English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

מכתבי יעקב יוסף 1937

  פיענוח המכתבים   מפתח הנושאים למכתבי יעקב יוסף  
1934 1935 1936 1937 1938
 1932-3     1939 1940

  פענוח המכתבים    

בשורת מז"ט להולדת שרה , הפרנסה בצמצום  ,אצל מרים שלום בית ," ובענין הסובלמן אין אני יודע... "

15.2.37

   

היו אצלנו אויבי נפשנו אך לא היתה שום נגיעה לרעה ח"ו . עם רחלי שמחים אך לנו אין עם מי לשמוח.

9.3.37

   

עברנו את הפסח בשמחה.

4.4.37

   

מז"ט להולדת שלמה. מרים כותבת ששמו ראובן . רחלי היא ילדה טובה ומסתמא גם שרהל'ה ושלמה.

9.5.37

   

אירוסי חוה ומרדכי אלקיס . יהודית וצבי מבקרים בבסרביה . שמחה שהנכדים הולכים בדרך אבות.

15.5.37

   
למרים וראובן נולד בן בשם אליהו לוי. יש שמירות בדרך לארץ. בקרוב יעברו לרודגס 6.7.37    
בוודאי באתם אל המנוחה והנחלה בקבוץ טירת צבי 3.08.37    

ברכת שלום לנמצאים בפ"ת . שנה טובה לכולם.

8.9.37

   

"גודל דאגתנו אחרי הידיעות ממכתבי העיתים" . מה נשמע בטירת צבי ? פגישה עם בן האדמו"ר אהרון.

4.10.37

   

" מאד דאבה נפשנו לשמוע מכותבי העיתים מה שנעשה בארץ". אצלנו עכשיו טוב ויפה בחוץ.

19.10.37

   

"ממה שכתבו לנו כותבי העיתים מה שנעשה בכמה מקומות בא"י , בודאי יש לנו יסורים גדולים".

27.10.37

   

" תודה על החיים והשלום אשר אתנו " , התמונות ששלחתם לא הגיעו . יט' כסלו יום הולדת אמכם רבקה.

23.11.37

   

"גיסי ישראל אינו עוסק בשחיטת גסות " , תגובה לחנוך הכותב שלומדים ערבית . כלותי הן בנותי.

12.12.37

   

יש לנו מלבושים חדשים . עשינו קידוש להצלחתכם . בנובוסליץ מתכוננים לשתי חתונות חוה ורחל.

26.12.37

   
26.12.37.jpg (99191 bytes) המכתב המקורי מיום 26.12.37 26-12-37.jpg (37469 bytes) המכתב מ26.12.37

מלפנים תוספת ביידיש של רבקה מירל

 ב"ה יום שהכפיל בו כי טוב ד' ימים לחודש אדר.
ׁ(פרשת תצווה, ד' אדר תרצ"ז ‎15.2.1937)

ישועה ושנות חיים ושפעת ברכה והצלחה משמים לזרעי היקרים והנחמדים בקירות לבי נצמדים, ונפשנו בנפשותם קשורה, ולכולם בשמם אקרא, להודיעם כי במכתביהם, בדבריהם הנעימים, שמחנו בהם בלב ונפש כפז וכזהב אדרכמונים.
ומכתבכם הרחב אשר כל אחד מכם בא בכתב ידו, וגם המכתבים מבני ישראל ומבני חנוך עם הבשורה מזל טוב, המה מונחים על השולחן שאני לומד עליו, ובכל עת מצוא אנו קוראים אותם כדי להחיות את נפשנו ולבבנו כאשר כזאת כתב לנו גם כן בני משה יחי'.
ועל בקשתכם ושאלתכם על כל פרטי החיים אשר אתנו, ואף כי כבר כתבנו לכם פ"ק עם ברכת מז"ט מהולדת נכדתנו שרל'ה תחי', ופרטי שמחתנו שעשינו בהקלויזן ובביתנו, וגם כי כמה פרטי החיים אשר אצלנו ומסתמא קבלתם. אך עכ"ז אכפיל את ברכתי ברכת מז"ט לכולכם, יתן הד' שנזכה גם כן לשמוע הבשורה מז"ט ממלכה'לי וגם מזהבה ומחנוך. ואז נודה לד' הטוב בשיר והלל בכפלי כפליים.
וכעת אודיעכם ג"כ כי ת"ל עבור מצב הבריאות שלי ומאמכם. יתן הד' בתמידות השלמות הבריאות והטוב בבשורות טובות ובפרנסה וברווח.
וב"ה יש לנו עצים להסקה לרוב ובבית חם ובפרט בחדר הנקרא "ספאלניו" (חדר השינה). ואני יושב שם בכל עת הפנויה אצל תנור החורף ואצל השולחן אשר עומד שם, לעסוק בלימוד התורה. ובכל השבוע הוא ג"כ מקום קבוע לאכילה, חוץ משבת. וגם אם יש לנו איזה אורח טוב אזי אנו אוכלים בבית אצל השולחן הגדול. יתן הד' שיהיה הכל בהרחבת הדעת. כי כעת הפרנסה מצומצמת מאד. כי חוץ מזה, אשר שכר זביחת הבהמות ועופות קטן מאד, ואין בכוחי כעת לעמוד בדין ודברים עם הבע"ב (בעלי בתים), שיוסיפו על השכר, עוד חסרים לנו כמה דברים. דהיינו שבכפר שעריוויץ יש שם שו"ב, וגם אין במקומנו שום חתונות, כי הבחורים והבתולות הלכו מכאן למקומות רחוקים. והתמיכה מבאקרעשט אינם נותנים. רק הנאליאגין (מיסים) מהפרישעפציע (לעיריה) ועוד, צריכין אנו ליתן.
אך אין לעשות מזה שום יסורים ח"ו, כי הזן ומפרנס לכל יפרנס אותנו ג"כ בישועת כלל ישראל. ולע"ע בבית אין ניכר ח"ו שום צמצום. כי השפחה הנכרית אוחזת את הבית נקי ויפה וטוב, וכל צרכינו נמצאים אצלנו. וגם אמכם תחי' עשתה שני קאלדיריס (שמיכות) ממש כחדשים, ואקוה לד', לשלם החובות בחנויות בנקל.
גם אודיעכם מאחותכם מבתי מרים תחי' כי יש לנו ידיעות טובות אשר יש לה כעת שלום בית. וגם יש להם תענוג מהבנים הערשילי וחיים-לעבילי, כי המה מחוכמים מאד. והערשילי הוא לומד חומש עד שני.


