English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

מכתבי יעקב יוסף 1935

  פיענוח המכתבים כל המכתבים לפי סדר כתיבתם מפתח הנושאים למכתבי יעקב יוסף  
1934 1935 1936 1937 1938
 1932-3     1939 1940

19.5.35.jpg (87312 bytes) המכתב המקורי מ 19.5.35 19-5-35.jpg (39285 bytes) חזית המכתב מ 19.5.35

תוספת ביידיש של רבקה מירל

  פענוח המכתבים    
אין אנו יכולים להתעניין ולהתבונן להשיב לכם תשובה הן בעניין ישיבת בני ישראל עם ז' תחי' בקבוצה שלכם 17.2.1935    

תודה על שזרעי נמצאים בקבוצה של תורה ועבודה, בפסח יקבע זמנה של חתונת ישעיהו.

12.3.35

   
       

ישעיהו ומניה באו בפסח ועשו מסיבה לקראת החתונה שתהיה אחרי ל"ג בעומר. אברהם שכטר מתחתן.

26.3.35

   

עיכוב בחתונת ישעיהו . הרב אליעזר הגר נוסע לא"י . ( מכתב ראשון נחתם גרשטיין )

19.5.35

   

שואל על חיי התרבות בפסח , מסכים לקביעת מושבו של ישראל בקבוצה.

10.6.35

   

מז"ט לאירוסי משה ומלכה בתי מרים עומדת ללדת , וישעיהו ומניה...אפרים סובלמן לזהבה ?

9.7.35

   

קבלת ברכות מהאדמור לנישואי ישעיהו ומניה , בקרוב תלד מרים זש"ק (זרע של קדושים ).

30.7.35

   

מרים ילדה את חיים לייב . ישעיהו ומניה נסעו לשאוף אויר צח . גילו של אביו יונה וגילו שלו.

15.8.35

   

ישעיהו ומניה רוצים לעשות הכשרת חלוצים . אנשי האגודה אומרים שישראל רימה אותם.

18.9.35

   

הולדת שמשון לל"א וביילה . ביקור אצל האדמו"ר . טרדות יום יום וטרדות אצל מרים.

21.10.35

   

מז"ט למשה ומלכה לחתונתם . האתרוגים נאבדו ע"י הרשלה . פדיון הבן לשמשון ." גם אבי היה מרקד"

14.11.35

   

עצות טובות למשה ומלכה . עושים קידוש בבית הכנסת.

22.11.35

   

עוד על סעודת פדיון הבן והנוכחים בה . אודות מסחרם של ישעיהו ול"א .מז"ט לחתונות במשפחה.

26.12.35

   

 

 

 

 


יד אדר א' תרצ"ה   17.2.1935

ב"ה אור לסדר תשא את ראש ב"י   פורים קטן תרצ"ה קלישקוויץ

כאור בוקר יזרח שמש ההצלחה ובכל פינות וחוץ הברכה

אל כבוד זרעי האהובים והנעימים משה העניך זהבה ישראל ולאה יתן הד' שתתמלא לנו כל משאלותינו לטובה ולשמוע מכם בכל פעם רק בשורות טובות וכל תשוקתנו וצימאון נפשנו יתמלאו לנו בעונג ונחת ולראות בנחמת ציון וירושלים בתוך כלל ישראל.

הנה מודיעכם כי מכתבכם אשר כתבתם בשותפות אלינו עם אהובנו המחותנים מנאווסליץ  כבר קבלנו בוודאי רב תודה לכם על אריכות בדברים שכתבתם אך עוד קודם קבלת המכתבים כתבנו לכם ג"כ מכתב רחב וכאשר אחיכם ל"א יחי' הוא אצלנו על שבת כי היו מקודם על שבת בבאטישין עם ז' היא כלתי ביילה תחי'. ומחמת שהיו בעת ההיא קור גדול לא היו יכולים לחזור לביתו תיכף אף כי כלתי תחי' עשתה לה בשם פאלאטאה ?טובה עכ"ז לא היו באפשרות לנסוע ליעדניץ ומחמת מסחרו של בני יחי' היו מוכרח לנסוע מבאטאשין לטשערנווויץ ושם ליבו לב"מ אצלנו לראות בשלומנו ג"כ. וראה את המכתב שכתבנו לכם ואמר שהוא רוצה ליקח המכתב אצלו כדי שהוא יכתוב ג"כ איזהו דברים לכם. והוא יניח המכתב על הבי דואר, לבסוף בשבוע העבר קבלנו מכם מכתבכם אשר נשלח אצלנו לקלישקוויץ ולא מצאנו בו שום רמז שקבלתם את מכתבינו ואפשר נאבד על הפאסט. ע"כ שלא לגרום לכו ח"ו יסורים גדולים אכתוב לכם כעת הפ"ק הלז כי בזמן גרמא לנו כעת כי אין אנו יכולים להתעניין ולהתבונן להשיב לכם תשובה הן בעניין ישיבת בני ישראל עם ז' תחי' בקבוצה שלכם והן בעניין זיווג של בתי זהבה תחי' אשר אנו מצפים בכליון עינים ח"ו. והסיבה למה נמנעת לכתוב לכם באריכות כי בשבוע העבר היתה אצלנו אחותכם מרים תחי' כדי לקבל בכאן את בריאותה הטוב ולבסוף הולך בכאן המחלה גרופה ר"ל וגם מזלין אצל הילדים. ונכדתי רחל תחי' ג"כ ---------- אך תודה לד' כי המחלה כבר עברה והמזלין  ג"כ ב"ה עברו בטוב.

ואודות העלי' של אברהם יחי' עם בחירתו עוד אין אנו יודעים מה לכתוב לכם. וכעת שקבלנו מכתב מחוטין כי היו הטשערנביץ אברהם עם המחותן ושם הבטיחו להם כי בעוד ארבעה שבועות יהי' להם העלי'. יתן הד' שלא יהי' להם עוד שום עכבה. וכבר ידוע לכם כי החפצים הנשלחים לכם המה תחת ידם וגם כבר נתתי עבורם שכר עברת הדרך.

אביכם הדורש וחפץ בהצלחתכם ומצפה לראותכם בכל טוב. יעקב יוסף הערשטין.

פ"ש לכל הדורשים בשלומנו ובפרט בשלום בן מחותני מאיר יחי'

תדעו כי קבלתי מכתב מהרב מירושלים וכתב לי פ"ש מבני העניך שהיה אצלו ונהנתי מאד. השי"ת יעזור לי שלא אבוש בעה"ז ולא אכלם לעוה"ב א"ס.

פ"ש לכם מגיסי ישראל


בעזה"י, יום שהוכפל בו כי-טוב לסדר "ויקרא ה' אל משה" ז' אדר שני, שנת תרצ"ה קלישקוויץ.
(ז אדר ב' תרצ"ה ‎12.3.1935)

חיים וברכה, שלום והצלחה, מאדון המערכה, אל כבוד זרעי היקרים, מפז ומזהב אדרכמונים, אשר שמם מפארים: משה, גאלדע, העניך, ישראל, לאה שיחיו וישיגו ארחות חיים, ויזכו לראות בטוב הד' בארץ החיים, בנחמות ציון וירושלים אכי"ר. הנה מכתבכם הגדול והרחב אשר נשלח אצלנו כריקימאנדאד (בדואר רשום) קיבלנו לנכון, ובתוכו רצוף גם הפ"ק, מבני העניך. וקראתי פעמיים ושלוש את דבריכם היוצאים מקרב לבכם בלהבות אש, בתרעומות גדול עלי ובפרט על אמכם על דברינו אשר כתבנו לכם בלי השכל ודעת, להבין חיי הקבוצה. ובני משה יחי' כותב, כי הדיבורים שלי היו לו כמו "ויחד", וגם קורא לכל עם ישראל ובכללם אפילו החסידים ואנשי מעשה, אך שאינם חיים בחיי קבוצה המה "עובדי אליל כסף" ח"ו. וגם בני העניך כותב, כי יש להם מדת-סדום, שאומרים "שלי-שלי"… ואף כי יש לי להשיב עוד הרבה דברים, אך אקיים בעצמי מאמר חז"ל "סייג לחכמה שתיקה". ובפרט, כי באמת אני אומר מזמור לתודה לד', על הטוב והחסד שגמל אותי, שזרעי הנחמדים המה בקבוצה של תורה ועבודה ובפרט בארץ ישראל, לא בארץ פערו (פרו בדרום אמריקה) וגם לא בקבוצה של קאמוניסתן (קומוניסטים), האומרים ג"כ "שלי- שלך ושלך-שלי", אך לא בדרך התורה. וגם בני ישראל כותב, כי ראה קבוצה, שאם הבנים אינה רוצה לאכול אפילו פת בגם! (לא רוצה לאכול את האוכל שלהם, כי אינו כשר). ובזה תבינו בעצמכם, כי אין אני יכול לחוות דעתי, היכן תהיה ישיבת וקביעות בני ישראל, עם ז' לאה ת', אפילו להיות בודדים. כי בוודאי ראוי ונכון להיות בצוותא חדא עם חבורת תורה ועבודה, ולשבת אחים גם יחד. ובפרט כי כבר מצא אשה מצא טוב. ואבקש מהשי"ת, שבקרוב ישלח לכלכם זיווגים טובים. ואז תוכלו להבין, כי אין כוונתי, שמעבודה והרווח שלכם, שיהיה צרור הכסף בידכם רק שיהיה לתכלית הטוב. ואין טוב אלא דרך התורה, שנמסר לנו מחכמז"ל. וד"ל.

