי"ת יתן לי כח לעבודתי, ויהיה הכל בשלום ובטוב.
דברי אביכם דו"ש ומצפה לישועה יעקב יוסף גרשטיין.
אודיעכם, כי טאבא פעלדמאן נעשית כלה, עב"ג החתן מרישקאן. מרחוק אתן נשיקות חמות מקרב לבי לנכדי החביבים. תזכו לגדלם בנקל ובנחת, ולראות מהם דור ישרים יבורך.

למעלה 

 ב"ה, יום ד' לסדר "וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, על האדמה אנ"ל (אשר נשבע לאבותיך) לתת לך." (כ' אב תרצ"ח ‎17.8.1938)

כתיבה וחתימה טובה לזרעי ולזרע-זרעי האהובים והנחמדים, שיהיו בטוב.
הנה, השני פ"ק, אשר הכתבן היה בני משה בשם כולכם, ובאחד באו בחי"ד (בחתימת יד) רק בתי זהבה ובני ישראל. ותח"ג לך, בני משה, ולבוא עה"ח, כי בכל יום ויום, רצוננו לידע מכל חמדת החיים אשר אתכם, וגם, עכ"פ, לראות חתימת יד כל או"א.
גם אנחנו באנו להודיעכם, כי החיים והשלום ב"ה שלמים איתנו. השי"ת יתן לנו את הבריאות בשלימות בתמידות, ויזכנו לראות ועכ"פ לשמוע ולהשמיע בשורות טובות זל"ז, בישועת כל ישראל.
והנה, בשבוע העבר, היה בקלישקוויץ אורח הגון, הוא בן הרב ר' שלמנו ממילנציע אשר למד עם בני ישראל בווישניצא. ומחמת שאין לו בירגיר-רעכט (אזרחות) בטשערנוויץ הוא מוכרח לישב במילנציע. השי"ת יעזור, שיקויים בנו הברכות שבירך אותנו ואתכם. וראה את הפ"ק שכתב בני משה, שלומדים שם הדף היומי ונהנה מאד.
ואני אברך אתכם ג"כ, שיקויים הפסוק "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלך א' (אלוקיך)", אמן.
ותוכלו ללמוד בהרחבת הדעת, ולשמור ולעשות.
והנה, היום יום שנכדי חנוך נעשה בר-מצוה, כפי שכתב לנו בני שמואל, השי"ת יעזור, שמשפע מצוות תפילין יתמשך עליו, להיות לו חיים ארוכים, ולגדלו בנקל ובנחת, לתורה ולחופה ולמעש"ט. ומסתמא, יכתוב לי בני שמואל, מכל פרטי שהיו אצלכם בעת הזאת, וגם מכל תהלוכות החיים אשר עם כב"ב.
וגם נכדי היקר משה-לי: היכן מקומו כעת? ומה הוא עושה? (הכוונה למשה לסר). וגם רצוננו לידע, איך ומה היו ההפסדים אצלכם? וכמה בריגירינג החזיר לכם?
גם אודיעכם, כי אחותכם מרים תחי' עם זרעה היקרים, נסעה לביתה. השי"ת יעזור, שיהיו שם בשלום ובנחת ובפרנסה טובה.
ואבקש לכתוב פ"ש עבורנו להמח' (למחותנת) היא אמה של בתנו מלכה-לי, וגם פ"ש לאהובה ולכל הקבוצה שלכם. וליתן נשיקות רבות וחמימות לנכדינו שרה-לי ושלמה-לי.
כה דברי אביכם, הדו"ש ומצפה לשמוע כל טוב, בישועת כלל ישראל בקרוב אמן. יעקב יוסף גרשטיין.
גם אודיעכם, כי הקלויז אשר קרוב לביתי, נעשה מצוייר יפה מאד, ושלחן יפה, מאת היניו פליישמאן, שרוצה לנסוע מכאן.