וגם בתם היא נכדתנו רחלי, אשר היא אצלנו, יפת תואר ומחוכמת. אך השי"ת ירחם ויתן להם פרנסה ברווח ובנקל ובריאות מתמדת בשלמות לגדל זרעם בנחת טוב.
והנה, בשבת העברה מפ' תרומה, היה אצלנו אורח חשוב, הוא בני אחיכם ישעיו יחי', אשר היה בטשערנוויץ אודות מסחרו, ובא אצלנו לדרוש בשלומנו הטוב, וליתן פ"ש מהורי היקרים, וכל זרעי הנחמדים. ואמכם תח' אפתה אחר שבת פלאדין טוב (מאפה טעים ובו פירות ודבש ועוד), ושלחנו על ידו לליפקאן וליעדיניץ בתורת "שולח מנות" לימי הפורים באים עלינו לטובה. ויקויים בנו מאמר חז"ל "משנכנס אדר מרבין בשמחה", והרחמן יעשה לנו ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
ובקשתנו שטוחה ג"כ לפניכם, שיהא חשוב המכתב הלז הנוכחי בתור "שולח מנות", ולטעום בו כל מיני טעמי מתיקה. ואנחנו יזכנו ג"כ השי"ת לקבל מכם מכתב טוב עם בשורות טובות, בכל פרטי החיים. להודיענו מבריאות כאו"א, ומשלומכם. איך שורר כעת אצלכם המנוחה מאויבי נפשנו? ואיך היא עבודתכם בחוץ בימים הקרים? וגם בבית, אשר אין לכם עצים להסקה ובפרט כעת אשר יש ילד קטן שרהלי תחי'…
ותח"ג לבני ישראל ולאהלי על הפ"ק שכתבו לנו מבואם מבית-החולים. ורצוננו ג"כ לידע מבני שמואל וב"ב, משלומם הטוב. וגם משלום נכדי הקטן והשחור משהלי יחי'. ומכתבו עם הדין תורה שלו שלחתי לנאוויסעליץ לזקנתו חאנצי שתבקש עליו ג"כ רחמים, שילך בדרך הישר והטוב, ובמעשים טובים, כראוי להיות בארץ ישראל. שיהיה יפה בעיני אלוקים ואדם. ולא כאשר כתב במכתבו שיש לו מחלוקת עם דודו משה ועם כל החבריה, אך מובטח אני שכבר עשה שלום, והשי"ת יתן לו ג"כ שלום והצלחה במעשה ידיו, ובכל אשר יפנה יצליח.
וכעת אני נותן תודה רבה לחנוך וזהבה, על עשייתם לטוב עם לאהלי בעת הולדת הילד. ומסתמא לעת הצורך אצל מלכהלי ג"כ יעשו לטוב. ואבקש ממלכהלי לכתוב עבורי פ"ש למחותנת היא אמה ת', ולכל ב"ב שיחיו. והנה, בענין הסובילמאן, אין אני יודע מה לכתוב, רק כפי דעתי אין להאשים אותו כ"כ מדוע שותק, כאשר בני משה כתב, כי הוא יחיד ואתם הרבים. ומסתמא אכתוב לו פ"ש בפני עצמו. וכשיהיה טוב בעיניכם אזי תמסרו אותו לידיו ממש. והמזווג זיווגים הוא יזווג בקרוב לבתי זהבה הזיווג הטוב.
כה דברי אביכם המצפה לישועה, וחותם בשים-שלום.
יעקב יוסף גרשטיין שו"ב

מסתמא, אם יש לכם איזה ידיעה טובה מאחי משה-אהרון, אזי תודיעו לנו ג"כ, פ"ש לכם מלוי קלישץ, ומיעקב שווייבילמאן, ומכל השכנים, ומבנות פעלדמן. הכל לטוב.

למעלה


ב"ה, לסדר "ויקרא"

(כ"ו אדר תרצ"ז, ‎9.3.1937)
לזרעי ולזרע זרעי, כלכם בשמותיכם אקרא: שמואל, אלטה, שושנה, חנוך, חנן, משה, מלכה, זהבה, חנוך, ישראל, לאה, שרהלי, משהלי - זה הקטן גדול יהיה.
אודיעכם, כי מכתבכם הנשלח ריקאמינדאט קיבלנו בשבוע העבר, ודבריכם האמורים ממעמקי לבכם היו למשיב נפשנו. וטעמנו בהם מתיקות, יותר מנופת-צוף וכל טעם. ונחשב לנו כקבלת ש"מ (שלוח מנות), אשר נכון וראוי לקבל בפורים מבנים להורים. ומובטחני כי מכתבנו אשר נשלח ג"כ לכם ריקאמינדאט, נחשב בעיניכם כמשלוח מנות מהורים לבנים. ומקודם שלחנו לכם ג"כ פ"ק, ומסתמה קבלתם. וגם שלחנו למחותני יקירי מנאוויסעליץ שלשה אנטיכיר, למסור אותם לבתו של ש"ב ומח' פנחס פאליקמאן, אשר חזרה לביתה לארץ-ישראל. וכפי חשבוני, כבר השבנו לכם על כל שאלותיכם מאתנו. גם בברכת מז"ט להולדת נכדתנו שרהלי ת'.
וכעת אוכל רק להוסיף להודיעכם, כי תודה לד' על בריאותנו, החיים והשלום אשר אתנו. ואף כי היום היו אצלנו כאן קאנקירעס מאויבי נפשנו הידועים, אך בעזר השי"ת לא היתה שום נגיעה לרעה ח"ו, לכל התושבים היהודים בקלישקוויץ.
ואבקש להודיע איך מצב שלומכם כעת? ואם נעשה עוד איזה הקלה לטובה אצל בני שמואל? כי לא קבלנו ממנו שום פ"ק. גם במכתב לא בא בכתב ידו. השי"ת יעזור, שיהיה לטוב, ולקבל הבשורות-טובות אשר אנו מצפים עליהם בישועת כלל ישראל.
מאחותכם, היא בתי מרים ת', קבלתי ג"כ מכתב, עם של"מ טוב ויפה. השי"ת יתן לה שלימות הבריאות וגם פרנסה ברווח. עם בתה רחלי, אנו שמחים בכל עת, כי אין לנו כאן עם מי לשמוח. השי"ת יעזור לקבל את חג המצות בדיצות וכשרות ובבשורות טובות.
דברי אביכם, הדו"ש וחפץ בהצלחתכם בקרוב - יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
כפי שמוטל על בעצמי לכתוב השטר מכירה מפסח - ע"כ אין אני יודע אם אוכל לכתוב לכם איזה מכתב קודם פסח.

