English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

מכתבי יעקב יוסף 1936

  פיענוח המכתבים כל המכתבים לפי סדר כתיבתם מפתח הנושאים למכתבי יעקב יוסף  
1934 1935 1936 1937 1938
  1932-3     1939 1940

  פענוח המכתבים    

מלכה כתבה "מסירה" על ישראל "אך בטוחני שבתי לאה לא תניח... , הנכדים מבריאים ממחלתם

19.1.36

   

עסקי עליית שמואל , איסור חליבה בשבת , בבסרביה רעב אך לא אצלנו , נתתי תרומה לשליח הקק"ל.

18.2.36

   

אצלנו מזג האויר מתחלף.

3.3.36

   

אל תצטערו שנשארנו גלמודים , ישעיהו ושמואל רוצים לעלות אחר הפסח , תשובה על חליבה בשבת.

15.3.36

   
...ממני המנשק אתכם משה אלקיס. 25.5.36    
בני שמואל עם ב"ב ולקבל מאתנו ברכות הפרידה שיה' עליתם לשלום 14.6.36    
שמואל יעלה בקרוב. בשבת הבאה אצל האדמור (בנו של האדמור מבויאן שנפטר) שהגיע עם אחיו מוינה 8.7.36    

שלום לשמואל בבואו לארץ. מוטרד מהמאורעות בארץ.

30.8.36

   

מכתב קצר , שנה טובה

15.9.36

   
הגבאי מהקלויז מרוגז שנתן לאפרים סובלמן את הרמב"ם 8.11.36    

"כפי החשבון הגיעה עת הסוד לבתי לאה " , מכתב כמעות חנוכה.

13.12.36

   

"אחזוני פלצות ובהלה בקראי מכתבי העיתים " , תודה על מכתבו של אפרים סובלמן.

29.12.36

   

 

 

 

 

 בעזה"י, יום א' כ"ד טבת לסדר "והבאתי אתכם אל הארץ" תרצ"ו.
(כ"ד טבת תרצ"ו, ‎19.1.1936)
יהי כבוד ה' חופף, וברכה והצלחה כנחל שוטף. לזרעי היקרים, בלבי עמוקים וקשורים: בני משה ורעייתו כבתי מלכה, ובתי זהבה, ובני חנוך, ובני ישראל ורעייתו כבתי לאה שיחיו כולם חיים אהובים וברוכים.
הנני באתי כעת לקיים פריעת בע"ח מצוה. אשר בכל עת מוטל החוב על הורים להחיות את נפשם של זרעם בכל מילי דמיטב. ובפרט, כי גודל החוב מוטל עלי כעת, להשיב על השני פ"ק שקבלנו בשבוע העבר: פ"ק מבני חנוך, והיום פ"ק מבתי מלכה. ועל הפ"ק של בני משה מיום הולדת כבר השבנו במכתב אשר שלחנו לכם באחריות, ומסתמא קיבלתם. והנה במה נוכל להשיב את לבות זרענו הרחוקים מאתנו מעבר לים, אם לא במכתב שלום? ולהודיעכם כי בעזהי"ת החיים והשלום שלימים אתנו. ומה מאד ישמח לבנו ותגל נפשנו בקבלת מכתבי שלום מכם. ורב תודה לבני חנוך ולבתי מלכה על הפ"ק שכתבו לנו. ואף כי בתי מלכה כתבה "מסירה" גדולה על בני ישראל אך בטחוני חזק, כי בתי לאה לא תניח את בני שילך בדרך לא טוב ח"ו.
ובוודאי רצוני לידע מה העניין והסדר שעשה בני חנוך בירושלים בשביל הקבוצה? וגם מה שכתבה בתי מלכה שכעת חסר לכם עבודה רצוננו ג"כ להודיענו מה זה ועל מה זה? ומהיכן ירק זה חי? הלא כל החיות שלכם הוא רק מתורה ועבודה, הד' ירחם.
וזאת אודיעכם, כי נכדי משה מיעדיניץ כבר נסע מטשערנוביץ ברפואה שלימה, וכעת הוא בבעלז אצל דודתו העניו, אשר בקשה מאד שיבוא לשם, שיתענגו עמו. וגם היום קיבלנו פ"ק מבתי מרים ת', כי המחלה מנכדי הערשילי ומנכדי חיים-לייבילי בה' עברה מהם. ונכדתי רחלי היא טובה מאד. השי"ת ירחם, שתוכל לגדל אותם בנקל ובנחת. ומחמת גודל טרדתה, לא יכלה להשיב לכם על מכתבכם.
והנה, דודכם ישראל נסע היום לטשערנוויץ, ושלחתי קויטל (פתק) לאדמו"ר שליט"א. ומסתמא הזכרתי אתכם ג"כ לטוב. השי"ת יעזור, שיקויים בנו הברכות של אדמו"ר יחי'. ורצונו ג"כ להחליף שם הדאליריס (הדולרים) למעות , כי בתו גאלדה שלחה לכאן בתורת נדר, לחלק המעות לצרכי עניים. והיא בקשה גם מבתי גאלדא, שתכתוב לה איזה מכתב.
וכעת אוכל להודיע לכם, כי אמכם ת' קנתה א קיהלד טוב (שטיח) ארכו ‎7 __ ורחבו ½‎1 __ וגם קאוויאהר (שטיח עדין לתלות על הקיר) טוב ויפה עבור חנוך וזהבה, אך אין אנו יודעים איך יפול דבר לשלוח אליכם? ואפשר אתם יודעים איך נוכל לשלוח לכם? בוודאי מה טוב. ויעזור השי"ת שבקרוב נקבל בשורה טובה, כי זהבה וחנוך נתקשרו בקשר התנאים עם בחירתם הטוב. אזי יהיה ריפוי לבשרנו ושיקוי לעצמותינו. ובמהרה יבוא משיח צדקנו.
דברי אביכם דו"ש וחפץ בהצל' לנצח. יעקב יוסף הערשטען.
פ"ש לכל הקבוצה, ובפרט לכל יודעי ומכירי.
למעלה