ועתה באתי להשיב לכם, אודות החתונה מאחיכם ישעיו יחי', כי מסתמא קיבלתם הפ"ק, שכתבתי לכם קודם קבלת מכתבכם הנ"ל. כי אצלנו היו קרירות גדולה עד היום, וגם החולי גריפא (שפעת) אשר היו אצלנו ר"ל.וב"ה כל זה עבר. אך הזמן גרמא, כי לא היה עוד באפשרויות לדבר מעניין החתונה. וגם כעת אחותכם מרים ת' היא אצלנו, אשר צריכה לעזר השי"ת בכל האופנים, שתבוא בקרוב לשלימות הבריאות ולפרנסה ברווח, כי שעתא דחוקא לה טובא.(שעתה דחוקה לה מאד,יש לה הרבה צרות…) ג"כ אי אפשר לנו בעסק החתונה. ואף כי היתה לנו ידיעה מיעדיניץ, כי בני ישעיו עם כלתו מאניקי עשו להם כמה מלבושים, אשר ראויים להיות מלבושי החתונה. עכ"ז מוכרחים אנו להמתין על הזמן הטוב. רק זאת נעשה


הסכמה בינינו כי ישעיו ומאניקי יבואו אצלנו על פסח. ואז בעזר השי"ת, תהיה הגבלת זמן החתונה בשע"ט.
וכעת, אני מברך אתכם בברכת מז"ט, על הולדת הילדה מבת גיסי ישראל, יענטא תחי', אשר נתקבל פ"ק מחתני. וכותב לנו כד"ש. ואודות עליית אברהם עם בחירתו אין לנו עוד שום ידיעה מזה. רק שמעתי, מחמת כי גם מחותנו הוא עזריאל קאניר מנאוויסעליץ רוצה עם כל ב"ב ג"כ לעלות, ועבור זה, יש לו כמה עיכובים. אך מתי שיהיה זמן עלייתו אזי תוכלו לקבל מאתו הפ"ש, והחפצים מאתנו. רק על זה דוה לבי, שכבר יכולתי לשלוח הפונט לאחי משה-אהרן יחי', ע"י אדמו"ר שליט"א, להשיב את נפשו ולקבל מאתו התשובה, ולשלוח תשובתו לאחותי סעריל מיאס כדי שגיסי ואחותי יראו שקיבל הפונט, ואז אוכל לדבר עימהם גם על להבא, בעניין התמיכה. וכעת, אשר עוד הפונט אצל אברהם אין יכול לדבר מזה.
וגם אצלנו, וגם ביעדיניץ, צריכין כלנו לעזרת השי"ת, שיתן העת הטוב, שנוכל למלאות בקשתו. וקודם כל השי"ת ירחם על אחי, בתוך כלל ישראל, ויזמין להם כל צרכיהם מידו הרחבה.
וימי הפורים האלה יהיו נזכרים ונעשים, לעשות עימנו ניסים ונפלאות. בזמן הזה, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם. ואז תהיה ליהודים שמחה וששון ויקר.
ובוודאי היה ראוי ונכון שאכתוב בכתב ידי ממש ברכות מז"ל לאחי, על הבן זכר שילדה בתו תח'. אך , מחמת שאין אני יכול כעת למלאות בקשתו מנעתי עצמי מלכתוב לו מכתב, ואברך אותו על ידכם.
ועל שאלתכם אודות עליית אחיכם ישעיו עם מאניקי ע"ז אוכל להשיב לכם, כי אין אני יודע שום רמז דרמיזא מזה. ואין אני יכול להבין איך יפול הדבר הזה, מחמת כמה מניעות. אך, מה שיעשה הזמן יעשה השכל.
ואודות המעות הנשלח להשו"ב מקעשיניב, וכעת מבאקארעשט זה שני חדשים שלא קיבלנו. ואפשר, יעזור השי"ת, שנקבל עוד. גם הכנסת השו"ב בכאן תהיה לנו ברווח, ולא בצמצום ח"ו.

(המשך המכתב ביידיש).
למעלה
בעה"י אור ליום שהכפיל כי טוב כא' אדר שני שנת תרצ"ה
(‎26.03.1935)
ששון ושמחה, ברכה והצלחה, בריאות מתמדת בברכה המשולשת, לזרעי האהובים: הוא בני משה, ובתי זהבה, ובני העניך, ובני ישראל עם זוגתו הנחשבת כבת לאה ת', כולם יאיר נרם כשמש בצהרים.
הנה, אהובי ויקירי - אף כי לא קיבלתי עוד תשובה מאצלכם על הפ"ק ועל המכתב הרחב ששלחנו לכם- אעפי"כ אין אני יכול למנוע הטוב מכם, מלכתוב לכם הפ"ק הלז. ולבשר לכם איזה בשורות טובות, כדי להחיות את נפשכם.
תדעו כי ב"ה היה לנו פורים שמח באורחים חשובים. דהיינו, שאחיכם החתן ישעיו עם כלתו- היא נכדתי האהובה מאניקי- היו אצלנו. שבאו לכאן ביום פורים בעגלה מיוחדת להם, עם יעקב אזיקס. וב"ה היה לנו ג"כ עונג שבת, שבאו לכבודם נערים עם נערות, ובידם חלות דבש ומתיקה הנקראים טארטין .(עוגות טורט) וביום אתמול נסעו בחזרה ליעדניץ, בשמחה ובלב טוב. וגם החתן- כלה הביאו בעצמם את החתן פלאדין עם מיני מתיקה אשר המחותנת- בתי סעריל- שלחה לנו. וגם ש"מ מאחיכם ל"א עם ז' היקרה ביילא תח', וגם ש"מ מהורי היקרים שיחיו. השי"ת יעזור לגמור בקול ששון ושמחה ובקול חתן וכלה איה בשעה טובה ביום לג' בעומר הבע"ל.
וגם איה ביום מחר, תהיה אי"ה החתונה בשעה טומ"צ אצל אברהם בן גיסי מתת בנאוויסעליץ. ואמכם ת' וגם גיסי ישראל עם ב"ב נוסעים אי"ה מחר לשם, להתעלס עמם יחד באהבים, ולשלוח לכם עמם פ"ש מאיתנו. כי מסתמא- תיכף ומיד אחר החתונה יעלו בעזהש"י לארץ. יתן השם שיבואו לשלום לשם, ולראות ולהיראות עמכם בלב טוב ושמח, ולקבל את חג המצות בדיצות וכשרות.
דברי אביכם, הדורש שלומכם וחפץ ומצפה בהצלחתכם- יעקב יוסף גערשטען שו"ב.
ומחמת כי כעת הוא אחר חצות לילה, ואמכם ת' וגם אחותכם מרים ת' כבר המה ישנות- אני כותב עבורם פ"ש לכם. ואסיים בטוב שנזכה כולנו להיות לשנה הבאה בירושלים, בישועת כלל ישראל.
למעלהב"ה, יום א', ל"א לספירה, לסדר "ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם", שנת תרצ"ה, קלישקוויץ.
(פר' בחוקותי, ט"ז באייר, ‎19.5.1935).