למעלה


(כ"ג אלול תרצ"ח, ‎19.9.1938)

ב"ה, יום ב' לסדר "אתם נצבים היום לפני ד' אלקיכם", ש' תרח"ץ, קלישקוויץ.

ת"ל בעד החיים והשלום, וגם שהגיענו לסוף שנת תרצ"ח, וקרבה לנו שנת א ת ר ח ץ.
כי אלופו של עולם יעזור לנו, שיהיו סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשינו. שנה שיתרומם למעלה קרננו. וברכה והצלחה בכל ענייננו. ונקבל תענוג ונחת מכל צאצאינו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, וישועה, מהרחוקים והקרובים אלינו. ויהי רצון מלפני שוכן שמים, שתכתבו ותחתמו בספר החיים, הלא המה: בני משה עם מחברתו מלכה עם בנם שלמהלי, ובתי גאלדא, ובני חנוך-העניך, ובני ישראל עם מחברתו לאה עם בתם שרהלי, וגם אהובה.
ועתה באתי להודיעכם, כי קבלנו לנכון השני פ"ק, וביניהם גם המכתב רחב אשר שלחתם לנו עם התמונות של שרהלי, ובוודאי היו למשיב נפשנו. וגם תשח"ג לכם על טוב לבכם לפקדנו בכל פעם, להודיענו מבריאותכם ומשלומכם הטוב. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שישמע בכל ערי יהודא וירושלים, קול ששון וקול שמחה, וקול מבשר ממשיח צדקנו.
ובוודאי תדינו אותנו לכף זכות, על אשר אחרנו לכתבו לכם תשובה על כתיבתכם, כי הזמן גרמא לזה. כי מוטרד הייתי בעבודתי עבודת השו"ב. כי גם גיסי ישראל לא היה בביתו כי נסע לאיזה מקום אשר יש שם איזה מעיין לשתות מימיו לרפואה. השי"ת יחזק את כוחי, שאוכל לעשות עבודתי בנקל ובכשרות. וגם אמכם היתה טרודה לנקות וליפות את כל חדרי הבית מבפנים ומבחוץ. וגם במועדים וברגלים הבאים לקראתנו לשלום, ג"כ לא יהיה לנו פנאי לכתוב. ע"כ לא יהיו לכם שום יסורים ח"ו ממניעת מכתבינו לכם.
וגם אודיעכם, כי אחיכם ל"א וישעיו היו אצלנו, והיו לנו לנחת בראותנו אותם. ואחותכם מרים עם זרעה היקרים יש לנו ידיעות טובות. השי"ת יתן לה ג"כ פרנסה טובה.

דברי אביכם דו"ש וחפץ בהצלחתכם יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
אם אפשר לכם לשלוח עבורי ברכת שנה-טובה לאחיכם שמואל וב"ב, ולנכדי משהלי, ולשאול אותם מדוע לא קיבלתי תשובה מאתם על הפ"ק ששלחנו להם בוודאי מה טוב. גם אודיעכם, כי אמכם ת' היתה בנאוויסעליץ אצל מחותני היקר, ושמחו ביחד עם התמונות של שרהלי. וסיבת נסיעתה היה כי נשבר הרגל של הבעכיר שלי, ורצתה לתקן שם. אך לא היה מי שיתקן, וקנתה בעכיר אחר, ג"כ משמורות, עבור ‎20 לעי. וגם עוד כלים הנחוצים לבשל בהם. והיו לאמכם מעות לשלם, כי הצטרכה הקעסיל לבשל בו פאווידיל. כי כעת הזמן לבשל ולייבש את הפלאמין. השי"ת יתן ליהודים העוסקים בזה הצלחה.