בעזה"י, יום שהכפיל כי טוב, כ"ה שבט תרצ"ו (כ"ה שבט תרצ"ו ‎18.2.1936)
כשמש אשר תזרח בצהרים, כן תאיר לכם בכפליים, בבריאותכם ובהצלחתכם וביראת שמים, לבני ולבנותי היקרים והנעימים, הלא המה: משה, מלכה, חנוך, זהבה, ישראל, לאה. כלם יהיו ברוכים, ובכל מעשה ידיהם יהיו מוצלחים, א"ס.
בשפתי רננות ובקול נעים, אתן תודה לד' הטוב על החיים והשלום אשר אתנו, ועל הטוב והחסד שגמל אותנו. לקבל כעת המכתב מאתכם, שנשלח באחריות, אשר בו רצוף אהבה בגלילות יד כל אחד ואחד, אשר דבריכם הנעימים היו לנו שיקוי לעצמותינו ורפוי לבשרינו. וטעמנו בהם טעם מפירות א"י, אשר החוב מוטל על כל איש ישראל בחמישה עשר בחודש הזה, לברך על הפירות מא"י.
והנה אנחנו מודים ומברכים אתכם, וגם תח"ג לכם על אשר קיימתם הבטחתכם אלינו, לכתוב לנו בכל פעם פ"ק. וקבלנו ממשה וממלכה ומזהבה ומחנוך, אשר כבר כתבתי התשובה ע"י פ"ק, ומסתמא קיבלתם. וזאת בקשתי מכולכם, לבל יהיו לכם שום תרעומות עלי, שלא כתבתי לכל אחד ואחד בפני עצמו, רק בכללות אדבר אליכם. ותבינו בעצמכם, כי אין בכלל - אלא מה שבפרט. ואב אחד לכולכם. וגם זאת - אם לפעמים יהיה עכוב במכתבינו אליכם -אזי לא תחשבו שום מחשבות שונות ח"ו. רק תדונו לכ"ז (לכף זכות). כי טרדות הזמן וההצטרכות המוטל עלי ועל אמכם, המה גרמו לזה. ולפעמים מוטלת האשמה על הפאסט - כאשר כתבתם בעצמכם.
ועתה באתי להודיעכם, כי בשבוע העבר קיבלתי פ"ק מבני שמואל נ"י, וכותב לי בזה הלשון, כי קיבל ידיעה מדוד וויניצקי, כי בפעם הזאת ישנה אפשרות ליתן לו סרטיפיקאט לא"י. רק בתנאי שיכניס לבנק ארצי-ישראלי סכום של ‎250 ליטרות, שהם לערך ‎250 אלפים לעי, ולהיות מונחים שם עד בואו ארצה - ואז יחזירם לו המעות בשלימות. ועד חודש ימים עליו להכניס המעות הנ"ל. ומחמת זמן קצר כזה - אין באפשרותו לאסוף הון כזה, ולמכור כל נכסיו בבת אחת. על כן היה מוכרח לנסוע ליעדיניץ, ושם לקחו על עצמם לאסוף בשבילו ‎50 פונט. וגם חמיו יתן לו ‎50 פונט. ועל שאר המעות - יעזור לו השי"ת שיצליח בכל אשר יפנה, ושיוכל לעלות בקרוב, ולהיות שם בדרך תורה ועבודה בקרב ישראל, ולהרגיל את זרעו בדרך התורה והיהדות, וללמד אותם כלימוד שלמדו לנו אבותינו. ואז ישמח לבי גם אני. אכי"ר.
ועתה אשיב לכם בעניין חליבת הפרות בשבת ויו"ט. ואין ועתה אלא תשובה - כי כפי הנראה במכתב בני ישראל יח', כי כבר ח"ו חללתם את השבת. ואוי לאזניים שכך שומעות, שבארץ ישראל - אפילו בדרך תורה ועבודה - יהיו נכשלים ח"ו בחילול שבת, אשר שקולה שבת ככול התורה כולה. ומחמת שאפשר שאין לכם בקבוצה ש"ס ופוסקים, ע"כ מוכרח אני להעתיק קצת מגמרא והש"ע בדיני שבת ויו"ט.
בגמרא "שבת" דף צ"ה איתא: "תנו רבנן - החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת - שגג בשבת - חייב חטאת. הזיד ביום טוב - לוקה ארבעים וכו'. אתא שאיל בי מדרשא, אמרו ליה: חולב חייב משום מפרק. ופרוש רש"י ז"ל - כמו מפרק משאוי, שפורק אוכל ממקום שנתכסה בו, והוי תולדות דש. וכן איתא ב"חיי אדם": החולב - חייב משום מפרק, דבהמה הוי נמי גדולי-קרקע, לעניין זה - אם חולב לשתיה חייב, ואם חולב לתוך קדרה של אוכלין עד שנבלע תיכף באוכל - יש מחלוקת אם חייב. ולעניין חליבה ע"י נכרי - איתא בש"ע הלכות שבת סימן ש"ה: מותר לומר לאינו יהודי לחלוב בהמתו בשבת, משום צער ב"ח (בעלי חיים), שהחלב מצערה. והחלב אסור בו ביום. וי"א - שצריך לקנותו מן האינו יהודי בדבר מועט, שלא יהא נראה כחולב לצורך ישראל. ולחלוב הפרות ביו"ט - איתא בש"ע הלכות יו"ט סימן תק"ה: בהמה שהיא עומדת לאכילה ורוצה לחלוב אותה לאכול החלב, אם לקדירה שאין בה אוכלין - אסור. ואם יש בה אוכלין - מותר. וכגון שבא החלב לתקנו, או שיש בה פירורין והחלב נבלע בהם. אבל החולב כל צאנו לא התיר - מפני פרוסה שנותן בכלי. המ"א כתב על "עומדת לאכילה": "אבל בהמה העומדת לגדל ולדות - ה"ל מוקצה, ואסור בכל עניין. והרמ"א ז"ל כתב בהגהה: "ונכרי החולב בהמה ביום טוב וישראל רואהו - יש להקל. אך נהגו בו איסור, ואין לשנות. מיהו ביו"ט של גלויות מותר. מכל זה תבינו בעצמכם, כי אצלכם החילול שבת בכפליים.