למעלה


(כג ניסן תרצז ‎04.04.1937 )

בה יום א אסרו חג של פסח תרצ"ז קלישקוויץ

שלום וברכה וכט"ס לזרעי היקרים והאהובים בלבנו קשורים.
בראשית כתיבתי רצוני ליתן לכם משאלות לבכם להודיעכם כי רב תודה לד' על בריאותנו החיים והשלום אשר אתנו ועל הטוב והחסד שגמל אותנו לקבל את חג הפסח בהרחבה בלי שום צמצום בכל הפרטים. כי אפילו "שמירה מצות" שאין בנמצא בקלישקויוץ היו לי די והותר. כי המחותנים היקרים שלי מבאטישאן ומנאוויסעליץ שלחו לי לרוב. ומחמת שלא היה ביכולת שלנו ללעוס המצה וגם לאכול תפוחי אדמה ע"כ עשתה אמכם תח' כל המאכלים מהמצה שמורה. וגם יין מתוק מצימוקים היה לנו לרוב ונשאר עוד. ובוודאי היו לנו קצת געגועים על אשר אצל השולחן לא היו איזה מזרעי שיחיו לשתות א"כ (ארבע כוסות) ולשאול "מה נשתנה", אך נכדתי רחלי שאלה אותי.
ובפרט כי היו לנו מחשבות שונות, מדוע לא קבלנו עכ"פ על הפוסט איזה מכתב שלום ולהשיב על הפ"ק וגם על המכתב הרחב ששלחנו לכם באחריות.וגם לרבות, כי במכתבי עיתים שלנו לא היו שמועות טובות ח"ו מא"י. אך טוב אחרית דבר מראשיתו, כי ביום אתמול אחש"פ (איסרו חג של פסח) קיבלנו הפ"ק מכם. והמתחיל הוא בני בכורי שמואל יחי'. ובסביבות נכתב מבני משה יחי' ומבנותי היקרות מלכה, זהבה, לאה, בודאי היה למשיב נפשנו.
ותח' גדול אתן לכל אחד ואחד על דבריו הנעימים עלינו. ויהא רעוא מן קדם אבוה דשמיא, שאזכה בקרוב לשמוע מכם בשורות טובות בכל הפרטים, בכלל כל ישראל. וגם לקבל ברכת מז"ט הן ממלכה'לי והן מזהבה ומחנוך. כי גם להם הגיע פרקם.
וזאת אבקש מכם, שאם אחד יכתוב לנו פ"ק אזי עכ"פ יזכיר שם כל אחד ואחד מכם: הן מב"ב של בני שמואל, והן ממשה הקטון, והן מחבריה שלכם. כי מדוע לא נזכר בהפ"ק הנ"ל שם שרהלי וחנוך וישראל ומשה הקטן?
דברי אביכם הדורש שלומכם , ומבקש לנצח הצלחתכם, ומצפה לישועת הד' בקרוב - יעקב יוסף גערשטיין.
פ"ש לכם מגיסי ישראל. ומסתמא אקבל ידיעה טובה מכם ע"י בתו יענטיו, שברצונה לבוא לכאן. גם אבקש ממלכהלי ומלאהלי ליתן עבורי פ"ש לאם מלכה ולאה תח', ולאחיה ולכל יודעי ומכירי בקבוצה.

 למעלה


בעזה"י, יום א', פרשה "במדבר", שנת "קול מבשר יבוא", קלישקוויץ.
(כ"ח אייר תרצ"ז. ‎9.5.1937)
חיים וברכה, ששון ושמחה, ישע והצלחה, מאדון המערכה אל כבוד זרעי היקרים, אהובים ונחמדים. כלם נקראים ונפקדים בלב ההורים. אחרי דרישת שלומכם ובריאותכם, הנני מבקש מהשי"ת כי הפ"ק הלז יבוא לידכם בשעה טובה ומוצלחת, כדי שבקרוב נוכל לקבל מכם תשובה טובה, ולשמח את נפשנו. כי מאד עגמה כעת נפשנו, ויהי לפלא בעינינו, כי כבר שלחתי לכם מכתב רחב באחריות - ולא היתה לנו עליו שום תשובה. ואף על הפ"ק ששלחתי - אחד לשמואל ואחד לקבוצה - לא ראינו שום מענה. אך זאת קבלנו ב"ה, מז"ט מבני משה מלידת בנו, וגם ברכת מז"ט מבני שמואל, אשר בו מבטיח לנו, לכתוב לנו מכתב. וגם בני ישראל חתם ובירך אותנו ג"כ. ותיו"מ שלחנו ג"כ פ"ק לכלכם בברכת מז"ט. ובקשתי מבני משה, להודיענו מהב"מ ומכל העניינים: הן מבריאות ומשם הילד והן מבריאות מלכהלי, ובאיזה מקום ובאיזה אופן היו הב"מ וסעודת המצוה? ולבסוף לא היתה שום תשובה. ובוודאי נכון לקבל ג"כ כתב-יד ממלכהלי, וברכת מז"ט מזהבה, ומחנוך, ומלאהלי. ומזה תוכלו להבין גודל היסורים בחינם, ונקוה לקבל מכם בקרוב רק בשורות טובות, בישועה בככ"י.
וזאת אוכל להודיעכם, כי על שבת זו - היו לנו אורחים חשובים. היינו: בני - ל"א שבא לכאן מטשערנוויץ, לראות בשלומנו. השי"ת יעזור לו בבריאות טובה ובהצלחה. ובני ישעיהו דיבר אליו על טליפאן, ואמר כי נתקבל מכתב מנכדי משהלי, והיה למשיב נפשי. והאורח השני, היה הרב האללענדיר מטשערנוויץ. והיתה לנו שבת טובה ושמחה. וגם קבלנו פ"ק מאחותכם מרים ת' וכתבה שקיבלה ג"כ מז"ט מאצלכם, ושם נכתב - כי שם הנולד "ראובן". יתן הד' לגדלו בנקל ובנחת. ויעזור לה ג"כ השי"ת, שתלד בנקל זש"ק ובבריאות טובה, ותזכה לגדל את זרעה בנחת. וילדתה רחלי עוד אצלנו, והיא ילדה טובה. ומסתמא, נכדתי שרהלי ונכדי ראובן ג"כ ילדים טובים. ומובטח אני, כי כל אחד ואחד - הן מהקבוצה והן מכל ב"ב של בני שמואל, ונכדי משהלי - יהיו קוראים את הפ"ק הלזאת ויהיה נחשב בעיניהם כמדברים עמנו פא"פ בדברים נעימים ונחמדים, וישיבו לי דברים המשמחים את נפשנו.
יתן הד' לכולנו בריאות טובה, ולקבל את חג השבועות עם קבלת התורה ג"כ ברוחניות ונפשיות, ולשמור ולעשות ולקיים את כל מצוות הד' בכל טוב סלה. להיות עץ חיים היא למחזיקים בה. אורך ימים בימינה, ועושר וכבוד בשמאלה. בישועה בקרוב, לכלל ישראל.
דברי אביכם המצפה רק לטוב - יעקב יוסף שו"ב גערשטיין.