שלום וחיים וכט"ס לזרעי היקרים, אהובים ונחמדים: משה, חנוך, זהבה, ישראל, לאה. כלם יהיו ברוכים, וכל מעשיהם יהיו מוצלחים.
תודה לד' על החיים והשלום אשר איתנו. יתן הד' בריאות טובה, ונזכה לשמוע מכם בשורות טובות בקרוב, כי נתמלא אצלכם תכלית נפשותיכם, ברוח המקום וברוח הבריות. ואז יהיה רפוי לבשרנו ושיקוי לעצמותינו, ונוכל לקוות להתראות פא"פ בלב שמח וטוב.
הנה אודיעכם, כי מקודם חג הפסח עד היום, קיבלנו מכם שלשה פ"ק, וכל אחד נכתב בקיצור נמרץ. כך הבטחתם לנו, כי תשלחו עוד מכתב רחב. ולבסוף, זה יותר משלושה שבועות אחר הפסח, ולא קיבלנו עוד, ובוודאי אנו מצפים בכל יום לקבלת המכתב. יתן הד' שתהיה עכבה לטובה.
ורצוני לידע ג"כ, אם יש לכם איזה ידיעה מאחי משה-אהרן יחי'? ואם קבלתם אפאנט אשר שלחתי ע"י אברהם בן גיסי מתת (מתתיהו) עבור אחי, שנשלח אלי מאחותי סעריל תחי'? ורצונה ג"כ לראות תשובת אחי על הפאנט.
וגם זאת אוכל להודיע לכם, כי אחיכם ישעיו, בשבוע העבר בדרך נסיעתו לטשערנוויץ, היה ג"כ אצלינו. וכפי שדברנו עמו אין אני יכול להבין מחשבות בתי, המחותנת סעריל ת', אשר מעכבת לעשות הנישואין, אם אין באפשרות שיעלו תיו"מ אחר החתונה לארץ. כי כפי דעתי, בוודאי אין זה דת ישראל להיות בחור עם בתולה בחברותא חדא בלא חופה וקידושין, כדת משה וישראל. ובוודאי ראוי ונכון לעשות בקרוב החתונה, ואח"כ נוכל להתבונן אם יפה וטוב להם ולבתי ת' שיעלו לארץ. ומחמת שאני בעצמי אין באפשרותי לנסוע ליעדיניץ ולהתעכב שם ע"כ ברצוני לשלוח אמכם, והיא תדבר עם בתי תחי', שתהיה החתונה אי"ה בקרוב, בשע"ט, וגם, שלא יהיו שום סכסוכים ותרעומות בין אחיכם ל"א וביניהם בעניין מסחרם. השי"ת יעזור, שתוכל לנסוע בבריאות טובה, ולעשות שם גמר טוב.
ואחותכם מרים ת', אשר היא אצלינו עם שני ילדיה עוד מקודם פסח, וגם חתני ראובן היו כאן על פסח. השי"ת יעזור, שיהיו בבריאות טובה ותוכל לעסוק כאן בענייני הבית בטוב.
וגם זאת לרבות אודיעכם, כי ב"ה היה לנו חג הפסח הכל בהרחבה, ואפילו "מצות שמורה" היו לי לרוב, אשר שלח מח' יקירי מבאטישאן.
והנה מסתמא ידוע לכם, מהאורח חשוב אשר נסע כעת לארץ הוא הרב מו"ה אליעזר שליט"א מוויזשניצא, ובוודאי בני ישראל יח' יקבל את פניו. (אליעזר האגר, שהיה ראש הישיבה של ישראל). ואבקש להודיע לי מהתקנות ומעשים טובים שיעשה בארץ ישראל.
ומאפס חדשות עוד אסיים ואומר שלום לכם, ולכל ישראל.
אביכם יעקב יוסף גערשטען שו"ב.
פ"ש לבן מח' מאיר יחי', ולבן גיסי אברהם, ולכל הקבוצה.
למעלה


לפרטים מעניינים על ביקורו של הרבי בארץ ישראל המוזכר בסוף המכתב הקודם - לחץ כאן בהקדמה לספרו של הרב יהושע יוסף הגר-לאו (כסלו תשע"ג 2012)

בסיפור הביקור מוזכר לייבאלע קרימסקי. חסיד זה נמצא ברשימת תלמידי הישיבה שנבחנו כאשר על הצד השני של הרשימה כתב ישראל גרשטיין יורב מכתב להוריו - ראה מס. 48 בתמונה שבדף השורשים של ישראל יורב.  כמו כן הוא מוזכר במכתב שכתב ישראל בתאריך 24.1.1934 לאחיו שבארץ ישראל "ליב קרימסקי איז אין עפולה".
ב"ה, יום ב' לסדר "נשוא את ראש בנ"י" פעם השני, ואצלכם בא"י סדר "בהעלותך"
בשנת תרצ"ה, קלישקוויץ.
(ט' סיוון תרצ"ה ‎10.6.35)

כאור בוקר יזרח שמש ההצלחה, ונוגה כאור יהיה, ותחול הברכה.
אל כבוד זרעי היקרים, החביבים עלי מפז, ומפנינים יקרים,
הוא בני משה, ובתי זהבה, ובני חנוך העניך, ובני ישראל עם ז' הנחשבת כבת לאה.
כי שם צוה הד' עליהם את הברכה, חיים עד העולם: אקדמות מלין אפתחה בשירתא,
כי זכיתי להיות בהנה חבורתא, אצל אדמו"ר שליט"א ולקבל ברכתא עלינו בכללות עם קדישתא. ובא לציון גואל, ויכנש גלותא. (ההקדמה בהשפעת הפיוט "אקדמות", הנקרא בחג השבועות).
הנה בתי היא אחותכם מרים ת' קדמה, וכתבה לכם כל מצב ותהלוכות אשר כעת אצלינו. יתן הד' שנהיה כולנו בשלימות הבריאות ובהרחבת הדעת, הן בגשמיות והן ברוחניות. ולעשות בקרוב החתונה בשעטו"מ ומוצלחת לבני הוא אחיכם ישעיו עב"ג נכדתי מרים שתחי'. וגם אחותכם מרים ת' תתמלא ימי הריונה, ותלד בנקל זש"ק, ותוכל לגדל זרעה לאריוש"ט בנקל ובפרנסה ברווח. ולשמוע מכם ג"כ בשורות טובות.
ות"ח גדול לכם, על אשר לא עכבתם לשלוח לנו מכתבכם השני. כי המכתב הראשון נאבד על הפאסט (בדואר), ותוכלו להבין בעצמיכם, כמה יסורים גרם לנו זאת האבדה. אך תודה לד', כי היסורים לכפרת עוון, היו רק מאבידת מכתבכם, ולא ח"ו נפש.

והנה מכתבכם השני, היה רק הוספה למכתב הראשון. על כן אבקש מכם לכתוב לי עוד הפעם, כל פרטי וענייני המכתבים, כדי לידע מכד"ש אשר אתכם, וגם אוכל להשיב לכם על כל משאלותיכם ממני. וגם רצוני לדעת מהשיחה שהיתה לבני חנוך אצל הרב שלנו בירושלים. ומה היה ענין הטיול שלו בכל הארץ. וגם מה שכתב לי, כי הר' אברעמיל המנהל, לא נתן עוד אפונט (כסף) , אשר שלחתי ע"י מאחותי סעריל תח' עבור אחי משה- אהרן יחי', בוודאי אחזוני פלצות ובהלה: איך מלאו לבו לעשות כן?! ואפשר כי כבר קבלתם? בוודאי מה טוב…
וגם מה שכתבה בתי זהבה תח', שאין לתאר לי גודל העונג והנחת וההוד וההדר שהיו לכם בחג הפסח ג"כ רצוני לידע הכל בפרוטרוט. ומה שתיארה לי , כי מתערוכות התרבות ממאמרי ביאליק, אשר נתנו התחזקות ותהלוכות-החיים בילדים ובזקנים לפי דעתי, יותר התפעלות יוכל להיות בספרי רבותינו, אשר נתנו דרכי האמת והצדק בתהלוכות החיים. ובכל עת תוכלו לעיין בספר "עוללות אפרים", אשר נתתי לבני ישראל יחי', אשר דבריו מתוקים מדבש על כל שנות-החיים, מנער ועד זקן. ובכל עתים לטובה.
בני ישראל יחי', מכתבך הנכתב קצת באריכות קראתי אותו פעם ושניים, אך כעת אינו לפני כי נשלח ליעדיניץ קודם בואי מאדמו"ר שליט"א. וכפי זכרוני בדבריך כי קביעת מושבך בקבוצה טוב לך בנפשיות ובגופניות בוודאי גם אני אסכים לזה. וד' יהיה בעוזריך בכל טוב סלה, עם ז' החביבה לאה ת'. ולהודיע לי מה היתה נסיעתה לתל-אביב?
בני משה יח', הגליון ממכתבכם הראשון, אשר נשלח לכאן במכתב השני בוודאי לא יכולתי להבין. מה מתאר לי בעניין העבודה בעיר החדשה (כנראה הכוונה לחולון), כי אין לי ההתחלה והסוף מהמכתב. ומסתמא תקיים בקשתי, לכתוב לי עוד הפעם כל ענייני ופרטי מכתבך הראשון.
כה דברי אביכם, הדורש שלומכם וחפץ בהצלחתם, ומצפה לישועה גמורה, ולראותכם בכל טוב בקרוב. כמאמר אדמו"ר שליט"א: " כעת, לשנה הבאה בירושלים" אינו לשון עתיד לשנה האחרת אך לשון הווה: "הבאה תכף ומיד!" וגם כמאמר חז"ל "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם", נמצא הלומד תורה, שהיא מאת הקב"ה הוא אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. עכלה"ק יעקב יוסף גערשטען שו"ב אתן פרסי שלום לכל הקבוצה, ובפרט ליודעי ומכירי.
הנה הנחתי ר"פ מכתב קטן לבן גיסי אברהם. אם עוד לא קיבלתם ממנו הפאנט אזי תשלחו אליו את מכתבי הנ"ל.