א - מה שיהודי בעצמו חולב. ב - שהפרות עומדות רק לחליבה.
ג - לחלוב לקערה שאין בה אוכלין. ואין אני יודע איך נתפשט בארץ ישראל זה המנהג הרע ח"ו. ובטחוני חזק, שבוודאי בכל עוז ותעצומות תראו לחלוב הפרות ע"י נכרי, הן בשבת והן ביו"ט. והשי"ת יצליח אתכם בככ"י, בכל דרכיכם, ולא ישמע אצלכם שום צימצום. כמו שכתב לי בני הנ"ל. רק הכל יהיה לכם בהרחבה ובל"ג.
דברי אביכם יעקב יוסף שו"ב גרשטיין.
ועל שאלתכם אודות אחותכם מרים תח', מוכרח אני להגיד לכם, כי מעת שנסעה מאצלנו לביתה - לא היה לנו שום תענוג ממנה - הן מפרנסה והן מהבריאות. כי חוץ מזה שהיא בעצמה לא היתה בקו השלימות והבריאות, עוד היתה צריכה להיניק את בנה הקטן חיים לייבילי, אשר היה ג"כ חולה ר"ל. ובכל פעם הייתי מוכרח לשלוח לה הן מעות והן מלבושים הנצרכים לגופם. ופתאום נחלה ג"כ בנה הערשילי יח'. וכשנתוודע לנו - אז אמכם ת' נסעה לשם, ומצאה כי בעזה"י מצב הבריאות של מרים ובנה הקטן הולך לטוב. רק לקחה את הערשילי, ונסעה עמו לטשרנוביץ להדאקטיר (לרופא). ולא היתה שם - רק יום אחד, אצל סאסיו. ולקחה שם הריצעפטין (מתכון לרפואה). ובוודאי נתפזרו לי כמה מאות לעי ע"ז. אך תודה רבה לד', כי זה שני שבועות שבאה אמכם עם הערשילי לכאן, ומצב בריאותו הולך בטוב. וגם לומד אני עמו אותיות ונקודות. והיום קבלנו מכתב ממרים, וכתבה לה כי כעת ב"ה יש לה תענוג ונחת הן מבנה הקטן, והן מבתה רחלי. כי חכמים המה. אכי"ר.
ועל שאלתכם על החורף והפיגאדי, איך כעת אצלנו - ע"ז אוכל לכתוב לכם, כי אלוקים בגימט' (בגימטריה) ה' טב"ע -הוא מוליך הטבע. כי תיכף אחר הימים טובים, היו קרירות גדולים ושלג - עד ימי חנוכה. ואח"כ היו ימים חמים ומטר בכל פעם. וכעת מיום חמישה עשר (בשבט) נעשה שלג גדול וקור גדול. אך תודה לד' כי בבית אין אנו מרגישין מזה כלום, כי יש לנו עצים ב"ה לרוב.
וגם מה שכתבתם, כי כתבי העתונים כותבים לכם, כי בבאסיראבי יש חוסר ורעבון גדול - ע"ז אוכל להודיע לכם, כי ב"ה אצלנו היו רוב תבואות ורוב פירות. אך בשלושה א יזדין אצל קעשינב - שם היתה שנת בצורת. וקבלנו כאן מכתב מקעשינב לשלוח להם עזרה בשבילה רעבים. ואני וגיסי ישראל קבצנו כאן אלף לעי ושלחנו לשם. וגם הפרימאר הלך ליהודים וגם לנכרים, לקבץ מכל אחד נדבת לבו לשלוח לשם. אך אין אנו יודעים אם היהודים הרעבים שם לקחו מזה חלקם.
וגם זאת אוכל להודיע לכם, כי היו אצלנו שני "מגידים". אחד מ"קרן תל-חי" מזשאביטינסקי (מז'בוטינסקי), ושפך בוז וקלון על קרן-קיימת, לא נתתי לו שום מעות. ואחד היה מקרן-קיימת, והלך עם שוואייבילמאן לקבץ מעות, ונתתי לו ‎118 לעי. השי"ת יתן לי ולאמכם שלימות הבריאות, ופרנסה ברווח ובהרחבת הדעת, וכל ההכנסה שלי תלך רק לדברים אשר נקבל תענוג ונחת מזה, הן מהדברים הנוגעים אל הגוף, והן מהדברים הנוגעים אל הנשמה. ואז יהיה "אשרינו ומה טוב חלקנו" אכי"ר.
והנה אוכל עוד להודיעכם, כי נמצא אצלכם במושבה רחובות בחנות שלמה קאשילעביץ, אברך אחד, שמו חיים-פסח. והוא היה כאן אצל ש"ב ______ , ונתן לי אדרעסו שלו כדי לכתוב לכם, שתוכלו לקבל מאיתו הפ"ש לכם, אשר שלחתי על ידו.
דברי אביכם, אשר נפשו קשורה בנפשיכם, ודורש שלומכם בכל עת וחפץ בהצלחתכם כל הימים, ומצפה לישועת הד' בכלל כל ישראל - יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
פ"ש מעומקא דליבא לכל בני הקבוצה, ובפרט לכל יודעי ומכירי, ולכל המחותנים וש"ב הנמצאים בא"י.