למעלה


ב"ה יום שהכפיל בו כי טוב, לסדר "חוקת התורה" לשנת קול מבשר יבוא קלישקיוויץ.
( ו' תמוז תרצ"ז ‎15.05.1937)
שלום וברכה, ישע והצלחה, בריאות מתמדת. בחיים נעימים. אל כבוד זרעי היקרים, אשר המה בלבי נקשרים וכל אחד בשמו אקרא ולנוכח פניו אדברה וגם לילדים הרכים והנעימים. אפתח פי ושפתי בלשונם ונזכה כולנו לראות ולהיראות בלב טוב ושמח ובישועות על עם בני ישראל בארץ ולדרים עוד בחוץ לארץ.
אודיעכם, כי מכתבכם הרחב והנעים לנו אשר נשלח ריקאמינדאט קבלנו ומאד ישמח לבנו ותגל נפשנו בקראנו כתיבת ידכם בלשונכם המתוקים. ובפרט בראותנו התמונות והציורים של הידים והרגלים שהם הולכים אלינו בפרישות שלום נכדינו האהובים. יתן הד' שיקויים בנו "וראה בנים לבניך שלום על ישראל".
ועתה באתי ליתן לכם פ"ש מהורי היקרים שיחיו בטוב. וגם ברכת מז"ט מאירוסי הכלה חוהלי תח' עם בן ש"ב ישראל העלקיס מיעדיניץ, ובפרט לבני ישראל ולאהלי, אשר חוהלי היא אחותם תח'. יתן הד' שיהיה לגדא טבא ולעשות לה הנישואין בשעה טומ"צ.
ואני הייתי ביעדיניץ לקיים מצוות כיבוד אב ואם על חג השבועות ועל שבת אחר שבועות, אשר עשה ש"ב ומח' הר' ישראל הנ"ל יום משתה וששון ושמחה, ואני שמחתי עמהם. יעזור השי"ת שאזכה לשמוח ג"כ עם הורי היקרים ולראות אותם בבריאות טובה.
מברזיל מקבלים מכתבים, ואחי פנחס נותן תח"ג עבור התמונות מכולנו שנשלחו לשם. אך מאחי משה אהרון אין לנו שום ידיעה. ומסתמה כאשר אתם תקבלו מכתב ממנו אזי תתנו לנו ג"כ ידיעה. וג"כ מסתמא כבר קבלתם המכתב מבתי היא אחותכם סעריל תח' ומישעיהו ומרים, אשר התחילו עוד שם. תודה לד' על החיים והשלום אשר איתם, ואצל אחיכם לייב אברהם. והוא בונה ומתקן את החנות אצל ביתו. ואי"ה שם יהיה המקח והממכר מהסחורה שלהם. אך השי"ת יתן לו רפו"ש על חולי ראמיטיז (ראומטיזם) שיש לו ברגליו, וברכה והצלחה בכל מסחרם ועסקיהם. וכלתי בילה תח' מתעסקת בצרכי ביתה, ואם בנם החכם שומשולי יח'.
והנה ביום השבת העבר, היה אצלנו אחיכם ישעיו, ובים א' שבוע זה, נסע מכאן לטשערנוביץ עבור מסחרו. וקיבל שם ג"כ הפ"ש מכם ע"י האורחים החשובים צבי ויהודית טלר. ובו ביום באו אצלנו. ותכף ומיד קבלנו את פניהם בקבלות שלום וברוב גילה ושמחה וששון וחדווה. קבלנו ג"כ הפ"ש מאתכם ועם כתיבת ידכם שכתבתם לנו, וגם השני תשורות אשר שלחתם, ובוודאי היו לנו לעונג ונחת. השי"ת יעזור, שבכל עת שנקבל זה מזה איזה מתנות לא יהיה זה מחמת מחסור לנו ח"ו אך מחמת שמחה והרחבת המוח והלב. ומסתמא כאשר יתעכבו כאן האורחים איזה זמן, אזי אנו נשאל ונדרוש מהם בפרטות על כל אחד ואחד. ולע"ע תח"ג להעניך, אשר במכתבו מתאר ומספר מעשיית כל אחד בעבודתו, בגופנית וברוחניות. הגם כי אני נותן בוודאי תח"ג לכל זרעי וזרע-זרעי. אפילו לנכדי הקטן משהלי, כי מוצא אני טעם מתוק בקצירת האומר שלו. ובפרט כי מודיע לנו, אשר לומדים "פרקי-אבות" אצל בני שמואל יח'. וגם בני מודיע לנו מבתו - היא נכדתי האהובה שושנה תח', אשר מרגישה את עצמה בטוב - הן בלימודה והן מענג שבת בבית-הספר אשר נמצאת שם. וגם בני משה הגדול יח' מודיע לי, כי נכדי חנוך יח' יודע ללמוד כשני דפים גמרא בעל פה. מכל זה תוכלו לתאר בעצמכם גודל שמחת לבי, ובטחוני חזק בד', כי גם נכדינו הקטנים ילכו בדרך הישר והטוב. ויעזור השי"ת, שיקויים בי המשנה "תפארת עטרת זקנים - בני בנים". א"ס.
ומבקש אני מן מלכהלי לכתוב עבורנו פ"ש לאמה - היא המחותנת תח', ולכל זרעה שיח'. וכעת אוכל לכתוב לכם, כי במכתבי הזה קרה מה שקרה גם לכם - כי נתעכב אצלנו מחמת טרדות העולם הזה, עד שבוע זה לסדר "לא תאור את העם כי ברוך הוא". והייתי בשבת בחאטין לקבל ברכות אדמו"ר שליט"א מסג' ומווין, עלינו ועל זרעי וזרע זרעי, ועכ"י (ועל כל ישראל). ושולח אני לכם שני מטבעות, ליתן אחד לשמואל - ואחד לבני הקבוצה. יתן השי"ת שיקויימו בנו הברכות, ולקבל בשורות טובות מכל זרענו, כי באתם אל הנחלה והמנוחה, ולזווגים טובים לזהבה ולחנוך, וגם למשה הקטן - שגדול יהיה, ולשושנה-טובה.
וזאת אבקש מכם, לבל יהיו לכם תרעומות עלינו, מדוע לא כתבנו לכל אחד מכם ביחידות ובפרטיות, כי אין בכלל - אלא מה שבפרט. ורשות נתונה, שכל אחד יכתוב לעצמו כל דברי מכתבו, כדי שיקרא אותו בכל פעם. ובזה יהיה נחשב לנו, כמדברים פא"פ.
ואסיים בטוב, כי כל הברכות אשר שם הד' בפי בלעם - יקויימו בנו מהרה. כי כבר בא מועד ובלצג"צ (ובא לציון גואל צדק).
דברי אביכם, המצפה לשמוע ולראות כל טוב -
יעקב יוסף גרשטיין שו"ב
תודה לד' עבור אחותכם מרים בליפקאן. יתן הד' שתלד בנקל זש"ק, בפרנסה טובה.