למעלה
ב"ה, יום שהכפיל בו "כי טוב", לסדר "חקת התורה" ולסדר "כי ברוך הוא"
(פרשות חוקת ובלק, ח' תמוז תרצ"ה ‎9.7.1935)


שפעת חיים, שלום וברכה, וכאור בוקר יזרח שמש ההצלחה, לזרעי היקרים, אהובים ונחמדים: הוא בני משה עם כלתו מלכה, ובתי זהבה, ובני חנוך, ובני ישראל עם ז' לאה, שיחיו כולם חיים אהובים ומתוקים, לראות בנחמת ציון וירושלים בבג"צ . וגם אנחנו יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשנו, ולעת עתה יתן השי"ת לשמוע ולהשמיע כל טוב זל"ז א"ס.
הנה, פליאה דעת, לא אוכל להבין לה, מה זה שכולכם לא נתתם לבכם לכתוב לנו זה זמן, ואפילו לברך אותנו בברכת מז"ט מקשירת- החיתון מבני משה עם בחירת-לבו? כי לא קיבלנו כי אם הפ"ק מירושלים, אשר נכתב בבית הרב שלנו. ובפרט, כי מקודם לזה כתבתי לכם מכתב רחב, ריקאמינדאט (רשום). ואחר קבלת הפ"ק הזה, שלחתי לכם פ"ק עם ברכת מז"ט, ובכל יום אנו מצפים לתשובה על כל פרטי המכתב. כי כבר הודעתי לכם, כי המכתב הגדול שנשלח לנו תיכף אחר הפסח נאבד על הפאסט, והמכתב השני שקיבלנו נכתב בקצירות האומר. ובוודאי רצוננו ג"כ לידע פרטי וענייני בנוסח כתיבת התנאים, דהיינו: שם הוריה של הכלה תחי', ומאיזה עיר, וגם זמן החתונה, ועל הכל! עכ"פ, אנחנו רוצים להכיר אותה בקירוב הלבבות, במעשה ידיה הוא המכתב, המבריח את הרחוקים אחד אל אחד. וגם, "ראשית הידיעה היא הקריאה". כי שמענו, כי אצלכם כעת חום גדול, אשר יוכל לבוא מזה לאיזה חולי ר"ל, ומה גם לעבוד את עבודתכם הקשה בחוץ… ואני תפילתי לך הד', שיהיה הכל לחסד ולטוב. וזאת, לרבות להודיענו פרטי החפצים שקיבלתם מש"ב אברהם, ואם נתן לכם אפאנט.

וגם, מסתמא כתבו לכם מיעדיניץ בתי סעריל ת' ובני שמואל, שראו ודברו עם העלם מבעלז, והוטב מאד בעיניהם עבור בתי זהבה. ע"כ מה דעתכם בזה? ומה צריכין לעשות לזה?
והנה רצונכם בוודאי ג"כ לידע מה נשמע אצלנו? ע"ז אוכל לכתוב לכם, כי רב תודה לד' על הטוב והחסד שעשה עמנו, ועל אשר עתיד לעשות עמנו דהיינו: שנהיה כולנו בשלימות הבריאות. ובתי מרים ת' תלד בנקל זש"ק בחודש הזה. ולעשות בקרוב בשע"ט את החתונה לבני ישעיו עם נכדתי מאניו ת', אשר מחמת סיבות המטרידין נתרחק הדבר מיום אל יום. יתן הד', שימלא לנו כל משאלותינו לטובה.

ובזה אסיים ואומר שלום. דברי אביכם דו"ש והצ"ל כ"ה, ומצפה לישועת הד', לגאולה שלימה בקרוב יעקב יוסף גערשטען.

והנה כל עכבה לטובה שנתעכב אצלנו הפ"'ק הלז, כדי שנוכל לבשר לכם הבשורה הטובה, כי בני ישעיו יחי' בא אצלנו, ואי"ה תהיה לו כאן עליה וקריאת-התורה. ובשבוע הבא ביום ג', ט"ו יום לחדש תמוז תהיה בשע"ט ומצ"ל החופה בטשרנוביץ.
ואקוה לד', כי אקבל ג"כ בש"ט מכם, מהחתונה של בני משה יחי', ומקשר האירוסין מבתי זהבה ת'.
ומחמת הטירדה, אי אפשר לאמכם, ולבתי מרים שיבואו על החתום. השי"ת יעזור לנו בכל הפרטים, חתימה טובה. דברי אביכם ואמכם יעקב יוסף ורבקה.

למעלה


ב"ה, יום שהכפיל בו כי טוב, ע' ר"ח מנחם אב, תרצ"ה. קלישקיוויץ (‎30.7.1935)

בריאות שלימה ומתמדת, בברכה והצלחה מצומדת, לכל זרעי היקרים והנעימים, מזהב ומפז אדרכמונים. הלא המה: משה ובחירתו מלכה, זהבה, חנוך-העניך, ישראל ולאה. כלם יתענגו בטוב חייהם, ולהנות מיגיע כפיהם, בנחמות ציון וירושלים. אכ"י.
הנה הברכה המשולשת בברכת מז"ט, היינו מקשירת האירוסין מבני משה כבר כתבתי לכם. ומשימחת נישואין של בני ישעיו עם נכדתי מרים בטשרנוביץ כתבה לכם בתי מרים, טרם בואי משם. ועתה, באתי להוסיף לכם את ברכתי, ולהודיע לכם, כי קודם החופה הלכנו כלנו לאדמו"ר שליט"א לקבל את ברכתו עליכם ועלינו. ונתן לנו ג"כ מטבע כסף, שיקויימו בנו הברכות. ולעת ערב היתה החופה בשע"ט, ואני ואמכם וגם ברוך עם ז' מבירטשאן הוא אחיו של מח' המנוח, היינו המובילים להזוג תחת חופתם. ובערב היו המשתה והסעודה בבית הר' ברוך בלאנק, והיו לנו שמחה וששון ויקר. וקבלנו טלג' ברכות מז"ט מיאס, ומאטיק, ומטארניווי כי אחיכם שמואל לא בא, מחמת כי התחיל עת הקציר בשדהו. וגם אחיכם ל"א היה נצרך להשאר בביתו, כדי לעיין ולהגן על ביתו והחנות, וגם על הבית והחנות של אחותכם היא המחותנת סעריל ת'. כי ב"ה שלום ושלוה ביניהם. וביום המחרת, נסע הזוג אצל ווישניצא לשאוף רוח צח ונעים, וליתן מרגוע לנפשם.
ואקוה לד', כי בקרוב תלד בנקל זש"ק אחותכם היא בתי מרים ת', אזי יבואו אצלינו, לשבוע נפשנו בשובע שמחות ובלב שלם. ועתה באתי להודיעכם, כי קבלנו את מכתבכם הרחב והנעים עלינו, וטעמנו מצוף דבש דבריכם. ודברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. אך לכתוב תשובה לכל אחד מאתכם לא היה לי עוד הזמן לזה. אך שלא לגרום לכם שום יסורים ח"ו, כתבתי לכם הפ"ק הזה, כדי להחיות את נפשכם, וליתן לכם רב תודה על מכתבכם.
וגם תודה רבה לד' על החיים והשלום אשר אתנו. ויתן הד' שבקרוב נוכל לבשר עוד בשורות טובות זל"ז.
אביכם, המצפה לישועה - יעקב יוסף שו"ב.
למעלה
ב"ה, יום שהכפיל בו כי טוב לסדר "וברך פרי בטנך ופרי אדמתך", שנת תרצ"ה פה קלישקוויץ.
(ט"ז אב תרצ"ה ‎15.8.1935)


יצו הד' את הברכה, ויזרח שמש ההצלחה, וישיגו ששון ושמחה אל כבוד זרעי הנאהבים והנעימים, הלא המה: בני משה, עם בחירת לבו מלכה, ובתי זהבה, ובני חנוך, ובני ישראל עם ז' הנחשבת לנו כבת לאה תחי'. שיחיו כלם חיי שלום ושלוה, בישועת ככ"י.