למעלה


בעזה"י, יום שהכפיל בו כי-טוב לסדר "ואתה תצוה" תרצ"ו, קלישקוויץ.
(ט' אדר תרצ"ו ‎3.3.1936)


אורה ושמחה וששון ויקר, והנני דובר שלום לכל זרעי. הלא המה: משה, מלכה, זהבה, חנוך, ישראל, לאה כולם יעמדו על הברכה, ברכות הורים ומורים. הנה כאשר אמרו חז"ל "משנכנס אדר מרבים בשמחה", וגם ימי הפורים ממשמשים ובאים, שהם ימי משתה ושמחה.
רב תודות לד' על גודל השמחה שנתן בלבנו, בעת קבלת הפ"ק ביום ש"ק העבר. וקראנו לשבת עונג, בראותנו גלילות יד כלתי- הנחשבת כבת בדבריה הנעימים מעומק לבה, שברצונה ג"כ למלאות חובתה אשר כבר קיבלו עליהם זרעי שיחיו שכל אחד ואחד יכתוב לנו פ"ק להחיות את נפשנו, ולהודיענו מכל חמדת החיים אשר אתכם. וכולכם קיימתם את דבריכם, וגודל ת"ח לכם. ובפרט כעת, אשר בהפ"ק נרשם ג"כ חתימת יד חביבה הוא בני ישראל, וגם חתימת הזוג אשר ממקומות רחוקים נזדווגו בלבות קרובים הוא בני משה עם בחירת לבו מלכה. ובקצירת האומר בדבריהם טעמנו טעם מגדנות. ואף כי בתי זהבה ובני חנוך לא באו עה"ח הלא בתנו לאה כתבה לנו בהפ"ק, אשר כולכם ב"ה בשלימות הבריאות. ובוודאי אין להעלות על הכתב גודל ת"ח אליה.
ועל שאלותיכם מבריאותנו הטוב הלא כתיבת ידנו תעיד עלינו. יתן הד' להתמיד בריאותנו, ולקבל בשורות טובות, ותענוג ונחת מכל זרענו, כאשר בירך אותי מח' מבאטאטשאן, בהפ"ק שקיבלתי היום, ג"כ בבשורות מז"ט, שבנו יודיל נתקשר בקשר האירוסין עם בחירת לבו מבאקירעסט, בשעה טובה.
ואודות שאלותיכם ממזג האוויר שלנו, כבר כתבתי לכם במכתבי אשר שלחתי לכם באחריות, ומסתמא אקבל תשובה על על מה שכתבתי שם. ובפרט להודיעני אם אין לכם עוד שום מחסור ח"ו, כאשר נזכר בהפ"ק הקודם. ודבר חידוש אודיע לכם, כי מקודם שבת הסתיו והכפור עבר. ואתמול בלילה היו זיקים ורעמים, וגשם גדול. והיום היה השמש חם.
וכעת אוכל להודיע לכם ג"כ, כי ה"קאוויאר" (שטיח לקיר) כבר נגמר בטוב, וה"קילאם" (שטיח לרצפה) מונח בארגז, ואקוה לד', כי יהיו לכם לנחת, מתנת הורים.

ומעניין עליית אחיכם שמואל עוד לא נודע לי בבהירות איך ומה. ואסיים בטוב, כי בריאות נכדי הערשילי הולך וטוב.

דברי אביכם דו"ש וחפץ בה"צ כ"ה, ומצפה לישועת הד' בככ"י יעקב יוסף גרשטיין.
למעלה


ב"ה, יום א' לסדר "ויקהל משה", כ"א אדר תרצ"ו, קלישקוויץ.

(פר' ויקהל-פקודי, כ"א אדר תרצ"ו, ‎15.3.1936)

כונן בתבונה שמים, הוא יתן שפעת ברכה וחיים, לזרעי היקרים והנעימים, הלא המה ילדי שעשועים: משה ומלכה, זהבה וחנוך, ישראל ולאה. על כולכם חסדים טובים ורחמים תופיע, ובקרוב העת הטוב תגיע, ואור חדש עלינו ועכ"י (ועל כל ישראל) הד' יופיע, ואז ישמח לבנו ותגל נפשנו בד' המושיע.
הנה מעומק לבבי אביע רננה, זמירות ותשבחות להדר בנהורא, על החיים והשלום אשר אתנו שורה. ועל הטוב והחסד שגמל אותנו, לקבל ידיעות טובות, מזרעי אשר מעבר לים המה, כי קבלתי השני פ"ק מבני משה ומבני ישראל, אשר נכתבו בתחילת חודש שמרבין בשמחה, ושניהם כאחד טובים, אשר דבריכם הנעימים, והפ"ש מכל הכנופיא שלכם, היו למשיב נפשינו.
ומה שכתב בני משה, כי לבכם דוי עלינו, שעזבתם אותנו גלמודים ויחידים בבית תאמינו לנו, כי אין לנו שום תרעומות עליכם ח"ו, אדרבה, אנו מודים לאל, אשר אתם חיים בארץ החיים ובתורת-חיים, לא ח"ו כאלו הילדים במדינות רחוקות, אשר רחוקים מהורים ומורים בגופם ונפשם. וד"ל. אך אנו מבקשים מהשי"ת, כי יצליח את דרככם שם לחיים טובים ולשלום, בגשמיות וברוחניות.
וגם לנו יתן השי"ת בריאות טובה לרמ"ח אברינו ושס"ה גידינו, שאוכל לעבוד עבודתי בלי שום מכשול ורפיון ח"ו, ואמכם ת' תוכל להיות בעלת הבית ועקרת הבית בכל הפרטים. ולקבל תענוג ונחת טוב מכל זרעינו שיחיו. וישמח לבנו ותגל נפשנו.
וזאת אוכל להודיעכם, כי בשבת זה היה לנו אורח חשוב, הוא אחיכם ישעיו אשר בא אצלינו משמואל, אשר היה אצלו מעניין עלייתו, ואמר לנו, כי כפי הנראה תהיה עלייתו עם משהלי, אי"ה אחר הפסח. וכאן לקח פלאמין פאווידיל (פירות) וגם בצלים, והיום נסע בחזרה ליעדיניץ עם הסחורה. השי"ת יצליח את מעשיו. ושלחנו עמו המתנות אשר הכנו עבורכם, אשר יתן אותם לאחיכם שמואל, אשר הוא יהיה אי"ה שליח להולכה. אך בקשת בני משה לשלוח לכם חומשים עם "אור החיים", לא מלאתי עוד, מחמת שני טעמים: א כי שעתא דחוקה לי כעת לקנות חומשים. ב כי אין זמן עבורי לנסוע לטשערנוויץ כעת. אך בדעתי לשלוח החומשים שלי. ואף כי אינם חדשים מאד, יש בהם ל"ד פירושים, ואני אלמד בחוקים שלי, שיש בהם ג"כ אוה"ח וכלי יקר.
ומה שכתב לי בני ישראל, שיש לכם היתר לחלוב הפרות על דייסה אמת, שכן הוא דעת הרמב"ן והרשב"א, אך הרשב"א בעצמו כתב, וז"ל (וזה לשונו): "אלא שהגאונים הורו לאסור ולהם שומעין".