 למעלה


ה' כסלו תרצ"ט ‎28.11.38

ב"ה, אור ליום שהכפיל בו כי טוב לסדר "ויעקב קרא לו גלעד"


שהתגלות מנפלאות הבורא, המה עדות עליונה, שהוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ויעשה לכל המעשים, כן בימים ההם בזמן הזה יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו. ואז יכירו וידעו כל באי עולם, להודות ולהלל לשמו הגדול. ומודה אני לפניו על כל החסד והטוב שעשה אתנו ועם כל זרעי וזרע זרעי, ואשר עתיד לעשות לכולנו, להתמיד בריאותנו, החיים והשלום, בישועת כל ישראל.
הנה באתי להודיעכם, כי כל הפ"ק אשר כתבתם לנו קיבלנו, ובוודאי היו לנו לענג ונחת ולהראות את נפשנו הנכספים ומשתוקקים בכל פעם לידע מכל חמדת החיים אשר אתכם. ומה גם, כי דבריכם בעצמם המה מתוקים ונעימים לנו. אך לפלא בעיני, מדוע לא זכינו שבתי זהבה תכתוב לנו שאתם שותים "לחיים" מהחתונה שלה ושל בני חנוך - כאשר כתבה לנו ששתיתם "לחיים" לזמן החתונות של בני משה עם מלכהלי ושל בני ישראל עם לאהלי? (שתיהן היו בר"ח חשוון) - אך בוודאי אין לנו אלא להתפלל ולבקש מהשי"ת שישלח בקרוב זיווגם הטוב, וישמע בערי יהודא ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה. וכעת הנני נותן לכם תשואת חן גדול, ותודה רבה להשי"ת שזכינו לשמוע בשורה טובה מבני משה, שאתם לומדים דף-היומי, ושתוכלו ללמוד בהרחבת הדעת, ובלב טוב ושמח. ותדעו, כי בלימוד שלכם תקיימו ג"כ "ברא מזכה אבא". כי בחורף הזה לא למדתי עוד שום גמרא. רק אני לומד בכל יום ה"חוק לישראל", וגם הלימוד ששייך להשו"ב. וזה מחמת טרדתי, וגם כי כעת אין לי כח כבימי נעורים ללמוד כמה שעות בלילה, וללמוד עוד כמה שעות קודם אור הבוקר. ע"כ נחסר מלימודי הטוב. ואף גם זאת אוכל להודיע לכם, כי אצלנו אין עוד הקור גדול, ושלג עוד לא ראינו. אך בכל פעם הולך מעט גשם ומטר. ולעת כזאת, יש לנו ב"ה מה ללבוש ועצים לרוב. ואם יחסר לנו איזה דבר בימים הבאים, יש לנו בטחון, כי בעזר השי"ת נוכל להשיג כל דבר הנצרך. וב"ה אני לומד וכותב בהספאלינע, אצל תנור החורף הנקרא "ריבה", ועל השולחן הידוע לכם העומד שם. וגם אמכם יושבת כאן, ולפעמים ג"כ כותבת ולומדת, ולפעמים היא עושה מלאכת הנשים. אך זאת חסר לנו - לראות את פני אהובינו, זרענו וזרע-זרענו שיחיו. ובזה אנו מטיבים ומשיבים אל לבבנו, כי בעזר השי"ת נקבל בשורות טובות מכל אחד ואחד.
ואודות המריבה והנצחון (התנצחות?) שהיו לי מגיסי ישראל - נעשה שלום בינינו. דהיינו - כדי שאחיה בהשקט, אני נותן לו כל מה שרצה, ולוקח חצי הכנסה. יעזור השי"ת שמחצי הכנסה שלי יפרנסנו בכבוד וברווח, ולעשות מזה עוד מצוות ומעשים טובים.
ועתה באתי לברך את בני משה יח', ליום הולדת שלו, ביום י"ד בחודש הזה. השי"ת יתן לו בריאות טובה וחיים טובים וברוכים, ויזכה לראות בנחמות ציון וירושלים, בישועת כלל ישראל.
ועתה באתי לבקש מכם להשיב לי על כל שאשאל מכם, הן בכלל והן בפרט: מה דבר חדש שמעתם מעיר לונדאן - אשר בני חנוך כתב, שמצפים לשמוע? ואם כעת השקט ובטח בכל הארץ? וגם שכתבו המכתבי - עתים, כי היה גשם גדול בארצכם, אשר עשה היזק גדול, ורצוני לידע איך היה אצלכם? וכמה חברים ומאיזה מקום באו אליכם? ואם עבודתכם רק במחנכם, או ג"כ במקומות אחרים? ואיך ומה אכילתכם בכל עת? אם יש לכם בשר, וחלב? ומהיכן תקבלו בשר כשר? וגם קמח ללחם?
וגם בני שמואל כבר כתב לי, כי נתגדל היוקר בארץ על כל דברים הנצרכים. מה נשמע היום? והאם יש לכם מלבושי החורף? ומפני מה נצרכו הילדים - נכדיי הנאהבים - להיות בכפר יחזקאל? (בגלל המצב הבטחוני הרעוע בטירת-צבי).
כ"ה אמר הד', "הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם". אמן כן יהי רצון.
דברי אביכם הדורש בשלומכם - יעקב יוסף גרשטיין.
והנה מרחוק אני מחבק ומנשק את נכדיי שרהלי ושלמהלי. השי"ת יעזור לגדלם בנקל, ויהיו טובים בעיני הד' ואדם.
וכבר ביקשתי לכתוב עבורי פ"ש להמחותנת, היא אם מלכהלי, וגם ליתן פ"ש לאהובה תח', ולבן מחותני מאיר יח', ולכל הדורשים בשלומנו.