למעלה 


ב"ה יום שהכפיל בו כי טוב לסדר "אם תחלצו לפני הד' והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני הד'" שנת קול מבשר יבוא. קלישקוביץ                         (כז' תמוז תרצ"ז .6.07.37)

מז"ט מז"ט לזרעי היקרים והאהובים משפ' גרשטיין שיחיו בטוב. באתי להודיעכם בשורות מז"ט כי אחותכם בתי מרים ת' ביום א' שבוע זו באתה כאן עם חתני ראובן ועם בנם הנולד שבוע העבר ביום א בטשערנוביץ בבית הגיבור הויז (בית יולדות).ואתמול היה הב"מ ונקרא שמו בישראל לוי אליהו. השי"ת יעזור לגדלו בנקל ובנחת ובכל זרעם יראו נחת טוב בהרחבה בככ"י. (בתוך כל כלל ישראל) וב"ה עשינו סעודת מצוה והיינו שמחים בישועת הד' אשר עזר לנו. והנה שלחתי לכם מכתב רחב באחריות ולא קבלנו עוד תשובה. רק היום שקבלנו המכתב מבני חנוך אשר בו הוא מודיע לנו כי היום  כז אב ("טעות סופר" צ.ל. תמוז היום בו נכתב המכתב) אתם באים בעזהשי"ת אל המנוחה ואל הנחלה יתן הד' שיהיה בשע"ט ומצ' שתשבו בשלום ובנחת על אדמתכם לאכול מתנובות השדה ולשבוע מטובה בבריאות הטוב ותוכלו לקיים תורה ועבודה באמת. וגם בני שמואל עם כב"ב יבואו לשלום אל נחלתו ולראות בעמלם כל טוב הן בגופניות והן בנפשיות. וגם נכדי משהלי יתברך במלאכתו בהצלחה ובהתעסקות גם במלאכת שמיים בתורת משה. ותח"ג לבני חנוך על מכתבו ויזכה לבשר לנו בשורות טובות גם. מז"ט מז"ט מזהבה בתנו בזיווגים טובים ויקויים בהם ישמע בערי יהודה קול חתן וקול כלה.

וכפי שכתב לנו שבני משה ובני ישראל יהיו נמצאים בפתח תקוה עם מלכה שלמה וילדיהן הנחמדים בוודאי הדרך הנכון לשלוח פ"ק הזה לפתח תקוה ומשם יכלו להודיע ולבשר לכל אחד למקומו. וגם זאת אוכל להודיע כי השמירות מאדמו"ר יביאו אצלכם צבי ויענטו.

דברי אביכם המצפה לישועת הד' בככ"י . יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

קישור למכתב


 

 3.08.37           כו אב תרצ"ז

ב"ה יום שהוכפל בו כי טוב לסדר "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה".

כתיבה וחתימה טובה לזרעי היקרים בקירות לבי נצמדים, ההולכים בדרך התורה והתמימים, על אדמת א"י הנה עובדים, יתן ה' אתכם לחסד ולרחמים, ובכל מעשה ידיהם יהיו מוצלחים, בישועה כללית אמן, בני הם בני יעקב יוסף קרויים, ומשפחת גרשטיין המה מכונים.

אודיעכם כי קבלנו לנכון השני מכתבים מבני חנוך מרחובות ומטירת צבי. ורב תודה לבני על רעיונו הטוב וליבו הטהור להפסיק מכל הטרדות שלו ולכתוב לנו מכתבים להשקיט את  סערת לבנו אשר אנו משתוקקים בכל עת לידע ממעשיכם ומבריאותכם ומשלומכם הטוב.

וכי הנראה ממכתבו כי היום כו' מנחם אב בוודאי באתם אל המנוחה והנחלה בקבוץ טירת צבי.

עכ"ד אכתוב עוד הפ"ק הלז לפתח תקוה כי מסתמא נמצאים ממשפחתנו עוד בשם. ואבקש מהם לכתוב ולהודיע מהפ"ק הלז לכל זרעי שיחיו במקומות אשר המה נמצאים בשם כי אין לי אדרעסין לנכון שאכתוב להם. וגם כבר כתבתי לכם פ"ק לפתח תקוה ע"ד בשורות מז"ט לכל המשפחה. ואחר הב"מ שהיו בכאן נתעכבה בתי עם בנה שלשה שבועות ונסעה לביתה עם בנה ובתה רחלי נשארה בכאן. יתן הד' לבת בריאות הטוב ופרנסה טובה.

ואבקש להשיב לי אם קבלתם הפ"ק שכתבתי לכם. וגם להודיע לי מכל דברי בפרטות.

ועתה באתי להודיעכם כי יענטי עם צבי טאליר ביום א' שבוע זה  נסעו מכאן לטשערנביץ ומתי יסעו משם לביתם אין אני יודע. אך זאת אוכל לכתוב לכם כי הפ"ש תאירנו משך רצונכם. ובוודאי לקבל מהם אין כדאי שתעשו כמה תחבולות לזה. כי מלבד שלא ראיתי בהם שיהיו נוח למקום כראוי למזרחי אינם נוח ג"כ לבריות. כי שאר בשרי יענטו לא רצתה לקבל עבורכם מתנה קטנה אשר משקלה קלה נגד שפחה ביד. וקלון על בת משה שקיבל שכר טורחה הרבה מעבר החפצים שהביא עמו.

ואין אני רוצה להשטין יותר ומסיים בטוב שיקוים בכם מקרא שכתוב "וישבתם בארץ אשר הד' אלוקיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויבכם מסביב וישבתם בטח". ואם לא זכינו עוד להיות בצוותא חדא עם זרעינו שיחי' בטוב עכ"פ יעזור השי"ת לשמוע בשורות טובות ולקבל תענוג ונחת מרחוק.

וגם ביעדניץ יהי' הכל בטוב. ונהיה כולנו בשלמות הבריאות. וגם יעזור לי השי"ת לעסוק בענין  השו"ב הכשרות ובלי רפיון ידים ח"ו כי גיסי ישראל אינו רוצה כעת לעסוק בעניין השו"ב כמקודם. וגם אמכם ת' תוכל לעשות כל צרכי הבית בנקל השי"ת ימלא כל משאלותינו לטובה.

דברי אביכם המצפה לישועת הד' אכ"י

יעקב יוסף גרשטיין שו"בב"ה, יום ד', עשרת ימי תשובה, לסדר "וילך משה", תרצ"ח, קלישקוויץ.

(ג' תשרי תרצ"ח, ‎8.9.1937)

יצו הד' את הברכה, שנת חיים ובריאות והצלחה, לזרעי היקרים וישרים: משה, מלכהלי, שלמהלי, זהבה, חנוך, ישראל, לאהלי, שרהלי. שיחיו בטוב. אודיעכם, כי הפ"ק הנכתב בפתח-תקוה בברכת שנה טובה וברוכה מאת זרעי הנמצאים שם בוודאי קיבלנו, ותח"ג על טוב לבכם, לברך אותנו לחיים ארוכים וברוכים. ואנחנו ג"כ ביום הכסה, בשפוך שיחנו, נתפלל לפני בוראנו על נפשנו ועל נפשות בנינו ובנותינו, עם נכדינו, די באתרא הדין ודי בארעא דישראל. שנהיה כולנו דשנים ורעננים, בחיים טובים ומתוקים. וכל המצוקות והרעות ח"ו יעלו בתוהו ויאבדו, וברכה רבה והצלחה יבואו עלינו ועל כל ישראל.
ופליאה לי, שלא נזכר בהפ"ק הנ"ל, שקיבלתם מאיתנו שני פ"ק שכתבנו ג"כ לפתח תקוה? וגם זאת אין להבין, מדוע לא קיבלנו ברכות שנה-טובה מבני הבכור שמואל ומכל ב"ב, ומנכדי משהלי? אך בוודאי יברכו אותנו. ואנחנו מברכים ג"כ אותם בשנה טובה ומבורכת. וכל מעשיהם וחייהם יהיו מוצלחים ונזכה לשמוע בשורות טובות, ולראות ולהיראות פא"פ בפנים שוחקות.
ואודיעכם, כי קיבלתי מכתבים מברזיל מאחי ומאחיותי, וכתבו לי, שהמכתב ששלחתם להם היה מאד למשיב נפשם. יעזור השי"ת, שנשמע ונתבשר כל טוב מכל משפחתנו, ובכלל כל ישראל.