ומסתמא קיבלתם מכתבי הרחב הנשלח באחריות, וגם אח"כ פ"ק, ואני מצפה תשובה עליהם. מאחותכם מרים קבלנו פ"ק , וכתבה לנו ששלחה לכם מכתב. השי"ת יעזור לה בכל הפרטים. הערשילי הוא אצלינו ב"ה, בשלימות הבריאות.
בימי הפורים, בוודאי נכסוף נכספנו להיות בצוותא חדא עם אהובי נפשינו, אך תודה לד', שלא היינו בעגמת נפש ח"ו. וגם הנערים אשר היו בדמות ענייני פורים (התחפשו) רקדו בביתי עם כ"ז, ושמואל בן דודכם ישראל היה המלכה.
יעזור השי"ת לקבל את חג המצות בכשרות ודיצות.
אביכם, המצפה לישועת ככ"י יעקב יוסף גרשטיין.

למעלה


 25.5.36

בעזה"י יום ב לסדר נשא את ראש  ד סיון תרצו

שפע חים וברכה עונג וגם שמחה ורוב שלום מאדון השלום, אל כבוד בני ובנותי את מעלתם אין לספר בשפתי הלא המה משה ומלכה זהבה חנוך ישראל ולאה כלכם תהיו ברוכים בברכת אבות בכלל כל ישראל

---- אתמול קבלנו הפ"ק מבני חנוך מיום כא אייר וכבר קבלנו ג"כ----------- ובודאי תח"ג לכם על אשר אתם שמתם  לבכם לפקוד אותנו בכל--- בפ"ק. בפרט בעת הזאת אשר נמוג כל לבב ישראל מן בשורות לא טובות ר"ל יתן הד' שנקבל בקרוב בשורות טובות -----------

אודיעכם כי עוד על שבת קודם ל"ג בעומר אמכם ת' נסעה ליעדניץ -------- לאדמ"ור שליט"א  לקבל ברכת אדמור עלינו ועל כל זרעי בבככ"י רוחניות ובגשמיות. ומשם נסעתי ג"כ ליעדיץ לשבת ב"ה ב"ח (בהר בחוקותי) הינו בצותא חדא עם הורי היקרים ועם אחיכם שמואל עכב"ב (עם כל בני ביתו) ואחותכם מרים עם זרעה. ובוודאי גרמנו לשבת לעונג.  יתן הד' שהשבת ישפיע עלינו כל טוב סלה. שנוכל לראות ולהראות בלב שמח. ועכ"פ לשמוע מכל אהובינו וכל ישראל רק עונג ונחת. ביום א' הינו כולנו אצל אחותכים סעריל תחי' ושם הצטלמנו כולנו יחד עם הורי היקרים ועוד פעם הורי לבדם. וביום ב' באה ליעדניץ גם אחותי סעריל לראות אותנו וביום ג' קבלנו ברכת הפרידה משמואל ומכל ב"ב וברכנו אותם שיעלו לשלום לא"י  למחוז חפצם ושם יצליחו בכל המובנים בנפשיות ובגופניות ולראות------- בלב שמח עשות אותו שלח מצוה ליתן מעה צדקה אצלכם -----------  שליח ---- להם שום היזק ח"ו על הדרך . אך זאת לידע בבירור עם נסיעתם לא היו באפשרות. וכפי הנראה יבואו אי"ה תיכף מחר --------- בשעה טובה ומוצלחת עם נכדי משה שיחי'. וזאת מבקש מכם להודיע לי אם היו לכם בימים ההם איזה ידיעה מאחי משה אהרון.

ועתה באתי להודות לד' הטוב שבנו לשלום לביתנו בלי שום מכשול הן בדרך והן בבית. השי"ת יתן לנו בריאות הטוב בתמידות ולשמוח כל טוב סלה.

וגם מסתמה אחותכם מרים עם זרעה בתה רחל עם בנה חיים לייבלה יבואו לכאן -- -- . ונכדי הערשיל כעת אצלנו השי"ת יתן לנו גשמי ברכה.

מאת אביכם דו"ש והצל' יעקב יוסף גערשטיין.

גם מודיעכם כי קבלנו פ"ש מכם ביעדניץ ע"י איש אחד שמו גלמן וקבלנו אצלו הקערה והטישטכיל ונתנו אותם בניאווסעליץ בבית מחותני היקרים והאהובים והיו למשיב נפשם.

פ"ש לדבורה ללובה ולכל הקבוצה.

פש לכם יקירי ממני ומכבב אביכם המברך אתכם. ודרשו נא בשלום מאירקא שיה' בעבורנו. ממני המנשק אתכם משה אלקיס.

 כד סיון תרצ"ו  14.6.36

ב"ה יום א' כד מיום לסדר אשר יבחר בו יקריב אליו  קלישקוויץ

שלום וישע רב אל כבוד בני ובנותי היקרים והאהובים ---

אודיעכם כי הפ"ק שלכם מערב שבועות קבלנו ובוודאי גודל ת"ח לכם על טוב לבכם גם כי בעת הזאת אשר אתם בעצמכם מוכרחין להשיב את נפשותיכם בהתחזקות ---- אזי גם אותנו תעלו על לבבכם לחזקנו ולאמצנו בדברים טובים. אמנם אנו בעצמנו אף כי תקותנו חזקה בד' הטוב כי בקרוב יעזור לכם ישועה בכל הפרטים בכלל אך אין אנו יכולים לתת מרגוע לנפשותינו עד אשר יעזור השי"ת הישועה ונקבל מאתכם מכתבים טובים כי יושבים אתם איש תחת גפנו ותחת תאנתו בלי מורא ופחד ח"ו ולא תצטרכו להיות נע ונד איש מקומו לבקש עבודה. אז ישמח לבנו ותגל נפשנו אכי"ר.

ומה שכתבתם כי לא קבלתם מאנו שום פאסט הלא כתבנו לכם פ"ק כי הייתי על לג בעומר אצל אדמו"ר שליטא וקבלתי הברכות עבורנו ועבורכם. ואני ואמכם היינו ביעדניץ לקיים מצוות כיבוד אב ואם ולהשיב את נפשנו בצוותא חדא עם בני ובנותי בני שמואל עם ב"ב ולקבל מאתנו ברכות הפרידה שיה' עליתם לשלום. אך בשבוע העבר קבלתי ממנו פ"ק כי יש לו עיכוב בעליתו מחמת השמועות לא טובות מא"י. ובוודאי יש לנו יסורים גדולים מזה השי"ת ירחם שישמע מערי יהודה ומחוצות ירושלים קול ששול וקול שמחה ויה' עליתם לשלום בלב שמח ובנפש חפצה ושם ימצאו ענג ונחת בנפשיות ובגופניות בישועת ככ"י

ועתה באתי ליתן שבח והודיה לד' הטוב על החיים והשלום אשר איתנו וד' יתמיד את בריאותנו הטוב ולשמוע ולראות נחת טוב בכל זרעי וזרע זרעי ובוודאי גם בכלל בתי מרים עם שלשת ילדיה הנמצאים כעת אצלנו בשי"ת יעזור שתוכל להיות בביתה בשלום ושלוה בבריאות הטוב ובפרנסה ברווח.