הנה אדע נאמנה, כי בוודאי רצונכם ותשוקתכם אך לראות מאתנו מכתב רחב, ובפרט תשוקה על כל פרטי ענייני מכתבכם הרחב. אך תודה לד' הטוב, כי הפ"ק הלז יהיה ג"כ לכם לרצון הטוב ולשמחת לבכם, בבשורה טובה אשר אבשר כעת: כי אחותכם מרים תחי', הולידה למזל טוב בן זכר עוד יום ד' בשבוע העבר, והיום בערב יהיה ליל-שימורים בקריאת-שמע, ולמחר ייכנס הילד בבריתו של אברהם אבינו, וייקרא שמו בישראל חיים-לייב. ויר"צ מלפני אבינו שבשמים, שיהיה למזל טוב לכל המשפחה, ואביו ואמו יזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעש"ט, לאריכות ימים ושנים טובים. וגם יתענגו מבנם צבי יחי', ומבתם רחל תחי', אשר המה מחוכמים מאד. השי"ת יעזור להם פרנסה ברווח, שיוכלו לגדל אותם בנקל בביתם, ובלי שום חולי ומכשול ח"ו. ויראו עינינו וישמח לבנו.
חתני ראובן, בא לכאן עוד על שבת, ואי"ה אחר הב"מ (הברית מילה) יסע לשלום לביתו.
והנה מסתמא קיבלתם הפ"ק שכתבה לכם מרים, וגם הפ"ק שכתבנו לכם בעת בואנו מטשערנוביץ מהחתונה, אשר הזוג החדש נסעו משם לשאוף רוח צח, קרוב לווישניצי. וכעת קיבלנו ידיעה, כי רצונם לבוא אצלנו אי"ה על שבת הבע"ל, כדי שנקבל תענוג ונחת זמ"ז. ואיה"ש כשיסעו מכאן לביתם, מסתמא יקחו אצלם המכתב של בני משה, והמכתב של בחירת לבו היא בתנו מלכה תחי'.וג"כ המכתב של אחי משה-אהרון יחי', כאשר כתב לי בני משה במכתבו.
ומה שביקש ממני להודיע לו, אם אבי יחי' הגיע לימי גבורות שמונים? בוודאי כבר הגיע! השי"ת יאריך עוד שנותיו בנעימים. כי אני ג"כ הלכתי על שלבי בית החיים, זה ארבעה וששים שנים, השי"ת יאריך ימי הטובה.
ואנו מבקשים מכם, ג"כ לכתוב לנו, עכ"פ בכל פעם איזה פ"ק. ומחמת עכבת הפ"ק אצלנו , אוכל להודיעכם: כבר היה הב"מ. ומחותני ואהובי מו"ה משה רבינו (הסבא משה אלקיס, אבא של אמא לאה) היה סנדק. ובני ישעיו עם מאני, עוד בלילה לקריאת שמע באו אצלנו. ובוודאי היו למשיב נפשנו.
דברי אביכם ואמכם יעקב יוסף ורבקה גרשטיין.
למעלה


ב"ה, יום ד' לסדר "אתם נצבים כלכם לפני הד' אלקיכם", תרצ"ה .

(כ' אלול, תרצ"ה ‎18.9.1935)
כתיבה וחתימה טובה לזרעי היקרים, אהובים ונחמדים, כמר משה עם בחירת לבו מלכה, ובתי זהבה, ובני חנוך העניך, ובני ישראל עם רעיתו לאה, כלכם תעמדו בברכת שנה טובה ומתוקה, בנחמות ציון וירושלים.
הנה בראשית כתיבתי, אתן לכם תח"ג ותודה רבה על השני מכתבים וגם פ"ק, אשר קבלנו מכם.כי מצאנו טוב טעם ודעת בכתיבת כל אחד ואחד מכם, ומתוקים לנו מדבש ונופת צופים. יתן הד' לכלנו בריאות טובה והרחבת הדעת, בכל טוב סלה. שנוכל לבשר זל"ז בכל פעם בשורות טובות.
והנה מחמת סיבות וטירדת הזמן, אין אני יכול לזכור על כמה פרטים אשר צריך אני להשיב לכם, ואתכם הסליחה. אך זאת אוכל לכתוב לכם כעת ולהודיעכם, כי עוד על שבת פ' "שופטים" נסעתי ליעדיניץ, ואז היו שם ג"כ אדמו"ר מסג' (מסדיגורה), וקיימתי מצוות כבוד אב ואם ג"כ. וגם המחותנת מבאטאשאן היתה בשבת זו, ובוודאי הייתה לנו שבת שמחה וטובה בבית הורי, שיחיו בבריאות טובה. ונתעכבתי שם עוד לשבת פ' "תצא". והיה לנו עונג שבת בבית בתי, המחותנת סעריל ת', עם זרעינו המשותפים, וביום א' בצהרים בא בני שמואל עם עגלה מיוחדת ללינת לילה. ולפניו היו הטענות ומענות עם ישעיו ומאניה, אודות רצונם לנסוע תיו"מ לאיזה מקום לעשות "הכשרת חלוצים" למשך כל החורף. ובוודאי זאת לא הוטב בעיני. הן מצידם בעצמם - והן מצד אחותכם סעריל ת', מכמה טעמים. אח"כ עשינו הסכמה, שיתעכבו כאן עד אחר הפסח, ואז נראה מה לעשות. והד' הטוב יוליך את כולנו בדרך הישר והטוב.
וביום ב' נסעתי עם בני לטרנובא, כדי לראות פא"פ עם ב"ב ג"כ. אך נכדתי שושנה ת' כבר נסעה לבלז ללמוד. וב"ה המה בריאים ושלמים. אך מה מאד גדולה תשוקתם לעלות לארץ ישראל. ואם מד' יצא הדבר - יגמור בכי טוב.
ומשם נסעתי ברכת הברזל לנאוויסעליץ, והייתי אצל מח' אהובי, וקראתי את מכתבכם אשר קיבלו אז מכם. ובאתי לביתי בשלום על שבת פ' "תבוא". ומצאתי כאן בבית-דאר את מכתבכם, בצירוף המכתב מאחי היקר, וקראתי אותם. ובוודאי עם כל זה אשר כאן -אין לי תענוג ונחת מאחותכם מרים עם זרעה היקרים שיחיו בטוב, אשר ממש אין בכוחי לסבול עוד. הן מחמת תשות כוחי כעת, והן מחמת חוסר ממון עבור צרכיהם. נוסף לי עוד דאגה ואנחה, הן מצד אחי אהובי לשמוע צעקתו בהתחננו אלינו מצרת נפשו, והן מצדכם, אשר ראיתי במכתב בני משה, אשר כתב כי ממש חייו אינם חיים מגודל הצער והרחמנות שיש בלבו על אחי יח'. ובפרט כי כתב לנו, כי גם אצלכם בארץ ישראל יש חדשים לבקרים, אשר המה גורמים מכשולים ומחלישים את המוח ח"ו. ובוודאי יש לי כאב לב גדול, ותסמר שערות ראשי מזה. אך מה כוחי לעשות ולתקן ? רק השי"ת ירחם, והוא יכול לתקן את הכל.
וזאת אעשה, לעשות רצון אחי יח': לנסוע לאדמו"ר שליט"א, לעורר רחמים עליו ועל ב"ב. ומסתמה אזכור גם אתכם לטוב.
וגם ראיתי פ"ק מאחותי חנה מאטיק, וכתבה כי יש לה אלף לעי לשלוח לאחי. אך אין אני יודע מה להשיב לה, באיזה אופן שתשלח לו המעות. ועתה אשיב לעניין הראשון, לבקש מכאו"א לבל ימנע הטוב מאתנו, ולכתוב לנו בכל פעם מכתבים טובים בכתיבת ידכם ממש. היינו : משה, מלכהלי, זהבה, חנוך, ישראל, לאהלי, להחיות את נפשינו.
ומה שכתבתם, שברצונכם כי בקרוב תוכלו לשלוח לנו "כתב דרישה" לעליה": האמת אגיד - כי בוודאי גם אני חפץ בכל לבבי ובכל נפשי להיות בצוותא חדא עמכם, ובפרט בארץ ישראל, אשר גם תשוקת לבי להיות שם. ואין במחשבות לבי שום עיכוב כלל. רק זאת אוכל להגיד לכם בסתר, כי אין אני יכול לעשות זאת, לעזוב את אבי ואמי ולילך מעבר לים, כדרך העולם החדש. כי מי יוכל לשער מה שאוכל לגרום להם בדבר זה ח"ו. ע"כ עצתי ובקשתי -שיבוא מלך המשיח, ואז נעלה כלנו ברינה ובשמחה.
אצלנו יש ___________ טוב בכל מיני פירות. ובגינה שלי יש הרבה גאטיס. השי"ת יתן לנו כט"ס.
דברי אביכם הדורש שלומכם וחפץ בהצלחתכם - יעקב יוסף שו"ב הערשטען.
אנו רוצים לדעת, אם קבלתם מכתבנו אשר בו היה רצוף נייר מצוייר צפור ועליו זר, אשר חנוך כבר צייר אותו כאן. וגם אתרוגים עם הדסים ולולב עבורי - אם אקבל מכם - בוודאי יהיה טוב.
מבני ישראל אבקש להודיע לי, אם קיבל ע"י אברהם בן גיסי "קיצור ש"ע" (שלחן ערוך) ששלחתי? וגם איזה ספר ששלח לו גיסי מתת' במתנה? וגם אם לומד הדף היומי? כי כבר אמרו בטשערנוביץ אנשי "אגודה", כי רימה אותם, ליתן לו טשערוויקאט - ונעשה קאמוניסט ר"ל... ובוודאי אני בוטח בד', ובטוב לבם של זרעי היקרים, ואפילו בכל המפלגה "המזרחי", כי אינם הולכם בדרך העקמימות -רק בדרך הטוב והישר, ובדרך תורה ועבודה.
ומחמת עכבת המכתב אוכל להודיעכם, כי קבלתי האתרוגים מהדואר -אך עוד לא ראיתי אם המה עוד טובים.