דברי אביכם, הדורש שלומכם ומצפה לישועה יעקב יוסף גרשטיין.

וזאת אבקש להעתיק את הפ"ק הלז, ולשלוח לכל אחד במקומו. דברי הנ"ל.
למעלה


כט' תשרי תרצ"ח ‎4.10.1937

ב"ה אור ליום ב' פ' נח ע' ר"ח חשוון תרצ"ח קלישקוויץ.

חיים טובים וברוכים ישע רב ומוצלחים לזרעי האהובים ובמעמקי לבבי נקשרים ובפה מלא אני נושקם מ' (משפחת) גרשטיין. אודה לד' בכל לבב על החיים והשלום אשר אתנו ועל הטוב והחסד שעשה עמנו לקבל ידיעות טובות מכל זרעי שיח'. וגם מכתבכם עם ברכותיכם עם דבריכם המתוקים אשר הוצאתם מקרב לבכם הנכתב בשלושה מקומות רחובות פתח תקווה טירת צבי. וגם אצל זרעי ביעדיניץ ואצל בתי מרים תח' נעשה ונהפכו כל הייסורים לטוב. ואני תפילתי לך הד' שמעתה רק ששון ושמחה ישיגו וימלא כל משאלותיכם לטובה בככ"י. ובקרוב יזכנו השי"ת לשמוע מכם כי באתם אל הנחלה והמנוחה. כי תבינו בעצמכם גודל דאגותינו עבורכם ובפרט אחרי הידיעות ממכתבי העתים. ואבקש להודיע לי היאך נעשו ונתקבלו הימים הנוראים והימים הטובים בטירת צבי?
אצלנו היה הכל בטוב. כי הייתי על סליחות שלוש עשרה מדות בטשערנוביץ. וקבלתי הברכות עבורי ועבורכם אצל הרבי ר' אהרון שליט"א בן אדמו"ר מבאיאן. וגם לקחתי אתרוגים אצל שלום זילביר עבור הסביבה. וגם ישנתי בסוכה, כי כל העת היה אצלנו זך וטוב. ואקווה לד' כי גם בחורף הבא עלינו לטובה יהיה לנו על נכון בהלבשה ובעצים ובבריאות טובה.
ואבקש מכם שלא לחשוב מחשבות שונות על עכבת תשובתי אליכם , כי רק טרדת הזמן ומלאכת השו"ב המוטלת עלי כעת יותר מקודם מחמת הנהגת גיסי ישראל שאינו זובח שום גסות. השי"ת יהיה בעזרי. ואבקש מכם שיהיה נחשב בעיניכם הפ"ק הלז כמכתב רחב לכל אחד. ולהעתיק את הפ"ק הלז, ולשלוח לכל אחד למקומו. וגם לכתוב לי אדרעס לבני שמואל ולטירת-צבי. ואסיים ואומר שלום. דברי אביכם, הדורש שלומכם ומצפה לראותכם עוד באופן הטוב ובישועה גמורה - יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
פ"ש לכם מנכדתי רחלי בת מרים שהיא אצלנו, ומגיסי ישראל.

 למעלה


ב"ה, יום שהכפיל בו כי-טוב, לסדר "היפלא מד' דבר" שנת תרצ"ח .

(י"ד חשון תרצ"ח, ‎19.10.1937)
ישע רב, שלום וברכה, חיים טובים בהצלחה, לזרעי היקרים, הנמצאים בגבעות ובהרים, ויזכו למאמר הכתוב: "ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו כף - ובאו ציון ברינה", הלא הם משפחת גרשטיין בונים הארץ, ומצפים לישועת כלל ישראל.
הנה המכתב מטירת-צבי שנכתב ע"י בתי זהבה ובני חנוך ובני ישראל - קבלנו לנכון, ותח"ג לכם על כתיבתכם, להודיע לנו כל מעשיכם ופעולתכם שם. ומקודם קבלנו ג"כ הפ"ק מפתח-תקוה, אשר נכתב מכל זרעי שיחיו - חוץ מבני שמואל ומנכדי משהלי, אשר קבלתי מהם רק ברכת שנה טובה. ופליאה לי, שלא כתבתם אם קבלתם את הפ"ק שלנו, שכתבנו לכם ג"כ לפתח-תקוה, בברכת שנה-טובה, ובדברים אשר יצאו מקרב-לבנו, ובקשתי ג"כ להעתיק את דברינו ולשלוח לכל אחד מזרעי, למקומו אשר נמצא שם, כי אין ביכלתי לכתוב לכל אחד ואחד, כמובן.
ומה שכתבה בתי זהבה שנשלח לנו מכתב עם תמונות - לא קבלנו, וחבל על דאבדין. ואדרעס שלי שנתנה להקבוצה, הוא כמו שנכתב ברישפארט אך עוד לא קיבלתי הלירה. ואבקש לכתוב לי אדרעס, שאוכל לכתוב באחריות.
אחותכם - היא בתי מרים - כתבה לנו, שקבלה מכם פ"ק. ומסתמה כתבה לכם ג"כ תשובה. ובוודאי תודה לד' על אשר היטיב את מצב בריאותה ויתן לה פרנסה ברווח עם שלימות הבריאות, ולגדל זרעה הנחמדים בנקל. ובתה רחלי היא אצלנו, והיא ילדה נעימה.
ואודות בריאותנו, בוודאי תודה לד', אשר אני ואמכם עושים את מעשינו המוטל עלינו. ויתן הד' שנוכל לעשות בנקל ובשלימות הבריאות. וזאת תהיה למשיב נפשנו הבודדה, לשמוע עכ"פ בכל פעם בשורות טובות מכל זרענו, ובפרט מכם. כי מאד דאבה נפשנו לשמוע מכותבי העתים מה שנעשה בכמה מקומות בארץ- ישראל. יתן הד', להמציא לעמו רווחה, ונס יגון ואנחה, ובא לציון גואל צדק.
וכעת אודיעכם, כי אצלנו עכשיו יפה וטוב בחוץ. וגם ב"ה, היתה ברכה מרובה באילנות בכל מיני פירות, ובאו אצלינו סוחרים על הפירות אפילו מקעשינב. ובעזהי"ת יהיה לכל הבע"ב שלנו רווח טוב, הן משזיפים ומאגוזים ומפאווידיל. ואמכם עשתה עבורנו ג"כ קאנפאט (ליפתן) ופאווידיל ומיני משקה. ובגינה שלנו היו על האילנות גאטיס, פלאמין, אגוזים. וגם מיני ירקות. וגם יש לנו עצים. וג"כ בכל פעם יבואו אלינו אורחים. יתן הד' שנוכל לקבל אורחים בהרחבה, ולקבל כל טוב בהרחבת הדעת ובישועה בקרוב.
דברי אביכם הדו"ש ומצפה לישועה - יעקב יוסף גרשטען שו"ב.
מיעדיניץ יש לנו ידיעות טובות.