דברי אביכם המצפה לישועת הד' ודורש בכל עת יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

פ"ש לזהבה ולדבורה על חתימת ידם בפ"ש מלב עמוק -------


ב"ה יום ד ח"י תמוז לסדר "השיב את חמתי מעל ב"י " שנת רצות.                  (תרצ"ו  8.07.36)

הנני נותן את בריתי שלום לזרעי היקרים בקירות לבי נצמדים. הלא המה משה מלכה זהבה חנוך ישראל לאה כלם אהובים כלם ברורים. רבקה גערשטין (חתימת האמא נמצאת במאונך למשפטים אלה)

מכתבכם הרחב הנשלח באחריות קבלנו בשבוע העבר וב"ה תודה לכל אחד ואחד על טוב לבו להחיות את נפשנו ובריאותנו ועכ"פ כתב ידכם ועל גודל ההתחדשות והאמונה והבטחון שיש לכם בהשי"ת שיגאל אתכם ואותנו מצרותינו ולהיות עם ישראל בתורת ישראל בארץ ישראל. וכאשר קבלנו ג"כ פ"ק מהעלם אפרים מבעלז שהוא היה אצלנו זה יותר משני שבועות כדי לקבל פנינו ולברך אותו העליה לא"י. וכעת כתב לנו כי ב"ה בבוקרעשט מסדרין לו את הויזה ויש לו בטחון כי בקרוב ידרוך על אדמת קודש. יתן הד' שיבוא לשלום אצלכם כי באמת הוא עלם טוב בכל הפרטים.  היום קבלנו ג"כ הפ"ק מכם מיום ט תמוז ובוודאי היה לנו למשיב נפשינו והשי"ת ירחם שנזכה לשמוע בקרוב בשורות טובות מכם כי שלום ושלוה אצלכם ובכל מקומות ישראל ובתוכם ג"כ  אחיכם הוא בני שמואל וב"ב ונכדי משה לשמוע מהם שמועה טובה. כי זה יותר משלשה שבועות שקיבלתי ממנו פ"ק שכפי הויזה שלו יש לו פנאי להעליה ג' שבועות. ואחר קיבלתי פ"ק מיעדניץ וכתבו לי ברצון בני להיות עוד אצלי שקודם עליתו ולבסוף עד היום לא היו לנו שום ידיעה מה זה ועל מה זה. וכתבתי ליעדניץ ולא היה שום תשובה. השי"ת יעזור שיהיו הכל בטוב וכל  היסורים שלנו יהפוך לנו לששון ולשמחה כאשר בקשנו. אתמול יום התענית וכאשר התפללנו ואמרנו תהילים. וקבענו ג"כ תענית ביום ה' ה' (ראשי תיבות הלא הוא? ) תמוז שבקרוב יאמר הד' לציון קומה ויתן לנו ישועה ונחמה.

ואסיים בטוב כי תודה לד' בטוב על החסד שגמל אותנו עד עכשיו ונקבל עוד חסדים טובים לנצח.

ואי"ה שבת הבע"ל (הבא עלינו לטובה) דעתי להיות בחוטין לקבל הברכות מאדמו"ר שליטא מס"ג שבא מעיר ווין (וינה) והיו (שימו לב ללשון רבים כי אחיו היה איתו!) גם כן ביעדניץ השי"ת יעזור לנו. שבת שלום ומבורך.

דברי אביכם דורש וחפץ הצל' ומצפה לישועה בקרוב

יעקב יוסף גרשטיין

המשך המכתב ביידיש ע"י האם רבקה גרשטיין שחתמה בראש המכתב במאונך

למכתב המקורי הסרוק -לחץ כאן

 

 


ב"ה יום א' לסדר "כי תבוא אל הארץ "וכו' תרצ"ו (יב' אלול תרצ"ו , ‎30.08.1936)
כתיבה וחתימה טובה, ובארץ ישראל לשבוע מטובה, לזרעי היקרים הנאהבים והנעימים, הלא המה בלבי קשורים: בני שמואל עם ב"ב, ונכדי משה, משה, מלכה, זהבה, חנוך, ישראל, לאה שיחיו בטוב.
הנה כבר קבלתי הפ"ק מבני שמואל, מבואם לשלום לרחובות אצל אחיו ואחיותיו, ובוודאי היה למשיב נפשי. ונתתי תודה לד' ע"ז. אך מה עגמה עלי נפשי מידיעת כתבי העתונים מתל אביב ומשאר מקומות, וגם מרחובות. יתן הד' שלא ישמע עוד כזאת- רק יישמע בערי יהודא קול ששון וקל שמחה. ובטחוני חזק כי המזמור "לדוד ה אורי וישעי" שאנו אומרים כעת יקויים בנו בקרוב, כי גם במדינתנו וגם במקומות אחרים שיהודים נמצאים שם- צרכים לישועת הד', וגם למנוחה ושמחה בביתי. כי מאד מוטרד אני מאחותכם מרים ת' ומקול שיחת הילדים, ומבריאותם, ומעבודתי, עבודת השו"ב. כי זה שני שבועות אשר גיסי ישראל נסע מכאן לסאליניקי לשתות שם המים לרפואה, יעזור השי"ת שנהיה כולנו בשלימות הבריאות, ולהשמיע ולשמוע אך טוב זה מזה, בתוך כלל ישראל. ואזכה לראות בקרוב מכתב שלום מכם, בחתימת יד מכל אחד ואחד, ולקבל תשובה נכונה על מכתבי אשר כבר שלחתי לכם באחריות.
דברי אביכם, המצפה לישועת הד' בקרוב- יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.
פ"ש לכל הדורשים בשלומנו.