 למעלה


כז' כסלו תרצ"ט ‎20.12.1938
ב"ה יום שהכפיל בו כי טוב "נשיא לבני זבולון" תרצ"ט הנה כאשר הגיע העת כי בני וב"ב שואלין ומבקשים מעות חנוכה מהוריהם - אך אתם בני האהובים היושבים מעבר לים - אין אתם יכולים לבוא אצלינו, ע"כ אנו בעצמנו שולחים לכם את הפ"ק הלז עם הברכות שאנו מברכים לכם .ויהיה נחשב בעיניכם כמעות חנוכה. והנה אברך אתכם ,שיקויים בכם ברכות יעקב אבינו כי א"ש (אל שדי) יתן לכם רחמים, שתהיו כלכם בשלימות הבריאות, וימלא כל משאלותיכם לטובה, ויהיו שלום ושלוה והשקט ובטח בכל סביבותיכם ובכל הארץ, בישועת כלל ישראל. כמו שעשה לאבותינו - כן יהיה לנו בימים ההם בזמן הזה.

ואודיעכם, שקבלנו מכם הפ"ק שכתב בני ישראל, שבא משמירת המחנה .השי"ת ישמור את ישראל. וזהבה כתבה, שעושת מלבושים לנכדינו היקרים. השי"ת יעזור לאביהם ולאמם שיזכו להלביש אותם בגדי כבוד, הן בגופניות והן ברוחניות. ואנחנו מברכים את בננו חנוך ליום הולדת שלו בימים ההם

לפלא, שלא קיבלנו עוד תשובה על הפ"ק ומכתב רחב ששלחנו לכם. ואבקש להודיענו מכל פרטי החיים אשר אתכם.

אצלנו הקור גדול אך ב"ה יש לנו בגדים טובים ועצים רבים. אך השי"ת יתן לנו בריאות טובה ולשמוע בשורות טובות מכל משפחתנו.

וקיבלתי פ"ק מאחותי חנה מאטיק, כי בתה בלומה נעשית כלה בעיר פאריז. אחיכם ישעיו היה אצלנו. וקנה פלאמין ליעדיניץ. אחותכם מרים- יעזור לה הד' בפרנסה טובה ותלד בנקל זש"ק אחרי פסח. הילדים שלה הם טובים ונעימים.

מה נשמע אצל שמואל וב"ב? ונכדי משהלי?

דברי אביכם המצפה לישועת הד' בקרוב- יעקב יוסף גרשטיין שו"ב

למעלה