למעלה


ב"ה, יום ד', פרשת "חיי", כ"ב חשון שנת צ"ח, קלישקוויץ


(כ"ב חשוון תרצ"ח, ‎27.10.37)
ישע רב, שלום וברכה, חיים טובים בהצלחה, לזרעי וזרע זרעי הנאהבים והנעימים, בארץ ישראל נמצאים. הלא המה משפ' גרשטיין.
אודיעכם, כי קבלנו לנכון את הפ"ק, אשר בו נכתב בכתב ידו של כל אחד ואחד מאיתכם - הן מטירת צבי והן מק' רודגס, דהיינו: משה, מלכהלי, שלמהלי, ישראל, לאהלי, שרהלי, חנוך וזהבה. ותבינו בעצמכם גודל שמחתנו וענג נפשנו, בראותנו את הפ"ק, ולקרות את דבריכם הנעימים עלינו, וברכותיכם אשר יצאו מקרב לבכם. ובשבוע העבר קבלנו מכתב מטירת צבי, אשר נכתב מזהבה, חנוך וישראל. ובוודאי היה ג"כ למשיב נפשנו. וכתבו לנו, כי בני משה הוא אצל שמואל. אך משם לא היתה לנו שום ידיעה. יתן הד', שבקרוב נשמע מאצלכם כל טוב. כי ממה שכתבו לנו כותבי העתים, מה שנעשה בכמה מקומות בארץ ישראל - בוודאי יש לנו יסורים גדולים. השי"ת ירחם, שלא יוכל שום אדם להרע לכם ח"ו. אך שלום ושלוה יהיו בכל מקום מושבותיכם, וישמע בערי יהודא ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה.
ואבקש תיכף להודיע לנו מה נשמע כעת אצלכם, ואם קיבלתם הפ"ק ששלחנו לכם - מקודם זה הפ"ק? ומה שכתבה זהבה במכתב הנ"ל, כי נשלח לנו מכתב עם תמונות - לא קיבלנו. ובוודאי כואב לבנו על זה.
(כמה שורות ביידיש)
ממני אביכם, דו"ש וחפץ בהצלחתם - יעקב יוסף גרשטיין.

 למעלה


יט' כסלו תרצ"ח ‎23.11.1937

ב"ה יום שהכפיל בו כי טוב ,יט' כסלו -יום הולדת מאמכם רבקה תחיה.
חיים טובים ומתוקים, בריאים שלמים ונעימים, שלום וישע רב ומוצלחים, לזרעי היקרים והנאהבים, בקירות לבי נצמדים בני שמואל אלטה, שושנה, חנוך, חנהלה, משה, מלכה, שלמהלי, זהבה, חנוך, ישראל, לאה, שרהלי. כלכם אקרא בשמותיכם בקול גדול, ומובטח אני כי יישמע קולי היוצא מקרב לבי, וייכנס בלבכם בששון ושמחה. ובקול תודה אתן לד' על בריאותנו, החיים והשלום אשר אתנו. יתן ה' בריאות בשלימות ובתמידות, ונזכה לשמוע בשורות טובות בקרוב מכל זרעי וזרע זרעי, ומכל עם ישראל בכל מקום מושבותיהם.
אודיעכם, כי קבלנו מכם שני פ"ק, היינו אחד מרחובות, ואחד אשר נכתב עי בני משה
ונכדי משהלי. ופליאה לי שלא היו בו שום תמונת אות מזהבה. ובודאי אתן תשועת חן גדול לכותבים בפ"ק וגם אני דן לכף זכות את כולכם שלא באתם -עכ"פ -בחתימת ידכם הנעים והמתוק עלי. כי בוודאי טרדת עבודתכם גרמה לזה. השי"ת יחזק את כוחכם ויתן ג"כ לכם מנוחה, ושלום השקט ובטח.
גם אודיעכם, כי המכתב עם התמונות שכתבה בתי זהבה שנשלח- לא קבלנו ולא ראינו. וחבל על דאבדין ולא משתכחין. ואם תרצו לשלוח לנו עוד הפעם את התמונות- אזי צריך לשלוח אך באחריות! וגם הלירה מהקבוצה לא קיבלנו. ואבקש מכם שלא לדאוג עבורנו אודות ימי החורף הבאים עלינו לשלום. כי ב"ה יש לנו עצים וגם בגדים ללבוש, ובעזר השית' נשמור אותנו מצינים ופחים.
ומה שכתבה בתי זהבה תח', אשר בכל פעם שתקבלו מאתנו פ"ק - אזי תודיע לכל אחד למקומו - בוודאי מה טוב.
ועתה באתי לבקש שיהיה הפ"ק הזה נחשב בעיניכם כמתנת מעות חנוכה כאשר ראוי ונכון ליתן מהורים לזרעם ובפרט לנכדינו היקרים שיח'.
דברי אביכם הדורש שלומכם. ומצפה לשמוע עכ"פ מכם ומכולם כל טוב
יעקב יוסף הערשטיין שוב'.
אודיע לנכדי היקר משהלי יח' כי המחותנ' חאנצי- היא זקנתו ,ב"ה היא בבריאות טובה. וגם קבלה מכתב מאמעריקי מבנה משה, כי ישלח לה איזה סכום מעות. וגם אחיו יעקב מיעדניץ ישלח מעות- ליתן נדן לבתי.