למעלה


 ב"ה, אור ליום שהכפיל בו כי טוב לסדר בראשית, שנת רצו"ת ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו .
(כ"ד תשרי תרצ"ו, ‎21.10.1935)

שפעת ברכה, ורב הצלחה, ומזל טוב לכל המשפחה, לבני יקירי משה עם בחירתו הכלה מלכה, שיחיו בטוב. ובני העניך, ובתי זהבה, ובני ישראל עם רעייתו וז' לאה כולם בלבבי עמוקים, ויחיו חיים ערבים ומתוקים א"ס.
הנה באתי לבשר לכם בשורה טובה, בשורות מז"ט, אשר בשעה טובה נולד לאחיכם הוא בני ליב אברהם בן זכר, אשר ילדה לו ז' ביילא תחי'. וביום ואו עחה"ס הכניסו אותו בבריתו של א"א עה"ש. כן יעזור השי"ת, שיראו עינינו וישמח לבנו, שאביו ואמו יזכו לגדלו בנקל, לתורה ולחופה ולמעש"ט בככ"י, וידריכוהו במסילה העולה בית אל.
וגם זאת אוכל להודיע לכם, כי ב"ה היו להם על הב"מ אורחים חשובים. דהיינו: המח' והמחנ' (המחותן והמחותנת), וגם ילדה אחת מבאטאשטן, ושני אחים מבאקירעשט. אך אני לא יכולתי להיות שם, מחמת ענייני השו"ב שלי. ומסתמה, גם אמכם תחי' לא יכלה לנסוע לשם, שאשאר לבדי כאן. ויוכל להיות, אשר על הפדיון הבן, נהיה אנחנו נוסעים לשם בעזה"י.
וגם זאת היה לענג ונחת לכולנו, אשר מח' יחי' היה המוהל. והורי שיחיו, היו ג"כ על הסעודה. כן נזכה לשמוע מכם ג"כ בקרוב בשורות טובות. וגם לשמוע מאחי משה-אהרן יחי' איזה דבר טוב.
והנה הייתי על רה"ש אצל אדמו"ר שליט"א, ובוודאי הזכרתי את כולכם לפניו לטוב, ובפרט אחי וזרעו שיחיו. ויה"ר מלפני אבינו שבשמים, שתהיה לנו זכות, שיקויימו בנו הברכות של אדמו"ר בקרוב. וגם על כל ישראל. כמו שאמר "שגם הקץ בעתו צריך להיות ב"אחישנה".
ועל שאלת אחי, אם להעתיק דירתו מיארשיב למקום אחר, השיב לי, אם לעסוק בעניין השו"ב הלא בוודאי יש בכל מקום שו"בים מכבר. ואם לעסוק באיזה עבודה ומלאכה אזי אין שום חילוק בין מקום למקום, הכל בחילול שבת, ר"ל. אך השי"ת ירחם עליו ויעזור לו שיוכל להשיג את הצטרכותו בנקל ובכשרות.
ועל שאלת המר"ש של בתו חיה-רייזל תח', אשר שמה כשמה של חמותה השיב לי, כי אין שום חשש מזה. כי גם אביו אדמו"ר עה"ש לא הקפיד ע"ז.
והנה כבר השבתי בעצמי לאחי ע"י פ"ק מכאן, כי כן כתב אלי במכתבו. אך אעפי"כ אם תכתבו לו מכתב אזי גם אתם תכתבו לו, שקיימתי בקשתו לנסוע לאדמו"ר, בהתעוררות רחמים רבים עליו ועל יוצ"ח.
והנה הר' שלום זילביר, נתן לי פ"ש מבני העניך ומבתי זהבה, שראה אותם בתל-אביב. אך אמר, שאינו יודע מה היו מעשיהם שם. ולקחתי אצלו אתרוגים למכור. וב"ה ישבתי וישנתי בסוכה בהרחבת הדעת.


ועתה, אשיבה אליכם אהוביי, זרעי היקרים, מדוע לא קבלנו מכם תשובה עוד על מכתבנו, אשר שלחנו לכם ריקאמאנדאט (בדואר רשום) ובפרט שלא קיבלנו מכם ברכת שנה-טובה לשנה החדשה? ואף כי קיבלנו מכם פ"ק בברכת מז"ט להולדת הילד מבתי מרים, ובתוכו היה נכלל ג"כ הברכת שנה-טובה, אך בכל זאת לא נוכל להניח דעתנו בזה. מחמת כי הפ"ק עוד נכתב ביום ד' אלול, וגם בני ישראל ובתי הכלה מלכה לא באו בו בכתובים. ובפרט בימים ההם בזמן הזה, אשר נשמע בעולם מלחמות ושערורים. וגם אפילו בין הקרנות ו"פועלי-ציון", נעשה ביניהם כמו נגיחת שוורים! ע"כ בוודאי, בכל עת ובכל יום, אנו רוצים לדעת מבריאותכם ומשלומכם הטוב, ומכל מיני עבודתכם כעת, מכל אחד ואחד בפרט. דהיינו שכל אחד יכתוב בכתב ידו, מכל דבר שנעשה עמו שם. כי אין לנו שום חילוק בין בת לבת, ובין בן לבן! ואם אי אפשר שתבואו כולכם בכתוב בפעם אחד מחמת טרדת עבודתכם אזי תוכלו לעשות ביניכם, שבכל שבוע ושבוע יכתוב אחד מכם עבור כולכם על הפ"ק, ולמצוא ג"כ איזה זמן, שתוכלו להיות כולכם בצוותא חדא, לכתוב לנו מכתב יחד. ובזה לא יהיו לנו שום מחשבות שונות. ואף כי אצלינו בכאן יכול להיות כמה פעמים מהשבת מכתב אליכם אמנם תבינו בעצמכם, כי זה נעשה רק מסיבת וטרדת הזמן, אשר מוטל וחל כאן רק על שני בני אדם כמונו. כי בתי מרים תח' עם שלשה ילדיה, בעזה"י נסעו מכאן לליפקאן עוד על רה"ש. יעזור השי"ת שיהיו כולם בשלימות הבריאות, ובפרנסה טובה. ובזה יהיו ריפוי לבשרנו ושיקוי לעצמותינו. כי אין בנו כח לסבול עוד יסורים ח"ו, ואפילו להיות מוטרד עם ילדיה הנאהבים והנעימים עלינו. ולדוגמא, אודיע לכם את טרדותינו: כי טרדתי בענייני השו"ב כבר ידוע לכם, וטרדת אמכם תחי' היתה עד עכשיו בעניין הפאוויד (ריבה), ולעשות מרקחת מהפלאמין (שזיפים), וכעת היא מוטרדת לעשות מרקחת וגם פאווידיל (ריבה) מן גאטיס (פירות), כי, ב"ה היו מאילנות שלנו לערך ששה פיד גאטיס (משקל מסויים של פירות), ושלחנו מהם ליעדיניץ ולנאוויסעליץ. השי"ת יעזור, שיהיה לסימן טוב ולמז"ט לכולנו.
ורצוננו ג"כ לידע, מה נעשה אצלכם? איזה דבר טוב מיני מתיקה להשיב את נפשכם? גם להודיענו אם נגמר ונעשה זכות תושבים לבני משה ולבתי מלכה? ולשלוח דרישה עבור אחיה.
ואנו מברכים את בננו עם בתנו ישראל ולאה ליום חתונתם שהיה בשנה העברה, בימים ההם בזמן הזה. ונזכה בקרוב לברך ג"כ את בננו משה עם בתנו מלכה ליום חתונתם בקרוב, וליום התקשרות החתונה של בתנו זהבה ובננו העניך.
דברי המעתיר ומצפה לישועת הד' בקרוב יעקב יוסף שו"ב גערשטען.