למעלה


בעזה"י, יום שהכפיל בו כי טוב תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה

(כח' תשרי תרצ"ו ‎15.09.1936)
שפעת חיים וברכה, בריאות והצלחה, לזרעי היקרים והאהובים, הנקובים בשמותם: בני בכורי שמואל עם ז' אלטא וזרעם שושנה, העניך, וחנן. משה עם ז' מלכה, זהבה , חנוך, ישראל עם ז' לאה, נכדי הקטן משהלי- כולם בקירות לבי נצמדים. כלם אהובים, כלם ברורים וכולם עושים רצון קונם והורים.
הנה כאשר ימי רצון הגיעו, אשר כל איש יביע שנה טובה בלב תמים, והד' מוסיף עוד אלף פעמים- גם אני אברך את זרעי היקרים בשפתיים. והשי"ת יברך אתכם מברכות שמים, ויכתוב ויחתום אתכם לחיים, בכלל כל ישראל הישרים והתמימים, לחיים טובים ושנות נעימים, ולראות בקרוב בנחמת ציון וירושלים.
ועתה באתי להודיעכם, כי כבר כתבתי לכם מכתב רחב באחריות, אחר זה פ"ק. ולבסוף לא ראינו עוד שום תשובה על אחד מהם, ולא קיבלנו מכם שום ידיעה, מעת שקיבלנו הפ"ק מבני שמואל, שכתב לנו בעת בואו לשלום.
וחץ מזה, אשר בכל פעם אנו רוצים לידע משלומכם הטוב, עוד לרבות בעת הזאת- בוודאי רבות מחשבות בלב איש וד"ל. השי"ת יעזור, שבקרוב אקבל מכתב מכם, בחתימת יד כל אחד, בידיעות טובות.
מיעדניץ, ב"ה היו לנו פ"ק טובים. יתן הד' שאזכה לראות ג"כ נחת טוב באחותכם- היא בתי מרים ת' עם זרעה היקרים והמחוכמים הנמצאים עוד אצלנו, ואפשר כל ימי החורף. השי"ת יתן לכולנו בריאות טובה, ולקבל תענוג ונחת זה מזה בישועת כל ישראל.
דברי אביכם- יעקב יוסף גרשטיין.

למעלה


ב"ה יום א' לסדר ואלה תולדות שנת יבוא קול מבשר קלישקוביץ    8.11.1936

חיים ברוכים ומתוקים בריאות והצלחה ושקטים בכל אשר יפנו לזרעי היקרים ואהובים כל אחד ואחד בקירות לבי נצמדים.

ת"ל בעד החיים והשלום יוסף הד' ליתן לנו בריאות הטוב בתמידות ונזכה בקרוב לשמוע ולהשמיע זל"ז בשורות טובות בנחמות ציון וירושלים.

אחרי דרישת שלומכם הטוב הנני להודיעכם כי מכתבכם הרחב אשר כאו"א (כל אחד ואחד) בא עליו בכתובים והתחלתו היא במוצאי יו"כ ונשלם בפ' נח קבלנו כבר וגם אח"כ קבלנו שני מכתבים דפוסים מבני העניך מתל אביב ובוודאי היו להחיות נפשינו. ותשח"ג (תשואות חן גדולות) לכל אחד מכם. ומה שלא זכינו לראות עוד שום מכתב מבני שמואל בוודאי לא מרוע לבו עשה זאת אך מסיבת וטרדת לבו ומוחו גרם זאת. השי"ת ימלא כל משאלות לבו לטובה הן בגשמיות והן ברוחניות.

ומה שלא כתבתי לכם תכף תשובה על מכתבכם היו ג"כ לא מסיבות טובות כי היו כאב לעצמות השדרה והשליות עד שהדוקטיר עשה מקמל. וב"ה אני הולך על רגלי לעשות עבודתי עבודת השו"ב . וגם אמכם תחי' מעת שעשתה הפמוונדאל ע"י שכל כך רצתה לסייע לי להגביה את הקעסיל[?] מדי נעשה לה איזה כאב בליבה ובשבוע העבר נסעה לנאובסליץ למחותנת היקר' ותהין בשם ג"כ אצל הדאקטיר ומסתמא בעזהי"ת תבוא בקרוב ברפוא"ש ונקוה לה' שיתן לנו שלימות הבריאות גם לאחותכם מרים עם זרעה האהובים שיחיו' ולקבל מכם ג"כ מכתב טוב שבאתם על הנחלה והמנוחה. ולבשר לנו בשורות מז"ט מבתי זהבה תחי' ומכל בנות אשר צריכות לעזר השי"ת.

ופליאה לי מדוע נכדתי שושנה ת' אשר היא אצלכם בקבוצה לא כתבה ג"כ על המכתב הנ"ל וגם זאת כי כבר כתבתי לכם פ"ק (פוסט קארד=מכתב) תשובה על הפ"ק מבתי מלכה ועל הפ"ק ממשה. ובקשתי להודיע לי מה שכתב לכם אחי משה אהרון וגם אדרעס שלו. אפשר אוכל לכתוב לו ג"כ מכתב. יותר אין להמשיך רק חיים ושלום.

דברי אביכם החפץ בשלומכם ומצפה לישועת הד' בקרב בתוך ככ"י   יעקב יוסף גרשטיין שו"ב

פ"ש מעומקא דליבא לכל הקבוצה ובפרט ליודעי ומכירי ולידידי אפרים סובלמאן. כי הגבאי מהקלויז יש לו תרעומת עלי מדוע לא מנעתי שלא ליקח הרמב"ם מהקלויז אמנם מובטח אני כי יותר מכאן תלמדו בו ואני נתתי מעות על קניית הרמב"ם  לידי הגבאי ע"כ לא רציתי למנוע הטוב מכם.