 למעלה


בעזה"י, אור ליום ב' לסדר "ויחי יעקב", שמונה ימים לחודש טבת, שנת תרצ"ח קלישקוויץ.
(ח' טבת תרצ"ח ‎12.12.1937) טללי ברכה וגשמי הצלחה, לישועה ולרווחה, לזרעי אשר יקרים ונחמדים, ובלבי נצמדים, ושמותם אקרא בכתובים: בני בכורי שמואל עם רעיתו אלטא, ובתם שושנה ובניהם העניך וחנן, ובני משה ומלכה ושלמהלי, חנוך וזהבה, ישראל ולאה ושרהלי. כלכם תחיו בשלום ושלוה והשקט ובטח, בישועה גמורה עכ"י. אמן. אודה הד' בכל לבב על בריאותנו, החיים והשלום אשר איתנו. ואתחנן לד' להתמיד בריאותנו, ובקרוב נזכה לשמוע מכם ומכל זרעי בשורות טובות. ואז נהלל ונשבח לפניו בשיר חדש הללויה.
הנה כפי המכתב כעת מאמכם תח', אין לי מה להוסיף על דבריה, היוצאים מקרב לבה ומליבי ג"כ. ובפרט כי כבר כתבתי לכם, כי אין הזמן מספיק לי לכתוב מכתב גדול. כי כעת מוטל עלי עבודת השו"ב יותר, כי גיסי אינו עוסק בשחיטת גסות. השי"ת יתן לי הרחבת הדעת ובריאות טובה, שצריך לעבודתי. ובטחוני חזק, שכל אחד מזרעי שיחיו, לא יהיו לו שום תרעומות עלי, על אשר לא אכתוב לכל אחד בפני עצמו. אך בקשתי מכם, שאתם לא תמנעו הטוב מאתנו, וכל אחד ואחד יבוא אלינו - עכ"פ בקיצור דברים, כדי להחיות נפשינו. כי בוודאי השני פ"ק - אחד מפתח תקוה, הנכתב מבני משה ומבתי מלכה ומבתי לאה - ואחד מטירת צבי הנכתב מזהבה ומחנוך ומישראל, ובפרט המכתב רחב משם - היו למשיב נפשנו.
ומה שכתב לי בני חנוך, כי לומדים שם שפת אראביש (ערבית), וגם תכסיסי מלחמה - בוודאי הזמן והמקום גורם לזה. אך לא זה התכלית מאיש יהודי, אשר צריך ללמוד תורתנו הקדושה, וגם לקיים מה שכתוב בתורה. וגם כבר כתוב בתורה "לא טוב היות האדם לבדו". וכבר בא מועד לבתי זהבה ולבני חנוך, לקיים שיהיו מהבונים - ולא ח"ו מהמחריבים. השי"ת יזמין להם בקרוב זיווגם הטוב, ולראות מהם דור ישרים יבורך. וכבר שלחתי לכם החומשים שלי עם ל"ב פירושים וגם שולחן-ערוך, ואין אני יודע אם לומדים בהם לפעמים.
אחזור לעניין ראשון, שבני שמואל עכב"ב, וגם נכדי הקטן משהלי, יבואו בכתב ידם אלינו. ובזה אסיים ואומר שלום לכל חברי הקבוצות, ובפרט להעלמה החביבה אצלנו כבת - מרת ליבה תח'. דברי אביכם, דורש שלומכם ומצפה לישועת גואל צדק - יעקב יוסף גרשטיין. פ"ש מעומקא דליבא, לבן מחותני מאיר יחי'. וגם אתן ברכות מז"ט, אשר מחותני יח' כתב לי, כי בעזהש"י רוצה לעשות בחודש הזה שתי חתונות: לבתו חוהלי ולבתו רחלי, אשר בדעתה לעלות ג"כ לא"י עם זיווגה. אחיכם - הוא בני ל"א - היה אצלנו, ולקח אצלנו כמה פודין שזיפים. השי"ת יצליח אותו בכל טוב.
עוד אבקש להודיע לי, אם קבלתם השני פ"ק ששלחתי - אחד לבני שמואל לרחובות, ואחד לבנותי מלכה ולאה לפתח-תקוה. ואל יהיה לפלא בעיניכם, שאני קורא למלכה ולאה "בנותי" - כי כן כתב רש"י ז"ל בפרשת "וישב" על פסוק "ויקומו כל בניו וכל בנותיו", ופירוש מהו "וכל בנותיו"? - כלותיו!
שאין אדם נמנע מלקרוא לחתנו - בנו, ולכלתו - בתו. כי באמת המה חשובות בעינינו כבנות. יתן הד', שיוכלו להיות בצוותא חדא עם בעליהן, ולגדל זרעם בנקל ובנחת לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

 


למעלהב"ה, יום א' לסדר "והבאתי אתכם אל הארץ וכו', ונתתי אותה לכם מורשה, אני הד'",
שנת תרצ"ח, פה קלישקוויץ.

(כ"ב טבת תרצ"ח, פר' וארא, ‎26.12.1937)


טללי ברכה וגשמי הצלחה ושלום וחיים וכטס', לזרעי היקרים, ותבוא אליהם ברכת יעקב ויוסף: בתי זהבה, ובני חנוך. אודיעכם כי מכתבכם הנעים והמתוק לנו, קבלנו לנכון בשבוע העבר, ביום עש"ק. ובוודאי היה לנו ענג שבת מקריאת מכתבכם, אשר בו הודעתם לנו מהתנהגות שלכם בשבת חנוכה ובמוצש"ק. וגם זאת לרבות, אשר תודיעונו מבריאותכם ומשלומכם הטוב, ומכל תהלוכות החיים אשר אתכם. ואנו נותנים לכם תודה רבה, ותח"ג לכם עבור זה. ובפרט אחרי השמועות לא טובים ח"ו ע"י מכתבי העיתים (העתונים. הוא רומז ל"מאורעות" שהיו אז בארץ). השי"ת יעזור לכלכם, ולכל עם בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ולהשמיע אך טוב סלה.
וגם אוכל להודיעכם, כי ב"ה בשבת זה, הלבשתי על ראשי כובע חדש מפלאשין היטיל (מקטיפה), אשר שלחה לי בתי מרים מליפקאן. כי כאן בקלישקוויץ אינו בנמצא, ולא היה לי ללבוש בש"ק רק הקאפיליש (מגבעת). וגם אמכם הלבישה בגד חדש חאלט (חלוק) טוב ויפה. ובירכנו ברכת "הטוב והמיטיב": על מכתבכם עם הלירא (כסף), ועל המלבושים. ונתתי בשני הקלויזין יי"ש עם קיכליך (עוגות), לברך אותנו, שנלך בהמלבושים בעונג ונחת, ולשמוע בשורות טובות מכל זרענו וזרע זרענו. וגם, שיזמין השי"ת זיווגים טובים לבתי זהבה ולבני חנוך בקרוב, ואפילו לנכדי משהלי ונכדתי שושנה. ובני שמואל ג"כ יישב בשלוה ובנחת, במושבו ובכרמו.
ופליאה לי, שכבר כתבתי פ"ק לרחובות, וכעין זה פ"ק לפתח תקוה, וגם לכם לטירת צבי מכתב רחב, ואין לי עוד תשובה על אחד מהם. והנה, מסתמא כבר ידוע לכם, כי מחותני אהובי מנאוויסעליץ, עושה ב"ה שתי חתונות בשע"ט: לבתו חוהלי עם החתן בן ש"ב ישראל העלקיס מיעדיניץ, וגם לבתו רחלי עם החתן מנאוויסעליץ, אשר רוצים תכף, אחר החתונה לעלות לא"י. ובוודאי רצוננו להיות על החתונות, אך אין אנו יודעים איך יפול דבר. כי אצלנו כעת קור גדול וגם שלג, והדרך עוד לא טוב. וגם אצלנו הילד הקטן היא רחל תח', וגם עלי מוטל עבודת הזביחה מבהמות. יתן השי"ת, שנוכל לשמוח עמהם בשמחתם. וגם אמכם תח', הזמינה לשלוח לא"י איזה דברים נחוצים.
ותדעו, כי במכתבנו אשר שלחנו לכם לטירת-צבי, כתבנו תשובה על כל הפאסט שקיבלנו מאצלכם.
דברי אביכם, דו"ש והצ"ל ומצפה לישועה גמורה, ולביאת גואל צדק
יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

למעלה