שנה טובה וברוכה, ופ"ש מעמקא דליבא לכל דורש שלומנו, ובפרט לבן מח' כמר מאיר יחי', ולזרעו של גיסי ישראל. והנה, כעת נתקבל מכתב לגיסי ישראל מבתו יענטיו, וכתבה שהיו על רה"ש אצלכם, וכולכם ב"ה בשלימות הבריאות. ובוודאי היו למשיב נפשנו.
למעלה
ב"ה, אור ליום ה' פ' "וירא", לסדר "כי ברך אברכך, והרבה ארבה את זרעך", שנת רצו"ת ה' דרכי איש.
(י"ח חשוון תרצ"ו ‎14.11.1935)

מז"ט מז"ט בכפליים : לבני משה עם בחירת לבו מלכה, ולבתי זהבה ולבני חנוך ולבני ישראל עם בחירת לבו לאה כולם יעמדו על הברכה. ובמהרה ישמע עוד קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, ובשורות טובות מערי יהודה, בישועה על כל ישראל.
בראשית אפתח פי ושפתי בקול מבשר ואומר, כי על שבת פ' "נח", הייתי עם אמכם ביעדיניץ, בצוותא חדא עם אחותי והמחותן מבאטאשאטן. כי ביום א' פ' "לך" היתה הסעודה מפדיון הבן הבכור של אחיכם ליב-אברהם, ומה טוב ומה נעים היתה שמחתנו עד שגם אבי יחי' היה מרקד בכל עוז! השי"ת יעזור, לגדל הבן בנקל, ולהוליך אותו במסילה העולה בית אל.
ועתה באתי להודיעכם, כי היום קיבלנו בשורה טובה וברכת מז"ט מכ' מחותני אהובי מנאוויסעליץ (הסבא משה-יהודה), אשר כתב לנו בקיצור כי קיבל מ"ג מבנו מאיר, וכתב לו כי בשבוע העבר היתה החתונה בשע"ט ומוצלחת מבני משה עם המלכה. ובוודאי כי תומ"י נתתי שבח והודיה להשי"ת ע"ז. וברכתי אתכם בברכת מז"ט. אך מה מאד עמדתי כמשתומם, בלי דעת ותבונה: מה זה ועל מה זה? ומה פשעי ומה חטאתי נגדכם, כי יארך זמן רב שלא קיבלנו שום ת"א מכם? דהיינו, מעת שקיבלנו הפ"ק שנכתב עוד מיום ד' אלול לא קיבלנו יותר. אפילו על השני מכתבים ששלחתי אליכם אחד פשוט ואחד ריקאמינדאט, לא ראיתי שום תשובה עליהם. ובפרט כי כתבתי לכם מלידת הבן זכר אצל ל"א ואין קול ואין עונה…
ואף כי קיבלתי האתרוגים מאתכם לא היה שם שום מכתב ואף האתרוגים לא זכיתי לראותם, כי היתה סיבה, שנאבדו ע"י נכדי הערשילי…
ומבתי מרים אוכל להודיעכם, כי עוד על ר"ה נסעה לביתה עם שלושת הילדים שיחיו. השי"ת יעזור לה בבריאות טובה, ופרנסה טובה, ולגדל אותם בנקל.
וכעת אבקש מכם, לכתוב לנו מכתב רחב, מכל הפרטים אשר היו אצלכם כל הימים, ובפרט פרטי הנישואין. ואפשר שיותר טוב, לשלוח המכתב על שם מח' מנאוויסעליץ. וגם אפשר היתה לכם שום ידיעה מאחי משה-אהרן? וכבר כתבתי לכם, כי קיבלתי עבורו הברכות מאדמו"ר יחי', שהייתי שם על ר"ה. ותיכף כתבתי לאחי פ"ק על שמו, רק לא קיבלתי תשובה.
ואסיים בטוב, כי אקוה לד' שאקבל מכתב טוב, אשר יהיה ריפוי לבשרי ושיקוי לעצמותי, ולשבוע נפשנו בשובע שמחות.

דברי אביכם דו"ש וחפץ בהצלחתכם כ"ה יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

היום קיבלתי ממרים הפ"ק, שנשלח מכם בבשורות מז"ט, שכתבה מלכהלי מהחתונה. אך יום התחלת הפ"ק היה עוד ערב הושע"ר ואין להבין.
למעלה 

ב"ה, אור ליום ואו פ' חיי, לסדר "את היי לאלפי רבבה, ויירש זרעך את שער שונאיו".
(כ"ו חשון תרצ"ו ‎22.11.1935)

ברכת מזל טוב וגדא-טבא לבני יקירי כמר משה, עם בחירת לבו ורעייתו מלכה! ויר"צ מלפני אבינו שבשמים, שתהיה חתונתם בשעה טובה ומוצלחת, וידורו ביניהם באהבה ואחוה ושלום וריעות, בחיי אריכי ומזוני רויחי. ונזכה לראות מהם דור ישרים יבורך, בישועת כלל ישראל ובל"ג . א"ס.
הנה השבוע העבר כתבתי פ"ק לכם, אשר בו ג"כ בירכתי את כולכם בברכת מז"ט כפול: מהפדיון הבן של אחיכם ל"א, שהיה בששון ושמחה שם ביעדיניץ, וגם מהחתונה שלכם אשר נתוודע לנו ע"י מח' היקר מנאוויסעליץ, וגם ע"י אחותכם מרים ת' אשר שלחה לנו הפ"ק מכם. ועל סמך זה אפתה אמכם לקח (עוגה), וגם עשתה קיגילון (פשטידה) ליתן להקלויזין (למתפללים). אך עוד היה לבנו דופק מדוע לא קיבלנו אנחנו, ג"כ, איזה ידיעה מזה? אך כאשר קיבלנו ביום ש"ק בבקר את המכתב הרחב עם הברכת מז"ט מבני ומבנותי האהובים והנעימים, אשר דבריהם הנעימים מתוקים לנו מנופת צוף ודבש אז קראנו לשבת עונג, ושבענו נפשנו בשובע שמחות ובשפת רננות, ובקול נעימים נתנו תודה לד' הטוב ע"ז.
וזאת ג"כ ברכתי אליכם: שבני משה יתפלל בטלית כראוי וכנכון, בהרחבת הדעת. ותבלה ותחדש! ובתי מלכהלי תדליק הנרות בהלאכטיר (פמוטים) לכבוד שבת, ובזכות הדלקתה תאיר ותזרח הצלחתכם עדי עד. א"ס.
וגם החפצים שלנו דהיינו : אקילס (שטיח) והבוסיקס, ובפרט הבעכיר (גביע)של כסף, ששלחנו עם פייגע בת העניו המה לכם במתנה, בדרך "דרשה-גשאנק"(מתנה לדרשת החתן) מאהבת הורים לבנם. ולהשתמש בהם בנחת וענג. ויעזור לכם השי"ת, שתוכלו לרכוש כל טוב ממעשה ידיכם בנקל.
וזאת בקשתי מכם, לבל תהיה לכם שום עגמת נפש ח"ו, אשר אנחנו ההורים לא לקחנו חלק בשמחתכם פא"פ. כי כפי התהלכות העולם כעת אינו דבר חדש. ואנחנו , אדרבא, אנו שמחים כי זכינו, כי החתונה היתה בארץ הקדושה, וכדת משה וישראל. ומה טוב ומה נעים, אשר אחיכם ואחיותיכם וקרוביכם ואוהביכם, היו בצוותא חדא עמכם. וגם השי"ת יוכל לעזור עוד שנוכל להתראות פא"פ בדרך סיבת החסד והטוב.
דברי אביכם החפץ בהצלחתכם כ"ה יעקב יוסף גרשטיין שו"ב.

ועתה, באתי לברך ג"כ בברכות מז"ט את זרעי היקרים והנחמדים זהבה וחנוך, ובפרט לבני ולבתי הלא המה ישראל ולאה, שזכו להוביל תחת צל חופתם את אחיהם המלך עם בחירת לבו המלכה. ותזכו ג"כ לשבוע נפשכם בתענוג ונחת זה מזה, לראות בקרוב זיווגים הגונים לזהבה וחנוך, ואפילו לכל קרובינו ואהובינו. ואז ישמח לבנו ותגל נפשנו בישועת השי"ת.
(כמה שורות כתובות ביידיש)

השי"ת ימלא כל משאלותיכם וגם תשוקתכם לפי בינתכם לטובה, בגשמיות ורוחניות. וזאת לפלא בעיני, מדוע בני חנוך לא נתן לבו לכתוב לנו ג"כ ברכת מז"ט? אך מסתמא היתה לו איזה שגיאה בזה.
ומה שכתב לי בני ישראל להכין ג"כ קילימיס (שטיחים) וגם שאר חפצים עבור זהבה וחנוך מסתמא יעזור השי"ת להכין עוד. ולע"ע כעת, היינו צריכים להיות לעזר ולסעד לאחותכם מרים, שהיא עוד אינה בשלימות הבריאות. וחתני ראובן אין לו במה לעשות מסחרו, רק במה שש"ב שלמה שו"ב נותן לו בכל שבוע איזה גמ"ח. והוכרחתי ליתן לבתי ת' שלש מאות לעי, וגם לעשות לה פעלציל (מעיל) עבור ‎450 לעי. וגם איזה מלבושים. השי"ת ירחם עליהם ועל זרעם בתוך ככ"י.

ומה שכתב בני משה, ששלח המכתב והקבלה מאחי משה-אהרן על הפונט מאחותי סעריל ליעדיניץ, לא נתקבל עוד בעת שהיינו שם. וגם אני לא קיבלתי שום תשובה מאחי על הפ"ק ששלחתי אליו.
וכעת אוכל לכתוב לכם, כי תודה לד' על החיים והשלום אשר אתנו. השי"ת יתן לנו בריאות הטוב ונחת טוב מכל יוצאי חלצינו. ואף כי כבר התחיל אצלנו החורף בכל הפרטים. אמנם, תודה לד' כי יש לנו עצים וגם קמח בבית. ואמכם קנתה עבורה שאהל טוב, ועבורי איזה לייביל טוב (בגדים). ואסיים בטוב. גם קיבלנו מז"ט פין (מאת) גאלדא קנאפ. אסתר שטערינברג (כמה משפטים ביידיש).