לסריקה של המכתב המקורי לחץ כאן
 


כט' כסלו תרצ"ז ‎13.12.1936

בעה"י ר"ח טבת חנכה, לסדר "ונפשו קשורה בנפשו" שנת קול מבשר יבוא. שלום וכט"ס לזרעי היקרים, הבנים והבנות, ולנכדי היקרים, כלם אהובים, בקירות לבי נצמדים, כלם גבורים ועושים רצון קונם והורים. כלם יעמדו על הברכה. הנה כאשר בימים ההם בזמן הזה, מנהג ישראל שהאבות נותנים לבנים מתנות חנכה, ולשמח את לבם בכל מילי דמיטב. לזאת באתי ג"כ בפ"ק הזה, לעשות חובתי ולברך אתכם בברכת אבות. ולהודיע לכם, כי ב"ה אנחנו חוסים בצל החיים והשלום. וזה בוודאי יהיה לכם למשיב נפשכם. ואנחנו מברכים את כלכם, כי תשבעו ענג ונחת בלבבכם. השי"ת יזרח שמש הצלחה עליכם, ושום מורא ח"ו לא יעלה עליכם, ובנקל ובנחת יהיו כל מעשיכם, וימלא הד' לטובה כל משאלותיכם, בבריאות טובה באריכות ימיכם ושנותיכם, ותזכו לראות בנחמות ציון וירושלים בימיכם. והשי"ת יזכנו ג"כ לראות בלב שמח אתכם.
ואב הרחמן יתן לבניו ג"כ מתנות חנוכה, ויעשה לנו נסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. והנה לע"ע אנחנו מחכים בכל יום ויום לבשורות טובות מכלכם בכלל כל ישראל, ובפרט מבני בכורי שמואל יח', ומכלתי הנחשבת כבתי לאה תח' כי כפי החשבון הגיע העת מהסוד. וגם מבתי זהבה תח'. וכבר כתבתי לכם מכתב רחב ריקימינדאט, וקודם לזה כתבתי לכם פ"ק, והודעתי לכם כי קבלתי ‎2 פ"ק, אחד מבני שמואל ואחד מבני משה אשר כתב עבור כלכם. ומסתמא אקבל אי"ה תשובה טובה. וכבר כתבתי לכם כי המכתב אשר נשלח לנו עבור בתי מרים ת' לא קבלנו. וזה שלושה שבועות שנסעה מכאן עם בני הערשילי ועם בנה חיים לייבילי, ובתה רחלי נשארה כאן. קבלנו ממנה פ"ק וכתבה כי טוב לה כעת שם. וכמו כן יעזור השי"ת על להבא ובוודאי אנחנו מבקשים ג"כ מהשית שיתן לה חיים טובים בבריאות טובה ותוכל להיות שם בשלום ובפרנסה טובה ובכט"ס. וגם אודיעכם כי קבלתי פ"ק מיעדיניץ מחותני היקר, בבקשה לבוא על החתונה. אך בוודאי אין בכוחי לעשות בקשתו מחמת כמה טעמים .כי גם עבודת השו"ב מוטלת עלי כעת ביותר.
השי"ת יתן לי ולאמכם בריאות בשלמות, ולקבל רק טוב כל הימים
דברי אביכם דו"ש והצ"ל כ"ה - ומצפה לישועת הד' בקרוב בככי"ל יעקב יוסף גרשטיין שו"ב


למעלה


בעזה"י, אור ליום ד', לסדר "שמעתי את נאקת בני ישראל", מבשר יבוא.

(פרשת שמות, ט"ו טבת, תרצ"ז, ‎29.12.36).

ששון ושמחה, ברכה והצלחה, חיים ומנוחה, מאדון המערכה, אל כבוד זרעי היקרים, אהובים ונחמדים: הוא בני משה ומלכה, חנוך וזהבה, ישראל ולאה, כולכם תהיו בריאים בחיי ענג ונחת.
הנה על הפ"ק של בני משה, שכתוב עבור כל החברה כבר כתבתי התשובה. אך על המכתב הנכתב באחריות, אשר בו כתב כל אחד ואחד בלשונו בדבריכם הנעימים עלינו. ובו היה רצוף ג"כ מכתב קטן מבני שמואל יחי', ופ"ש מזרעו שיחיו. וגם מכתב מידידי אהובי כמר אפרים סובילמאן. על כל הנ"ל לא כתבתי עוד שום תשובה. אך לא מרוע לבי, ולא מסיבות לא טובות ח"ו, עשיתי זאת. אך רעיוני לבבי אמרו לי בכל פעם להמתין לתשובתכם על מכתנו הגדול, אשר נשלח לכם ג"כ באחריות. וגם צפינו וחכינו בכל יום, לקבל בשורות מז,ט, כפי חשבון הסוד שכתב לנו בני חנוך, וכפי שכתבה לנו ג"כ בתי זהבה. אך כעת, אין בי כח עוד להמתין, ובוודאי יש לנו יסורים ג"כ מעכבת תשובתכם אלינו. ובפרט, כי אחזוני פלצות ובהלה בקראי במכתבי העתים (בעתונים), וגם במכתב שכתבה לכאן בתו של גיסי ישראל, מהנשמע בא"י. הן מהרוחות וגשמים שהיו אצלכם, שגרמו כמה נזקים ומכשולים לעבודה, והן מהקמים עליכם עוד הפעם. השי"ת ירחם עליכם בתוך כלל ישראל. ומחמת כל זה באתי כעת לבקש מאתכם, להודיע לנו מכל חמדת החיים אשר אצלכם. היינו: ממצב בריאותכם הטוב, ומעבודתכם בפרטות, וגם ממצב הכללי בא"י.
ואודיעכם, כי קבלתי פ"ק מבני שמואל, שבשעה טובה ומוצלחת קנה איזה נחלה. ויעזור השי"ת, שתהיה לו ג"כ מנוחה. והשבתי לו ג"כ בפ"ק, בברכות הנובעים מקירות לבי. אך אין אני יודע היכן המקום של הנחלה: אם רחוק מאיזה ישוב? וגם מי המה המשפחות והחבריה השותפין, אשר המה בנחלה זו? השי"ת יעזור, שיהיה הכל בטוב.

ועתה אודיעכם, כי החיים והשלום ב"ה שלמים אתנו. ולדוגמא כי אמכם ת' עשתה שני קאלדריס חדשים (שמיכות). אך כשיעזור השי"ת, לקבל בשורות טובת מכל זרעינו שיחיו, בישועה על כל ישראל אז תתחזק ותתרפא כל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו, וישמח לבנו.

דברי אביכם, המצפה לשמוע כל טוב: יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

 למעלה