דברי הנ"ל דורש בשלום כל הקבוצה וחפץ בהצלחתכם א"ס. אחרון חביב, אני נותן תודה רבה לבן מחותני כמר מאיר יחי'. ודורש אני בשלומו והצלחתו כ"ה. ובקרוב נוכל לבשר לו ג"כ בשורה טובה מאחותו חוה תח'.
למעלה


בעזה"י, אור ליום ה', ר"ח טבת, יום שביעי לימי חנוכה, לסדר "אלקים יחנך בני", שנת תרצ"ו, קלישקוויץ.
(ל' כסלו תרצ"ו, ‎26.12.1935)

העושה נסים ונפלאות, הוא יתן חיים ובריאות, ברכה והצלחה, אורה ושמחה, אל כבוד זרעי היקרים, תמימים וישרים, לבני אדם ולמרום. הלא המה: בני משה עם רעייתו מלכה, ובתי זהבה, ובני העניך, ובני ישראל עם רעייתו לאה. כולם יזכו לבגצ"א.
אהובי ומחמדי, הנה כעת מצאתי חוב על עצמי, לקיים: "מנהג ישראל תורה", ליתן לבני ולבנותי שיחיו תשורה "דמי חנוכה", כדי לשמח את לבבם, במעדנים אשר יוכלו לקנות בדמי חנוכה. אמנם, נתתי אל לבי, כי בראותכם את מכתבי הנוכחי, אשר הוא הבריח-התיכון, המבריח את הרחוקים אשר מעבר לים יהיה נחשב בעיניכם יותר ממעדני מלכים, ומתוק לפיכם מדבש ונופת צופים. כי כמים הפנים לפנים כן לב אדם לאדם, ובפרט לב הורים לבנים, ולב בנים להורים. ואני תפילתי לך הד', שיתן לנו עוד עת רצון, שנזכה לראות ולהיראות פא"פ בפנים שוחקות, ועכ"פ לשמוע ולהשמיע בשורות טובות מכל טוב סלה זה מזה, ובישועה בתוך כלל ישראל.
ועתה באתי להודיעכם, כי קבלנו מכתבכם הרחב והנעים, הנכתב ביום ט' כסלו ונשלח באחריות. וגם קבלנו הפ"ק מיום י"ד כסלו, יום הולדת בני משה יח'. ובוודאי גם אנחנו בעצמנו לא שכחנו לברך את בני לאורך ימים ושנות חיים טובים, חיים קימים ומאושרים וישיג אורחות חיים, ולשמור את דרך עץ החיים, בארץ החיים.
והנה ברכתם גם אותי. ויר"צ שיקוימו בנו הברכות.
וגם קבלנו התמונות, אשר היו מונחות במכתב. ומה שביקשתם לשלוח לכם התמונה שבה נכללים אנחנו וגם הורי שיחיו, ע"ז אוכל להשיב לכם, כי מחמת שאין נמצאת בידינו כי אם אחת, ע"כ אין אני יכול לשלוח אותה. ואפשר שנוכל להשיג עוד אחת אזי נשלח אותה אליכם.
ועל שאלתכם מי ומי היו ג"כ על סעודת פדיון-הבן? ע"ז אוכל להודיע לכם, כי סעריל, וישעיו ומרים, משה אהרן כלם היו שמחים עמנו. ואפילו ש"ב משה-שלום עם רעיתו מרים, וגם ש"ב פנחס שו"ב עם רעייתו לקחו חלק בשמחתנו. וגם כל זרעו של משה-שלום היו שמחים, ונתנו מתנות עבור הילד. השי"ת יעזור לגדלו בנקל ובנחת.
וגם יעזור השי"ת לנכדי משה, שינצל מגזירת א"ך. ושיהיה בשלימות הבריאות. שהיה אצל הדאקטיר בטשערנוויץ, וכתב לי משם, כי רואה בעצמו פעולה לטובה. ומעת שחזר לידיניץ עוד לא הייתה לי ידיעה ממנו. ואקוה לד', שיהיה הכל בטוב.
והנה, על דבר המסחר מליב-אברהם וישעיו, כבר כתבתי לכם, כי בעת שנגמרו הפרות כאן שלחו האשה טאביו אווירבאך לכאן ואכסניא שלה היתה אצלי. ובישלה פאווידיל על שני קעסלין (סירים גדולים), וגם פלאמין קנתה, וכל הסחורה העבירה ליעדיניץ. וזה ארבעה שבועות שבני ישעיו היה בטשערנוויץ, והיה כאן שלשה ימים, ולקח ג"כ פלאמין. ומסחרם ביעדיניץ ג"כ ידוע לכם. השי"ת יצליח אותם, כי בוודאי כעת ההוצאה מרובה אצלם. כי ישעיו לוקח בכל שבוע ‎300 לעי ונותן למעני, וליב אברהם לוקח כמה שצריך על הצטרכות. השי"ת יעזור כל טוב.
ואודות אחותכם מרים ת' היו לי כמה ידיעות שמצב בריאותה הולך כל יום וטוב. השי"ת יעזור לה, שתהיה בשלימות הבריאות, ולגדל את זרעה בנקל ובנחת, ובפרנסה ברווח. ובכל פעם, אנחנו שולחים לה איזה דבר להחיות את נפשה הן בגופה והן במלבושה.
אצלנו, בוודאי רב תודה להד' על החיים והשלום אשר אתנו, ועל הטוב והחסד השורר עמנו. שאין אנו צריכים, לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם. כי אם להשי"ת, שיתן לנו כח ובריאות טובה. שאוכל אני לעבוד עבודתי בנקל ובכשרות, ואמכם תח' תוכל להיות עקרת הבית בלי שום רפיון ח"ו.
ובבביתנו ג"כ ב"ה יפה וטוב וחם, ופתוח להכנסת אורחים.
והיה אצלנו על שבת ה"משולח" מישיבת ריסקיווי, שמו מרדכי צבי כהן, ואמר לי, כי יש לו בת, שמה שרה, עם בעלה שמו משה ליב כהן בפתח-תקווה. והמה מהאיכרים ממחוז מרמירויש, אשר נמצאים כעת ברחובות. ולפי דבריו, המה מתנהגים בדרך התורה, ביתר שאת ויתר עוז. ע"כ רצוני לחזור אחריהם, ולידע מעשיהם וטובם שם. ואפשר, יש בהם ג"כ זיווג הגון לפני בתי זהבה תחי'.
והנה נתקבל כאן פ"ק מפייגא בת העניו פלעשמאן, וכותבת אשר אתם תובעים אותה בעכיר (גביע) וכף של כסף. ובאמת לא שלחנו ע"י רק הכף. והבעכיר הלא בני משה בעצמו לקח עמו. ומסתמה כבר קבלתם מאתה הכף.
בני ובנותי היקרים והחביבים, רב תודה ות"ח גדול אתן לכל אחד ואחד, על דבריכם הנעימים והמתוקים עלינו. רק אין הזמן וכוחי מספיק להשיב לכל אחד בפני עצמו. ע"כ אבקש מכלכם, שיהיה נחשב בעיניכם המכתב הזה הכללי, כאילו הייתי פורטם. וברכתי אליכם, הנובעת מעמקי לבבי, היא ברכת אבות לבנים תחול על ראש כל אחד ואחד. ותזכו להשמיע לנו בכל פעם בשורות טובות. וגם לזעירא-מן-חבריא, הוא בני חנוך יח' אברך אותו ג"כ ליום הולדת אשר הוא בימים ההם בזמן הזה. השי"ת יתן לו חיים טובים ומאושרים, ולחנך אותו בכל מילי דמיטב, ושיוכל להפיק רצונו וחפצו בישועת כ"י.
עוד אבקש מכם, להודיעני איך ומה עשיתם, ומה עבודתכם כעת? ואפשר היה לכם מאחי משה-אהרן איזה רמז כי קבל הפ"ק ששלחתי אליו על שמו בוודאי מה טוב.


ואסיים בטוב, ליתן לכם מז"ט עם נישואי אסתר תח' בת דודתכם מאטיל, שכפי הנראה היתה החופה בזמן הזה. וגם ליתן עבורנו ברכת מז"ט לש"ב צבי טלר וליהודית, ולאחותכם גאלדא שנתקשרה בקשר התנאים עם בחיר-לבה מווארשא. יתן הד' שיהיה בשעה טובה ומוצלחת ובע"ע.
ממני אביכם הדו"ש וחפץ בהצ' לנצח יעקב יוסף גרשטען.
אני דורש בשלום כל הקבוצה, ובפרט בשלום ש"ב דבורה וליבא, ובשלום כל המחותנים הנמצאים בארץ-ישראל. מגאלדא בת דודכם ישראל היה מכתב, ומבקשת מאד מבני משה, שיכתוב איזה מכתב. ולעזרת עניים, שלחה לכאן חמישה דאליר. השי"ת ישלם לה שכרה הטוב.
למעלה